Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế

Rate this post

Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế

Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 1534/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 Có thể 2013

PHÁN QUYẾT

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cục Quản lý môi trường y tế là tổ chức trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: vệ sinh môi trường y tế; vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; sức khỏe và an toàn lao động, phòng chống bệnh tật và tai nạn lao động; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý môi trường y tế có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2017/TT-NHNN Quy định hoạt động bao thanh toán tổ chức tín dụng chi nhánh nước ngoài

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong các lĩnh vực: vệ sinh, y tế và môi trường; vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; sức khỏe và an toàn lao động, phòng chống bệnh tật và tai nạn lao động; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật;

2. Chịu trách nhiệm chính về việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng lãnh đạo của Cục do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền công bố Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được hưởng chế độ bệnh và Danh mục bệnh bệnh nghề nghiệp thuộc chuyên môn đó. chế độ bệnh tật, ngành nghề ở Việt Nam.

4. Phương hướng, chỉ đạo thực hiện:

a) Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Cục do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công;

b) Lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở khám và điều trị bệnh truyền nhiễm;

c) Quan trắc tác động môi trường từ các hoạt động của ngành y tế; quản lý chất thải y tế; khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường y tế; thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin về môi trường liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

d) Biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố có hại của môi trường.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo quy định của pháp luật;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 20/2020/TT-BLĐTBXH Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo GDNN

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy đăng ký lưu hành, thẩm định nội dung chuyên môn hồ sơ đăng ký quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia đình và y tế theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế;

d) Tổ chức đánh giá và công bố các đơn vị dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế có đủ năng lực, điều kiện đo kiểm môi trường lao động; định kỳ công bố danh sách các đơn vị được phép thực hiện đo đạc, kiểm tra môi trường lao động.

6. Tổ chức thực hiện thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khác theo chức năng quản lý của Cục.

8. Quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, vốn dự án, nguồn tài trợ cho các hoạt động thuộc chức năng quản lý của Sở; quản lý biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Sở; quản lý tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc và do Giám đốc bổ nhiệm có nhiệm vụ chuyên trách, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Vụ gồm:

a) Văn phòng Sở;

b) Phòng Kế hoạch Tài chính;

c) Vụ Pháp chế – Thanh tra;

d) Bộ phận Môi trường của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng;

e) Phòng ngừa sức khỏe tại nơi làm việc – phòng ngừa thương tích;

g) Phòng Hóa chất – Đánh giá Tác động Sức khỏe;

h) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Thông tin sức khỏe môi trường.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 147/2018/NĐ-CP Quy định mới về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Quản lý môi trường y tế hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý của Văn phòng Sở, người đứng đầu các phòng, tổ chức thuộc Sở phải đúng quy định của pháp luật;

đ) Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng Cục, người đứng đầu các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Bảng lương

Bảng lương của Cục Môi trường y tế được xác định theo quy định của pháp luật về nơi làm việc và được điều chỉnh theo nhu cầu của nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng trên cơ sở đề nghị của Vụ Y tế. Phòng Quản lý môi trường.

5. Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý môi trường y tế được cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thực hiện

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này là ThS. các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Vụ trưởng, Tổng Giám đốc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan./.

Người nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung tâm;
– Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
– Lĩnh vực y tế;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TCCB, MT, PC.

Bộ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Tiến

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *