Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025

Rate this post

Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT về việc công bố Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025” của ngành Giáo dục.

Bạn đang xem: Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025

Cụ thể, để nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục ứng xử văn hóa trong nhà trường, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ chủ trì tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử văn hóa, điều hòa cảm xúc trong môi trường sư phạm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ, giáo viên đồng thời làm công tác Đoàn, Hội, Đội và nhân viên nhà trường.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 1506/QĐ-BGDĐT

Hà NộiNGÀY ba mươi đầu tiên THÁNG 05 NĂM 2019

NGHỊ ĐỊNH 1506/QĐ-BGDĐT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Đề án “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông báo kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;

– VPCP, Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
– Ủy ban Văn hóa và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội (để b/c);
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để b/c);
– Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an, Tài chính (để thông tin);
– BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (p/h);
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để biết);
– Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Văn phòng Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (để 1/h);
– Công đoàn Giáo dục Việt Nam (đến đ/c);
– Sở Giáo dục và Đào tạo (để h/h);
– Các trường đại học, sinh viên, cao đẳng sư phạm, học viện sư phạm (để h/h);
– Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ QLĐT-HSSV.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Nguyễn Thị Nghĩa

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 187/2013/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 1299/QĐ-TTG ngày 10/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC 2018-2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025” (sau đây gọi là Đề án) Bộ Giáo dục và Đào tạo . (Bộ GD&ĐT) thông báo Kế hoạch triển khai Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai Đề án trong toàn ngành giáo dục đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Đề án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

2. Yêu cầu

– Tôn trọng nội dung Đề án, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị tùy Bộ và địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo thời gian theo Kế hoạch triển khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Xác định các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; đảm bảo việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ sở giáo dục;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 05/2014/TT-BXD Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thường xuyên kiểm tra, động viên, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, LIÊN KẾT THỰC HIỆN, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN (theo phụ lục đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Phòng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

– Đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch thực hiện Đề án; chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt;

– Lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án và kế hoạch hàng năm gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính;

– Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

b) Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Thi đua Khen thưởng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Văn phòng Bộ: Dự thảo kế hoạch cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhiệm vụ.

c) Vụ Kế hoạch – Tài chính: Chỉ đạo, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Đề án để thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành địa phương phối hợp với ngành giáo dục triển khai thực hiện Quyết định 1299 và việc triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện của dự án ngành giáo dục;

– Phối hợp với Công đoàn giáo dục cùng cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ Đề án cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

– Chủ trì các đơn vị liên quan, các phòng giáo dục và đào tạo, các trường xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị;

– Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, tổ chức xây dựng các nội dung, hoạt động giáo dục truyền thống, các giá trị văn hóa nhằm xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 17/2018/TT-BCA Quy định về trang bị vũ khí vật liệu nổ quân dụng công cụ hỗ trợ

– Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường;

– Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phối hợp, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; các khoản chi định kỳ của Sở Giáo dục và Đào tạo và các nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

3. Cơ sở giáo dục đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm.

– Soạn thảo và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị;

– Tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục.

– Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhà sư phạm và học sinh thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong nhà trường;

– Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường;

– Phân bổ kinh phí thực hiện được từ ngân sách nhà nước trong thẩm định ngân sách hàng năm; kinh phí thường xuyên của trường và các nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định;

– Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án 1299 và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

BỞI VÌ. kinh phí

– Các khoản phân bổ từ ngân sách nhà nước trong thẩm định ngân sách hàng năm;

– Chi thường xuyên của các sở giáo dục và đào tạo; trường học;

– Tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

…………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *