Quyết định 1239/QĐ-BTC Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Rate this post

Quyết định 1239/QĐ-BTC

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Quyết định 1239/QĐ-BTC năm 2016 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ triển khai hàng loạt nội dung, nội dung quan trọng như sau:

Bạn đang xem: Quyết định 1239/QĐ-BTC Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về nghĩa vụ tài chính đất đai để đề xuất giải pháp giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển mục đích sử dụng đất khi doanh nghiệp sử dụng đất trong quá trình hoạt động kinh doanh.

– Cải cách thủ tục hành chính trong việc tính tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.

– Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đất sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

– Cho phép áp dụng thời hạn nộp tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định 1239/QĐ-BTC – Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

TÀI CHÍNH
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 1239/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

PHÁN QUYẾT

V/v BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/KK-KP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết 35/NQ. -CP).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/báo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/báo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Thủ trưởng Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Cổng TTTTBTC;
– Lưu: VT, PC. (50)

Bộ
Đinh Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/KK-KP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ
HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung cụ thể.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 49/2017/NĐ-CP Quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, di động

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Tài chính đã được xác định tại Nghị quyết số Độ phân giải.

2. Yêu cầu:

– Bảo đảm kết quả cụ thể, khả thi, rõ ràng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Tài chính đã được xác định tại Nghị quyết số 35/NQ-CP;

– Tiến tới cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp;

– Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và người đứng đầu tổ chức thực hiện;

– Quy định cụ thể chế độ báo cáo, cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, bảo đảm thực hiện kịp thời và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế theo chiều sâu, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau (có phụ lục chi tiết thực hiện kèm theo):

1. Nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

– Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả Quyết định số Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020;

– Triển khai quyết liệt, kịp thời Quyết định số Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về triển khai thực hiện Chính phủ điện tử. các Chỉ thị của Bộ triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP trong lĩnh vực Thuế và Hải quan;

– Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Công văn số 3419/BTC-PC ngày 15/03/2016 về triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1491/QĐ-TTg QĐ. -BTC ngày 30/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

– Rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng lĩnh vực thuế, hải quan và quản lý nhà nước của Bộ Tài chính có liên quan đến doanh nghiệp; Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 344/2016/TT-BTC Quy định mới về quản lý ngân sách xã

– Phối hợp với Bộ Nội vụ soạn thảo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

2. Nhiệm vụ bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

– Xây dựng Tờ trình trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp năm 2016;

– Rà soát, kiến ​​nghị các vấn đề về quyền kinh doanh, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh để tiếp thu hướng dẫn tại Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. quản lý thuế;

– Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử;

– Nghiên cứu triển khai thí điểm giao dịch thuế điện tử đối với việc đăng ký ô tô, xe máy;

– Nghiên cứu xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ giữa cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị định số .46 /2014. /NĐ-CP;

– Chủ động phối hợp với các bộ, ngành thay đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xây dựng và ban hành đầy đủ Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp phạm vi kiểm tra chuyên ngành và mã số HS chi tiết; Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành để làm cơ sở kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Trình Thủ tướng Chính phủ công bố Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020; Hợp nhất và mở rộng trong cả nước các thủ tục hành chính được liên thông chính thức qua Cơ chế một cửa quốc gia;

– Nghiên cứu xây dựng lộ trình bỏ hình thức thuế khoán và chuyển sang thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp và thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp trả cho người lao động và hộ gia đình trên diện rộng theo quy định của Luật thuế. Sự quản lý. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp đối với kinh tế gia đình lớn, đủ điều kiện thì doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

– Tổng kết đánh giá cơ chế bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua của Ngân hàng Phát triển và các quỹ bảo lãnh vay vốn địa phương và kiến ​​nghị thay đổi;

– Trình Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện chính sách nâng cao năng lực quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực chứng khoán;

– Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng nguồn cung hàng hóa trên thị trường và nâng cao chất lượng nguồn cung;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4534/LĐTBXH-VP Hướng dẫn xét thưởng với cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

– Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giảm mức độ sở hữu nhà nước đối với các ngành không cần chi phối và đa dạng hóa; đa dạng hóa phương pháp sử dụng vốn chủ sở hữu, hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp;

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm mức độ sở hữu nhà nước đối với các ngành không cần kiểm soát và đa dạng hóa; đa dạng hóa phương pháp sử dụng vốn chủ sở hữu, hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp;

– Nghiên cứu soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính về thúc đẩy vốn tự có liên quan đến thị trường chứng khoán;

– Đề xuất giải pháp phát triển, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, nâng cao chất lượng cầu đầu tư hướng tới cầu đầu tư bền vững;

– Hoàn thành việc hợp nhất Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với phân khúc thị trường, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ;

– Trình Chính phủ các Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số. 189/2013/NĐ-CP và Nghị định số. 116/2015/NĐ-CP về cổ phần hóa;

– Soạn thảo Quyết định hướng dẫn thông tư số. Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu , gian lận thương mại, hàng giả;

– Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan;

– Chủ động khuyến khích Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành ban hành các Thông tư quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5. , 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và việc thanh toán các chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại , hàng giả;

– Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

– Tích cực tham gia với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các mô hình hoạt động tài chính vi mô.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1239/QĐ-BTC Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *