Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức

Rate this post

Vendimi 05/2014/QD-TTg

Publikoni regjimet dhe politikat që lidhen me automjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit të Partisë dhe Shtetit për kuadrot, nëpunësit publikë dhe punonjësit publikë.

Shpall vendimi 05/2014/QD-TTg për publikimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e shpërblimit të Partisë dhe Shtetit për kuadrot, nëpunësit publikë dhe nëpunësit publikë të miratuar nga Kryeministri.

Po shikoni: Vendimi 05/2014/QD-TTg Publikimi i regjimeve dhe politikave që lidhen me automjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit të Partisë dhe Shtetit për kuadrot, nëpunësit publikë dhe punonjësit publikë.

KRYEMINISTËR

——————

Numri: 05/2014/QD-TTg

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————————

Hanoi, 15 janar 2014

VENDIM
PËR SHPALLJEN E RREGULLAVE DHE POLITIKAVE LIDHUR ME MJETET, KUSHTET E PUNËS, SHKARKIMIN E PARTISË DHE SHTETIT PËR kuadrot, nëpunësit publikë dhe punonjësit publikë

Në bazë të Ligjit të 25 dhjetorit 2001 për Organizimin e Qeverisë;

Në bazë të Ligjit të 29 nëntorit 2005 për praktikën e kursimeve dhe parandalimin e mbeturinave;

Në bazë të Ligjit të 29 nëntorit 2005 për Kundër Korrupsionit (i ndryshuar në 2007 dhe 2012);

Në bazë të Ligjit për Shpalljen e Dokumenteve Ligjore Nr. 17/2008/QH12 datë 3 qershor 2008;

Në bazë të Ligjit të 3 qershorit 2008 për menaxhimin dhe shfrytëzimin e pronës shtetërore;

Në bazë të Ligjit për kuadrot dhe nëpunësit civilë Nr. 22/2008/QH12 datë 13 nëntor 2008;

Në bazë të Ligjit për Punonjësit Publik Nr. 58/2010/QH12 datë 15 nëntor 2010;

Në bazë të Ligjit për Përhapjen dhe Edukimin e Ligjit Nr. 14/2012/QH13 datë 20 qershor 2012;

Me propozim të Ministrit të Financave, Kryeministri shpall vendim për publikimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me automjetet, kushtet e punës, regjimin e shpërblimit të partisë dhe shtetit për punonjësit, ministria, nëpunësi, zyrtari.

Kapitulli 1.
RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Subjektet dhe fusha e zbatimit

1. Subjektet e aplikimit:

a) Partisë, Shtetit, ministrive, degëve dhe lokaliteteve caktohen nga organet kompetente detyra e formulimit dhe shpalljes së regjimeve dhe politikave në lidhje me automjetet, kushtet e punës dhe shpërblimin e punonjësve, ministria, nëpunësi civil, zyrtari.

Regjimet dhe politikat në proces hartimi për t’iu dorëzuar autoriteteve kompetente për miratim dhe të shpallura regjimet dhe politikat në lidhje me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e shpërblimit për zyrtarët dhe punonjësit zyrtarët dhe punonjësit publikë (me përjashtim të regjimeve dhe politikave në listën e sekreteve shtetërore ).

b) Drejtuesit e agjencive të Partisë Komuniste të Vietnamit, Shtetit, njësive publike jo-biznesore, organizatave socio-politike, organizatave socio-politike-profesionale, organizatave shoqërore dhe organizatave shoqërore Shoqatat – profesionet (në tekstin e mëtejmë kolektivisht si agjenci, njësi dhe organizatat), ndërmarrjet shtetërore do të bëjnë publike zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës, regjimet e shpërblimit etj. të Partisë dhe të Shtetit për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë nën drejtimin e tyre.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4481/BCT-TTTN Hướng dẫn danh mục hàng hóa thiết yếu

2. Shtrirja e publicitetit:

a) Regjimet dhe politikat (në procesin e hartimit të regjimeve dhe politikave për t’iu dorëzuar autoriteteve kompetente për miratim; regjimet dhe politikat e shpallura) që lidhen me mjetet, kushtet dhe regjimet e punës së partisë dhe shtetit ndaj kuadrove, nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë.

b) Zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit të Partisë dhe Shtetit ndaj kuadrove, nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë.

Neni 2. Parimet e publicitetit

1. Të sigurojë informacion të përshtatshëm, në kohë dhe të saktë për regjimet, politikat dhe zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me automjetet, kushtet e punës dhe regjimet e shpërblimit të Partisë, Shtetit ndaj kuadrove, nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë;

2. Publiciteti duhet të sigurojë të drejtën e njerëzve për të ditur dhe për të dhënë mendime për të mbikëqyrur zbatimin e regjimeve dhe politikave nëpërmjet formave të publicitetit të përcaktuara në nenin 3 të këtij vendimi.

Neni 3. Forma e publicitetit

1. Publikimi i regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit të Palës dhe Shtetit për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë të këtij vendimi, bëhet nëpërmjet dokumenteve të mëposhtme: formulari i mëposhtëm:

a) Njoftimi në mbledhjet vjetore të agjencive, njësive ose organizatave;

b) Publikimi i botimeve;

c) afishimi publik në zyrën e agjencisë, njësisë, organizatës ose zonës së banimit;

d) Njofton me shkrim agjencitë, njësitë, organizatat dhe individët përkatës;

d) Postimi në faqen e internetit;

e) Njoftim për mjetet e komunikimit masiv, altoparlantët, internetin, tabelat, posterat, posterat;

g) Forma të tjera publiciteti.

2. Bazuar në përmbajtjen, qëllimet dhe kohën e publikimit të regjimeve dhe politikave, si dhe zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e shpërblimit të partisë dhe shtetit për punonjësit, nëpunësit dhe nëpunësit civilë; Ministrat, drejtuesit e agjencive të nivelit ministror, ​​agjencitë e lidhura me qeverinë, organizatat e nivelit qendror (në tekstin e mëtejmë kolektivisht ministritë dhe agjencitë qendrore) dhe kryetarët e Komiteteve Popullore të nivelit provincial vendosin për formën e publikimit të përmbajtjes së bërë. publik siç përcaktohet në nenet 4 dhe 5 për agjencitë, njësitë dhe organizatat nën menaxhimin e tyre dhe njerëzit, duke siguruar efikasitet dhe kursim.

Kapitulli 2.
PUBLIKIME VETËM PËR POLITIKAT

Neni 4. Përmbajtja publicitare

Ministritë, agjencitë qendrore dhe Komitetet Popullore të të gjitha niveleve do të publikojnë regjimet dhe politikat e formuluara dhe të shpallura sipas kompetencës së tyre, në lidhje me përmbajtjet e mëposhtme:

1. Standardet, normat dhe regjimet për administrimin dhe përdorimin e automjeteve në agjencitë shtetërore, njësitë publike jo-biznesore dhe shoqëritë shtetërore;

2. Standardet dhe normat e pajisjeve dhe mjeteve të punës të agjencive dhe zyrtarëve, nëpunësve civilë dhe nëpunësve publikë;

3. Standardet dhe normat e përdorimit të zyrave pranë agjencive shtetërore dhe njësive jo-biznesore;

4. Standardet dhe normat e përdorimit të zyrave pranë organeve shtetërore në komuna, lagje dhe bashki;

5. Regjimi i punësimit, kompensimit të largimit, kompensimit për humbjen e vendit të punës, trajnimit, rikualifikimit, rikualifikimit profesional, aftësimit, pagës, bonusit, zbritjes së pagës, sigurimeve shoqërore të sigurimit, sigurimit të papunësisë dhe sigurimit shëndetësor për punonjësit;

6. Regjime dhe politika të tjera shpërblimi për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë (përveç regjimeve dhe politikave në listën e sekreteve shtetërore).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 69/2020/TT-BTC Hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Neni 5. Zbatimi publik

1. Publikimi i formulimit të regjimeve dhe politikave në lidhje me përmbajtjet e përcaktuara në nenin 4 të këtij vendimi.

a) Ministritë, agjencitë qendrore dhe Komitetet Popullore të të gjitha niveleve publikojnë draft përmbajtjen dhe mbledhin komente nga ministritë, degët, lokalitetet dhe njerëzit në përputhje me ligjin.

b) Koha e publicitetit do të zbatohet menjëherë pasi përmbajtja e projektpolitikës ose regjimit lejohet nga autoriteti kompetent për të mbledhur komente nga ministritë, degët, lokalitetet dhe njerëzit.

2. Publikimi i përmbajtjes së regjimeve dhe politikave të shpallura nga autoritetet kompetente në lidhje me përmbajtjen e përcaktuar në nenin 4 të këtij vendimi.

a) Ministritë, agjencitë qendrore dhe Komitetet Popullore të të gjitha niveleve do të publikojnë përmbajtjen e regjimeve dhe politikave të shpallura nga autoritetet kompetente.

b) Koha e publicitetit do të zbatohet menjëherë pas hyrjes në fuqi të regjimeve dhe politikave.

3. Publikimi i zbatimit të regjimeve dhe politikave në lidhje me përmbajtjet e përcaktuara në nenin 4 të këtij vendimi.

a) Drejtuesit e agjencive, njësive, organizatave dhe ndërmarrjeve shtetërore bëjnë publike zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me përmbajtjen e përcaktuar në nenin 4 të këtij vendimi.

b) Koha e realizimit të publicitetit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shpalljen e Dokumenteve Ligjore dhe rregulloret për shpalosjen financiare dhe buxhetore të agjencive, njësive, organizatave dhe ndërmarrjeve shtetërore.

Kapitulli 3.
MBIKËQYRJA E ZBATIMIT PUBLIK

Neni 6. Përmbajtja e mbikëqyrjes

1. Mbikëqyrja e publicitetit të regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit të Partisë dhe Shtetit për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë pranë agjencive dhe njësive, të organizuara sipas përmbajtjes së përcaktuar në nenin 4 të këtij vendimi.

2. Mbikëqyrja e zbatimit të regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit të Partisë dhe Shtetit për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë pranë agjencive dhe njësive, të organizuara sipas përmbajtjes së përcaktuar në nenin 4 të këtij vendimi.

Neni 7. Zbatimi i mbikëqyrjes

1. Kryen mbikëqyrjen nëpërmjet funksionimit të Komitetit Popullor të Inspektimit ose të njësisë së caktuar për të inspektuar pranë agjencive, njësive dhe organizatave.

Urdhri dhe procedurat e funksionimit të Komitetit Popullor të Inspektimit do të jenë në përputhje me dispozitat e ligjit.

2. Kryen mbikëqyrje direkt nëpërmjet të drejtës për peticion, ankim dhe denoncim pranë agjencive, njësive ose organizatave kompetente ose rekomandimeve nëpërmjet Komitetit të Frontit të Atdheut të Vietnamit, organizatave anëtare anëtare të Frontit të nivelit të Komunës, Komitetit të Inspektimit Popullor.

Rendi dhe procedurat për ankesat, denoncimet dhe rekomandimet e popullit duhet të jenë në përputhje me dispozitat e ligjit.

3. Përgjegjësitë e agjencive, njësive, organizatave dhe individëve në kryerjen e mbikëqyrjes së njerëzve. Në kuadër të detyrave dhe kompetencave të tyre, agjencitë, njësitë, organizatat dhe individët kanë këto përgjegjësi:

a) t’i japë informacion të duhur dhe në kohë Komitetit të Inspektimit Popullor;

b) Agjencitë, njësitë, organizatat, ndërmarrjet shtetërore dhe individët janë përgjegjës për t’iu përgjigjur pyetjeve nga agjencitë, njësitë, organizatat dhe individët që i nënshtrohen marrjes së informacionit.

c) Pyetja dhe përgjigjja e pyetjeve kryhet në përputhje me rregulloret për publicitetin dhe demokracinë në nivel bazë; dispozitat e ligjit për ankesat dhe denoncimet dhe ligjet e tjera përkatëse.

Kapitulli 4.
ORGANIZIMI I ZBATIMIT

Neni 8. Trajtimi i shkeljeve

Agjencitë, njësitë, organizatat, ndërmarrjet shtetërore dhe individët nuk respektojnë rreptësisht rregulloret për publikimin e regjimeve dhe politikave dhe zbatimin publik të regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet dhe kushtet e punës Regjimi i trajtimit të partisë dhe shtetit për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë të përcaktuara në këtë Vendim, drejtuesit e agjencive, njësive dhe individët e lidhur, në varësi të natyrës dhe seriozitetit të shkeljeve të tyre, shkelësit do të disiplinohen ose shqyrtohen për përgjegjësi penale në përputhje me ligjin.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 960/2013/TCHQ-TXNK Vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa

Neni 9. Përgjegjësitë për zbatimin

1. Ministria e Financave ka përgjegjësinë që: të marrë përgjegjësinë kryesore dhe të koordinojë me ministritë dhe degët përkatëse, duke udhëhequr dhe inspektuar publikimin e regjimeve dhe politikave dhe zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me automjetet dhe kushtet e punës. , regjimin e trajtimit të partisë dhe shtetit për kuadrot, nëpunësit civilë dhe punonjësit publikë nën drejtimin e ministrive, agjencive qendrore dhe lokaliteteve.

2. Ministritë, agjencitë qendrore dhe Komitetet Popullore të të gjitha niveleve janë përgjegjëse për inspektimin e rregullt të publicitetit të regjimeve dhe politikave dhe zbatimin e regjimeve dhe politikave që lidhen me mjetet dhe kushtet e punës.regjimi i trajtimit të partisë dhe shtetit për kuadrot, nëpunësit dhe publikun. punonjësit e njësive nën drejtimin e tij.

3. Komitetet e Frontit të Atdheut në të gjitha nivelet, organizatat socio-politike, organizatat masive në agjenci, njësi dhe njerëz marrin pjesë në mbikëqyrjen e publicitetit të regjimeve, politikave dhe zbatimit të regjimit, gradat dhe politikat që lidhen me mjetet, kushtet e punës dhe regjimet e trajtimit. të Partisë dhe të Shtetit ndaj kuadrove, nëpunësve civilë dhe punonjësve publikë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi.

Neni 10. Efekti

1. Ky vendim hyn në fuqi nga data 20 mars 2014.

2. Ministrat, drejtuesit e agjencive të nivelit ministror, ​​drejtuesit e agjencive të atashuara pranë qeverisë, kryetarët e Komiteteve Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra dhe drejtuesit e agjencive, organizatave dhe njësive përkatëse do të mbajnë përgjegjësi.përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi.

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;
– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë në varësi të Qeverisë;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Këshilli Etnik dhe Komisionet e Kuvendit Kombëtar;
– Zyra e Kongresit;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes Financiare;
– Kontrolli i Shtetit;
– Banka për Politika Sociale;
– Banka e Zhvillimit të Vietnamit;
– Komiteti Qendror i Frontit të Atdheut të Vietnamit;
– Organi qendror i organizatave masive;
– Zyra e Qeverisë: BTCN, PCN, Asistent TTCP, Drejtori i Përgjithshëm i portalit të tregtisë elektronike,
Departamentet, Departamentet, njësitë e lidhura, Gazeta Zyrtare;
– Ruaj: Dokument, KTTH (3b).

KRYEMINISTËR

Nguyen Tan Dung

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 05/2014/QĐ-TTg Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công, viên chức . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *