Quyết định 07/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình

Rate this post

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND

Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình.

Bạn đang xem: Quyết định 07/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 07/2013/QĐ-UBND

Thái Bình ngày 10 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 09/BC-STP ngày 07/02/2013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 28/TTr-SLĐTBXH ngày 18/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiện thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Bộ LĐ-TBXH;
– Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
– TT Tỉnh ủy;
– TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TH, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Sinh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh.

– Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài giữa các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng áp dụng.

– Các cơ quan nhà nước có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

– Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài (gọi chung là người sử dụng lao động) theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ; Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ; khoản 1 và Điều 1, Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

– Bảo đảm công tác phối hợp thực hiện của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quản lý lao động nước ngoài đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài.

– Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, người nước ngoài đến làm việc tại Thái Bình.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2013/TT-BXD Hướng dẫn nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu

– Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

– Đảm bảo tính chủ động, kịp thời, khách quan trong quá trình phối hợp, qua đó kịp thời phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp để bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân về các quy định của pháp luật đối với lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự; lý lịch tư pháp; thẻ tạm trú; cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; thu hồi giấy phép lao động, thống kê, tổng hợp, báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại Thái Bình.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình, là cơ quan đầu mối tổ chức phối hợp.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai về các quy định của pháp luật và quy định của tỉnh về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người nước ngoài làm việc tại Thái Bình.

3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động, sử dụng giấy phép lao động, trách nhiệm của người lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Thái Bình.

4. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho các nhà thầu nước ngoài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động, thực hiện lưu trữ quản lý hồ sơ cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng kế hoạch phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Trước ngày 05 hàng tháng gửi danh sách lao động là người nước ngoài đã được gia hạn giấy phép và cấp lại giấy phép lao động cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh để phục vụ việc cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời thông báo đến các ngành có liên quan để phối hợp theo dõi quản lý.

Điều 5. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Thái Bình.

2. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp của người nước ngoài theo quy định.

3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ đề nghị xác nhận lý lịch tư pháp đối với lao động nước ngoài theo quy định.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Thái Bình theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và những lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động làm thủ tục đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú và các thủ tục về xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Phân phối chương trình lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Theo dõi, tổng hợp việc cấp thẻ tạm trú, thường trú cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, hàng tháng trao đổi với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Bình.

5. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chỉ đạo Công an huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác đăng ký, quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại địa bàn. Điều tra, xác minh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và lao động nước ngoài tại tỉnh.

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thẩm định hồ sơ cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có liên quan đến lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi bản sao các giấy chứng nhận này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

2. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để theo dõi, quản lý.

3. Phối hợp với các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp; đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm.

Điều 8. Sở Công thương

1. Hướng dẫn các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật lao động về quản lý lao động nước ngoài.

2. Thẩm định hồ sơ, thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Thái Bình.

3. Thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh về tình hình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép, giải thể của văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Thái Bình.

Điều 9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Ngoại vụ) phối hợp với các ngành có liên quan trong việc hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh, sử dụng lao động nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động là người nước ngoài.

Điều 10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

1. Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác quản lý lao động là người nước ngoài đến các doanh nghiệp, tổ chức trong khu công nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức có đối tượng thuộc diện cấp giấy phép lao động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để làm thủ tục cấp giấy phép lao động.

3. Phối hợp với các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, đề xuất xử lý vi phạm.

4. Thực hiện quy định về quản lý lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật khi được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4592/2012/TCT-CS Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 199/2012/TT-BTC

Điều 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài đến làm việc tại địa phương không bảo đảm các thủ tục theo quy định.

Điều 12. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là nước ngoài

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục, hồ sơ đăng ký, tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Thái Bình theo quy định tại Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Làm thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài với Công an xã, phường, thị trấn nơi người nước ngoài tạm trú và xác nhận cam kết tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.

3. Làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; làm thủ tục đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh sau khi đã được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động.

4. Sử dụng lao động nước ngoài làm công việc đúng nội dung giấy phép lao động đã được cấp, thực hiện ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản, bảo đảm các chế độ, quyền lợi của lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Quản lý, hướng dẫn lao động nước ngoài chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, nghiêm cấm các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mất ổn định chính trị tại địa phương.

6. Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại đơn vị.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu tiên hàng quý), 6 tháng (trước ngày 05/7 hàng năm), một năm (trước ngày 05/01 hàng năm); đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất về nhu cầu sử dụng, tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm, các Sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình lao động nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biện pháp quản lý phù hợp.

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì họp đánh giá việc thực hiện quy chế này của các cơ quan chức năng trong tỉnh.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 07/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *