Quyết định 1197/2013/QĐ-BGTVT Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành Giao thông vận tải

Rate this post

Quyết định 1197/2013/QĐ-BGTVT

Đề án Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT

Quyết định 1197/2013/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch hoàn thành thực hiện Đề án Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải

Bạn đang xem: Quyết định 1197/2013/QĐ-BGTVT Đề án nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải

VẬN TẢI
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 1197/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 Có thể 2013

PHÁN QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số Nghị định 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hoàn thành việc triển khai Đề án Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải kèm theo quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Toán 9 năm 2022 – 2023

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TCCB

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Phạm Quý Tiêu

KẾ HOẠCH

CUỐI CÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-BGTVT ngày 07 Tháng 5 năm 2013 của Bộ Trẻ emBộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Đề án nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2012. Để hoàn thành việc triển khai Đề án, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1 VTổ chức cán bộ

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng công bố Quyết định sửa đổi, hoàn thiện Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về quy định phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Thời gian thực hiện: Sau khi sửa đổi, hoàn thiện Quyết định số Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quản lý (hiện Chính phủ đang soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 19/02/2003) 2003/QĐ-TTg).

b) Tổ chức đánh giá việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải” ban hành trên cơ sở Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Chuyên chở. nghiên cứu, đề xuất thay đổi, bổ sung.

Thời gian hoàn thành: Trong quý III/2013.

c) Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm; trong đó, đối với người bình xét, cần bổ sung tiêu chí cụ thể về số lượng, chất lượng công việc đã thực hiện để đánh giá đúng năng lực, tinh thần trách nhiệm của CB, CC, VC trong thực thi công vụ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1076/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

d) Phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; hướng dẫn, khuyến khích các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở quy định tại Nghị định của Chính phủ số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ.

đ) Tiếp tục khuyến khích các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện và triển khai Kế hoạch nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. đồng phục công sở

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Bộ Công Thương

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

b) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng, cơ quan báo chí thuộc Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức lồng ghép nội dung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Thanh tra Bộ

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thanh tra công vụ.

Thời gian hoàn thành: Trong quý II/2013.

4. Trung tâm Thông tin và Công nghệ

Tiếp tục nghiên cứu thực trạng, sự cần thiết phải tăng cường tin học hóa công tác quản lý của Bộ; xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức; hỗ trợ tăng cường sử dụng văn bản điện tử theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách Nhà nước

Thời gian thực hiện: Báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện trong quý II năm 2013.

5. trường quản lýÝ Giao thông vận tải

Tiếp tục phối hợp với Vụ Tài chính – Ngân hàng và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm, trong đó bổ sung nội dung về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. , ngành VC trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội thảo về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT; báo cáo Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm (qua Vụ Tài chính – Ngân hàng).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của Trường.

6. Cơ bắp quýtthành viên Bộ GTVT

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình; tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 1197/2013/QĐ-BGTVT Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức ngành Giao thông vận tải . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *