Quyết định 16/2013/QĐ-TTg Mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Rate this post

Quyết định 16/2013/QĐ-TTg

Mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN Việt Nam

Quyết định 16/2013/QĐ-TTg về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 16/2013/QĐ-TTg Mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

thủ tướng
———
Con số: 16/2013/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ MUA BÁN HẠT VÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THUỐC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Quyết định này quy định hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là NHNN) với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng (sau đây gọi là tổ chức) tín dụng. , doanh nghiệp được ủy quyền).

Điều 2. Nguyên tắc mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT: Về mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

1. Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước, có thể mua vàng miếng để bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.

2. Ngân hàng Nhà nước mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng được phép và doanh nghiệp theo phương án mua, bán vàng miếng trong từng thời kỳ.

3. Việc Ngân hàng Nhà nước định giá mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước với tổ chức tín dụng được phép và doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với từng hình thức mua, bán vàng miếng quy định tại Nghị định này. điều 6 của quyết định này. .

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định phương án can thiệp thị trường vàng, theo quy định tại Điều 5 quyết định này.

2. Ngân hàng Nhà nước khi mua, bán vàng miếng ở thị trường trong nước có quyền mở tài khoản, mua vàng, bán vàng trên tài khoản ở nước ngoài hoặc mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng về lấp đầy Dự trữ ngoại hối hoặc bán của Nhà nước. vàng ở nước ngoài. .

3. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm an toàn dự trữ ngoại hối nhà nước, tuân thủ các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn và giới hạn đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước trong hoạt động mua, bán vàng miếng.

Điều 4. Kế toán

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định việc áp dụng tỷ giá và giá vàng quy đổi ra đô la Mỹ và đồng Việt Nam để phục vụ công tác kế toán và phản ánh biến động tỷ giá, giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tham Khảo Thêm:  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cốt cán Tiểu học Mô Đun 2

2. Ngân hàng Nhà nước tính các khoản chi phí liên quan đến hoạt động mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng vào chi phí hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các khoản lỗ phát sinh do hoạt động can thiệp trên thị trường vàng được xử lý theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

Chương 2.

GIAO DỊCH MUA BÁN CẶP VÀNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Điều 5. Phương án mua, bán vàng miếng

Phương án mua vàng miếng, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước can thiệp thị trường vàng trong từng thời kỳ bao gồm các nội dung sau:

1. Thời điểm mua, bán;

2. Khối lượng mua, bán vàng miếng;

3. Hình thức mua bán;

4. Cơ sở mua bán;

5. Giá mua bán cụ thể, phù hợp với từng hình thức mua bán quy định tại Điều 6 của quyết định này;

6. Các nội dung khác có liên quan.

Điều 6. Hình thức mua, bán vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng giao dịch theo một trong các hình thức sau:

1. Mua, bán vàng miếng trực tiếp;

2. Mua, bán vàng miếng thông qua đấu thầu.

Điều 7. Quy trình mua, bán vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, thủ tục, quy trình mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng được phép và doanh nghiệp thực hiện các hình thức mua, bán vàng miếng quy định tại Điều 6 Quyết định này.

Chương 3.

THI HÀNH ĐIỀU KHOẢN

Điều 8. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2013.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 61/2009/QĐ-TTG Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục

1. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn và tổ chức thực hiện chi tiết việc mua, bán vàng miếng, phù hợp với các quy định tại quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. phán quyết./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (3b).

thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 16/2013/QĐ-TTg Mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *