Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Rate this post

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

Sửa đổi quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND.

Bạn đang xem: Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH ĐẮK LĂK

————
Con số: mười/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 11 QUY CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 43/SKHCN ngày 01/02/2013,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 11 Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh, cụ thể như sau. :

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 13/CT-UBND Chuyển đổi vị trí công tác cán bộ phòng ngừa tham nhũng

Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ của nhóm thẩm định kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định, phê duyệt hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kravinca thẩm định, phê duyệt kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

– Đối với đề tài có tổng kinh phí đến 200 triệu đồng: Được sự phê duyệt của Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đối với dự án có tổng kinh phí trên 200 triệu đồng: do UBND tỉnh phê duyệt.

Các nội dung khác tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Hủy Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 đối với quy định tại điểm 1 Điều 11 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Thủ trưởng UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Vụ Pháp chế (Bộ Khoa học và Công nghệ);
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Phòng Lao động UBND tỉnh;
– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
– Báo Đài PTTH tỉnh Đắk Lắk;
– Trang thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, TH (T-100b)

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Y Dam Enoulo

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1003/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Xuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 10/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *