Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

Rate this post

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND

Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi.

Bạn đang xem: Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH QUẢNG NGÃI
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 13/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 03 năm 2013

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND Tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế mẫu quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ quyết định số Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-QPTD ngày 07 tháng 11 năm 2012, ý kiến ​​thẩm định của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 284/BC-STP ngày tháng 11 . Ngày 20 tháng 12 năm 2012, xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ có Công văn số 1729/SNV ngày 28/12/2012 và kèm theo công văn số.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chỉ định Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội đồng điều hành quỹ, Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Cao Khoa

QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG OJI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Điều lệ này quy định về tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Điều lệ).

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 906/HD-TLĐ Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ có chức năng tiếp nhận vốn từ tiền thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn lực khác theo quy định để ứng vốn, chi trả hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

4. Trụ sở của Quỹ đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục tiêu lợi nhuận.

2. Việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều lệ các tổ chức chính trị – xã hội.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ của Quỹ

1. Nhận vốn theo quy định tại điểm 1 Điều 34 Nghị định số Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất. , bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 20 của Điều lệ này; thu hồi vốn ứng trước theo quy định.

3. Ứng vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm d, đ và đ khoản 1 Điều 20 của Điều lệ này.

4. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đình chỉ, thu hồi vốn ứng trước, kinh phí hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng trước, kinh phí hỗ trợ.

5. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

6. Tôn trọng các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 43/2010/QĐ-TTG Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 6. Quyền hạn của Quỹ

1. Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thẩm định nhu cầu chi hỗ trợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; thực hiện chi hỗ trợ theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; để thu hồi chi phí hỗ trợ như đã mô tả.

3. Quyết định việc ứng vốn cho các tổ chức quy định tại Điều 20 của Điều lệ này; thu hồi số tiền tạm ứng khi đến hạn hoặc thu hồi theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Tham gia kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án được Quỹ ứng trước hoặc hỗ trợ.

5. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, thay đổi các quy định về phạm vi, đối tượng được ứng vốn, hỗ trợ từ Quỹ.

6. Căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và các nhiệm vụ nhất định, công bố các quy chế, quy trình nghiệp vụ điều hành các hoạt động của Quỹ.

Chương III

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm:

a) Hội đồng quản lý quỹ;

b) Ban kiểm soát quỹ;

c) Cơ quan quản lý nghiệp vụ của Quỹ.

Điều 8. Hội đồng điều hành quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ có 05 (năm) thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên, trong đó:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành quỹ kiêm Giám đốc quỹ;

c) 03 thành viên khác là Trưởng các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động kiêm nhiệm. Trong đó, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành quỹ làm việc chuyên trách với Giám đốc quỹ.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn thu từ đất và các nguồn vốn khác được giao cho Quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Sử dụng con dấu của Quỹ và bộ máy điều hành hoạt động của Quỹ để thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Công bố quy chế làm việc của Hội đồng quản lý quỹ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quỹ và một số quy định có liên quan phục vụ hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

4. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thù lao, kỷ luật các thành viên Ban kiểm soát quỹ trên cơ sở đề nghị của Trưởng ban kiểm soát.

5. Thông qua kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ.

6. Ủy quyền cho Giám đốc Quỹ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý Quỹ. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền. Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung ủy quyền.

7. Quyết định việc ứng vốn, chi hỗ trợ theo quy định của Điều lệ Quỹ.

8. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phương án tiền lương, chế độ tiền lương, tiền thưởng theo cơ chế tài chính quy định tại Điều 27 của Điều lệ này; phương án tổ chức, bộ máy quản lý Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Căn cứ quyết định của UBND tỉnh về phương thức tổ chức và hoạt động của Quỹ, tổ chức bộ máy các đơn vị nghiệp vụ của Quỹ được quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

10. Chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ và chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý quỹ

1. Hội đồng điều hành Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình và họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách trong trường hợp cần thiết.

2. Chủ tịch Hội đồng điều hành quỹ triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng điều hành quỹ. Trường hợp vắng mặt, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ triệu tập và chủ trì cuộc họp.

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham gia. Nội dung và kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản hoặc nghị quyết và gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 13/2013/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *