Quyết định 20/2013/QĐ-BTC Tiêu chí và Quy trình lựa chọn doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty”

Rate this post

Quyết định 20/2013/QĐ-BTC

Tiêu chí và quy trình lựa chọn DNNN tham gia dự án trong Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp”

Quyết định 20/2013/QĐ-BTC về tiêu chí và quy trình lựa chọn DNNN tham gia dự án trong khuôn khổ Chương trình “Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 20/2013/QĐ-BTC Tiêu chí và quy trình lựa chọn DNNN tham gia dự án trong Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp”

TÀI CHÍNH
————
Con số: 20/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THAM GIA DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH “CỔ ĐIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ XÃ HỘI”BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số. Văn bản số 1957/TTg-QHQT ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” của Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Công văn số. Văn bản số 9437/VPCP-QHQT ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Hiệp định tài trợ khung của Chương trình “Cải cách DNNN và Quản trị doanh nghiệp” ký ngày 27 tháng 9 năm 2011 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Việt Nam;

Căn cứ ý kiến ​​của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9447/BKHĐT-PTDN ngày 15/11/2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 7471/NHNN-TTGS ngày 13/11/2012) 2012, Không . 7652/NHNN-HTQT ngày 20/11/2012);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Giám đốc Ban Chủ nhiệm Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp”,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông báo Hệ thống tiêu chí lựa chọn các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (gọi tắt là DNNN) được quyền tham gia Đề án 2 và Đề án 3 trong Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” tín dụng của Bộ Tài chính Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). ) bao gồm:

1. Bộ tiêu chí và điều kiện.

Một. Mục tiêu: Rà soát hồ sơ và lập danh sách ngắn các DNNN tham gia các dự án của Chương trình khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí hợp lệ.

b. Nội dung: gồm 6 tiêu chí.

Tiêu chí 1- Đối tượng tham gia Chương trình là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn cổ phần của Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tại Việt Nam tham gia Chương trình.

Tiêu chí 2 – Tuân thủ chương trình tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty: Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được chủ sở hữu phê duyệt và gửi Bộ Tài chính. Nội dung đề án tái cơ cấu doanh nghiệp phải đầy đủ, phù hợp với các yêu cầu xác định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là nền kinh tế”. các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 17/NQ-HĐND Hỗ trợ chi phí hỏa táng người tử vong dương tính Covid-19

Tiêu chí 3 – Sẵn sàng cải cách:

– Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị có nghị quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp tham gia Chương trình;

– Chủ đầu tư: Các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đồng ý cho doanh nghiệp tham gia Chương trình.

Tiêu chí 4 – Công bố thông tin: Hội đồng quản trị/Ban giám đốc có văn bản cam kết cung cấp cho Bộ Tài chính (Ban quản lý Chương trình) và ADB các thông tin về: báo cáo tài chính; quy trình quản lý, điều hành doanh nghiệp; hoạch định chiến lược và quy trình hoạch định chiến lược trong giai đoạn đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp và xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.

Tiêu chí 5 – Tôn trọng pháp luật:

Báo cáo tài chính của công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong 03 năm (tính đến thời điểm lựa chọn) phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các tranh chấp pháp lý quan trọng phải được làm rõ để đảm bảo rằng việc tái cấu trúc không bị cản trở bởi hệ thống pháp luật.

Tiêu chí 6 – Phù hợp với Chương trình Đối tác Quốc gia của ADB tại Việt Nam 2010-2015: Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cốt lõi phù hợp với các ngành mà ADB hỗ trợ phát triển (bao gồm: nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, giáo dục, năng lượng, tài chính, giao thông, cấp thoát nước, cơ sở hạ tầng ở trung ương) -điều hành các thành phố và dịch vụ công nghiệp).

2. Nhóm tiêu chí “khác biệt”.

Một. Mục tiêu: Đánh giá, đánh giá các doanh nghiệp có điểm cao nhất (chấp nhận được) tham gia các dự án của Chương trình trong danh sách ngắn DNNN.

b. Nội dung: gồm 3 bộ mục tiêu.

– Nhóm chỉ tiêu tài chính, bao gồm:

Tổng nợ quá hạn và nợ ngắn hạn; nợ ngắn hạn/tổng ​​nợ; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu; lợi nhuận hàng năm trước thuế, chi phí lãi vay và khấu hao (EBITDA)/lãi phải trả hàng năm; tổng nguồn lực tài chính dự kiến ​​cần thiết cho việc tái cơ cấu công ty mẹ và các công ty con (trong phương án tái cơ cấu DNNN bao gồm cả tái cơ cấu nợ khó đòi); dòng tiền từ bán hàng (dòng tiền hoạt động/tổng ​​doanh thu); dòng tiền trên tổng tài sản (dòng tiền hoạt động kinh doanh/tổng ​​doanh thu); dòng tiền vào vốn (dòng tiền hoạt động/vốn); tỷ lệ tổng khả năng thanh toán (tổng tài sản/tổng ​​nợ phải trả)…

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô

– Nhóm đối tượng của phương án tái cơ cấu và được hưởng lợi từ việc tái cơ cấu, bao gồm:

Tỷ lệ phần trăm (%) tổng số lao động đang làm việc tại các công ty con hiệu quả (ước tính); Tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm (%) trong vòng 4 năm (2012-2015); Tỷ lệ (%) dòng tiền tăng thêm từ hoạt động kinh doanh sau 4 năm tái cấu trúc (2012-2015); Chất lượng của phương án tái cấu trúc (xác định rõ tầm nhìn, chiến lược và ngành nghề kinh doanh cốt lõi và xác định ngành nghề ngoài ngành nghề kinh doanh cốt lõi, phương án tái cấu trúc tài chính, quản trị nguồn nhân lực và tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp);…

– Bộ chỉ tiêu đánh giá các yếu tố thành công, bao gồm:

Chất lượng của Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao; sự tham gia và động lực của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên trong việc thực hiện tái cơ cấu; số công ty con do công ty mẹ hoặc nhà nước sở hữu trên 50% vốn cổ phần; sự tham gia và động lực của cơ quan chủ quản (Bộ quản lý ngành/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong việc thực hiện tái cơ cấu; Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế; Tình hình hoạt động của các công ty kiểm toán (các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết, các công ty kiểm toán còn lại và kiểm toán nhà nước) năm 2011, 2012…

3. Bộ tiêu chí bổ sung DNNN tham gia Dự án 1 của Chương trình (Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đường sông miền Nam).

Tiêu chí 1 – Về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp: Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được chủ sở hữu (Bộ Xây dựng) phê duyệt hoặc phê duyệt (Bộ Giao thông vận tải) gửi Bộ Tài chính, ADB phải đáp ứng đầy đủ và đúng các yêu cầu quy định tại Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Phán quyết. Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là ngành, nghề kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”.

Tiêu chí 2 – Về phương án triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp: Phương án, lộ trình triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp phải được Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi có sự tham gia của ADB và Bộ Tài chính. Ban chủ nhiệm Chương trình).

Tiêu chí 3 – đối với các tỷ số tài chính tham gia: Các tập đoàn đạt được các tỷ số tài chính sau: (i) tỷ lệ nợ dài hạn/vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu), (ii) tỷ lệ nợ tối thiểu, (iii) tỷ lệ vốn chủ sở hữu và (iv) các tỷ lệ tài chính khác. các công cụ được ADB phê duyệt theo cam kết xác định tại tiểu thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về khoản vay của ADB (số 2613-VIE, 2614-VIE (SF)).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm THCS, THPT

Trường hợp các chỉ tiêu tài chính chưa đạt, DNNN phải có báo cáo giải trình và cam kết thời gian cụ thể để đạt các chỉ tiêu tài chính đã cam kết liên quan đến phương án tái cơ cấu doanh nghiệp.

Chỉ tiêu 4 – Về tiến độ giải ngân và thanh toán: Tổng công ty đã thanh toán đầy đủ cho tư vấn các hóa đơn thanh toán gói thầu tái cơ cấu doanh nghiệp (gói thầu dự án chính 1).

Điều 2. Quy trình lựa chọn doanh nghiệp theo tiêu chí gồm 3 bước:

1. Bước 1 – Lựa chọn DNNN theo tiêu chí, điều kiện: Bộ Tài chính và ADB đánh giá dựa trên kết quả rà soát số liệu, báo cáo của đơn vị tư vấn (do ADB lựa chọn) theo 6 tiêu chí cụ thể. tại điểm b khoản 1 điều 1 của quyết định này.

Kết quả của bước 1 là công bố danh sách ngắn các DNNN.

2. Bước 2 – Lựa chọn doanh nghiệp theo tiêu chí biến đổi: Trên cơ sở kết quả của bước 1, tư vấn (do ADB lựa chọn) đánh giá, phân tích và tính điểm theo từng tiêu chí cụ thể của dự án. Nhóm tiêu chí biến đổi. Bộ Tài chính và ADB sẽ thẩm định báo cáo đánh giá lựa chọn tư vấn và công bố kết quả.

Kết quả của bước 2 là lựa chọn DNNN có số điểm cao nhất.

3. Bước 3 – Đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động: Căn cứ kết quả lựa chọn theo tiêu chí điều kiện và tiêu chí biến đổi, DNNN có số điểm được lựa chọn cao nhất sẽ tiếp tục được đơn vị tư vấn (từ ADB) lựa chọn đánh giá toàn diện. . Việc đánh giá toàn diện hoạt động sẽ đưa ra các khuyến nghị tái cơ cấu, các điều kiện để tái cơ cấu thành công, khả năng trả nợ vay của ADB khi tham gia các dự án thuộc Chương trình.

Kết quả của bước 3 là quyết định chính thức cho DNNN được vay vốn từ Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Giám đốc Ban Chủ nhiệm Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quyết định./.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Ban Chỉ đạo Chương trình;
– Văn phòng ADB tại Việt Nam;
– Các đơn vị: QL, HTQT, PC;
– Lưu: VT (2), TCDN (15).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 20/2013/QĐ-BTC Tiêu chí và Quy trình lựa chọn doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *