Quyết định 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng, lề đường – hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Rate this post

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quy định sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường, vỉa hè trong đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về việc quy định Quy định sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường – vỉa hè trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 01/2011/QĐ-UBND .

Bạn đang xem: Quyết định 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định sử dụng tạm thời một phần lòng, lề đường – vỉa hè trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH KHÁNH HÒA

———
Con số: 03/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
QUY ĐỊNH MỤC 11 QUY ĐỊNH TẠM DỤNG MỘT BÊN ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG ĐÔ THỊ KHÔNG CHO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA HÒA 01 2010 01 01 2010 01 2010 01 2010 01 2010 , 2010 , 2010′, 2010′, 2010′, 2010′, 2010′, Đ.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ. quy định của Chính phủ đối với việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thay thế nội dung Điều 11 của Quy định sử dụng tạm thời một phần đường bộ; lòng lề đường – vỉa hè trong khu vực đô thị không nhằm mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa với nội dung mới như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 37/2018/NĐ-CP Người bị giám sát, giáo dục được rời nơi cư trú

“Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, lề đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

1. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường, vỉa hè trong đô thị làm nơi tập kết, vận chuyển hàng hóa tạm thời; đối với vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật:

a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Trình tự thực hiện:

– Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố, thị xã; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu chưa đúng quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Nếu đúng thì viết hóa đơn và hẹn ngày trả kết quả.

– UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường – hè phố không vào mục đích giao thông.

– Bản vẽ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép do tổ chức, cá nhân đề nghị đặt; Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên đường, diện tích (chiều dài, chiều rộng).

– Bản sao Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn hoàn trả là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Thời hạn của giấy phép:

– Đối với việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường – vỉa hè trong đô thị làm nơi tập kết, vận chuyển hàng hóa tạm thời: thời hạn cho phép tối đa là 01 ngày.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 05/2020/TT-NHNN Tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

– Đối với trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường – vỉa hè trong đô thị để làm vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị phục vụ thi công, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật: thời hạn của giấy phép theo tiến độ thi công, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật. làm; gia hạn giấy phép tối đa 01 lần.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố.

2. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường – vỉa hè: để làm bãi đỗ xe, trông giữ tạm thời các loại xe công phục vụ nhu cầu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân; sử dụng tạm thời một phần hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán của các hộ gia đình, cá nhân; bố trí tạm ki-ốt, lắp đặt tạm biển hiệu, biển hiệu, mái che, mái che di động phục vụ nhu cầu kinh doanh, lễ hội, hoạt động du lịch, bưu chính viễn thông:

a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Trình tự thực hiện:

– Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố, thị xã; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu chưa đúng quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Nếu đúng thì viết hóa đơn và hẹn ngày trả kết quả.

– UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm định hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường – hè phố không vào mục đích giao thông.

– Bản vẽ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép do tổ chức, cá nhân đề nghị đặt; Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí, tên đường, diện tích (chiều dài, chiều rộng).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2197/BHXH-THU Thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn trả nợ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Thời hạn của giấy phép tối đa là 12 tháng; gia hạn giấy phép tối đa 01 lần.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, lề đường – vỉa hè không vào mục đích giao thông.

4. Lệ phí cấp giấy phép phải đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. đường đô thị thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa;
– Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
– Lưu: VT+HN.

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Nguyễn Chiến Thắng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng, lề đường – hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *