Nghị quyết 71/2018/QH14 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Rate this post

Rezoluta 71/2018/QH14

Rregullimi i planit afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020

Më 12 nëntor 2018, Asambleja Kombëtare nxori Rezolutën 71/2018/QH14 për rregullimin e planit afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020. Vendimi ka hyrë në fuqi nga 27 dhjetor 2018.

Po shikoni: Rezolutën 71/2018/QH14 Rregullimi i planit afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020

Prandaj, totali i kapitalit të huaj është përshtatur për të rritur planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020 nga 300,000 miliardë VND në një maksimum prej 360,000 miliardë VND; dhe në të njëjtën kohë, përkatësisht të reduktojë kreditë e brendshme për të përmbushur kërkesat e disbursimit për projektet që përdorin kapital të huaj. Rregullimi dhe reduktimi i burimeve të kapitalit për projekte të rëndësishme kombëtare me 10,000 miliardë VND (nga 80,000 miliardë VND në 70,000 miliardë VND). Më poshtë është përmbajtja e detajuar, ftoni lexuesit të konsultohen dhe shkarkojnë Rezolutën këtu.

FONDETO zot i madhKONFERENCA
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Rezoluta nr: 71/2018/QH14

Hanoi, 12 nëntor 2018

REZOLUCION 71/2018/QH14

PËR PËRSHTATJEN E PLANIT AFATMESËM TË INVESTIMEVE PUBLIKE PËR VITET 2016-2020

KONGRESI

Në përputhje me Kushtetutën e Republikës Socialiste të Vietnamit;

Në bazë të Ligjit për Investimet Publike Nr. 49/2014/QH13;

Në zbatim të Ligjit për Buxhetin e Shtetit Nr. 83/2015/QH13;

Në zbatim të Rezolutës Nr. 25/2016/QH14 të Asamblesë Kombëtare për planin financiar kombëtar 5-vjeçar për periudhën 2016-2020;

Në zbatim të Rezolutës Nr. 26/2016/QH14 të Kuvendit Kombëtar për planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020;

Bazuar në shqyrtimin e Raportit Nr. 513/BC-CP datë 18 tetor 2018 të Qeverisë; Raporti i verifikimit nr. 1272/BC-UBCNS14 datë 18 tetor 2018 i Komisionit të Financës dhe Buxhetit; Raporti i pranimit dhe shpjegimit nr. 351/BC-UBTVQH14 datë 9 nëntor 2018 i Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare dhe mendimet e deputetëve të Asamblesë Kombëtare;

VENDOS :

Neni 1. Rregullimi i strukturës së kapitalit dhe përdorimi i rezervës së përbashkët

1. Përshtatja për të rritur shumën totale të kapitalit të huaj në planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020 nga 300,000 miliardë VND në një maksimum prej 360,000 miliardë VND, dhe në të njëjtën kohë rregullimi dhe zvogëlimi i kapitalit të huaj të huaj në plotësojnë kërkesat e shlyerjes.fondet për projekte që përdorin kapital të huaj.

2. Rregullimi i burimeve të kapitalit për projekte të rëndësishme kombëtare 10,000 miliardë VND (nga 80,000 miliardë VND në 70,000 miliardë VND).

3. Lejimi i përdorimit të rezervës së përbashkët të planit afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020 në bazë të sigurimit të aftësisë për të balancuar kapitalin investues të buxhetit vjetor të shtetit dhe mbajtjes së kufirit të investimeve publike prej 2 000 000 miliardë VND. (duke përjashtuar rritjen e shpenzimeve për investime zhvillimore për shkak të rritjes së të ardhurave të buxhetit vendor dhe ndryshimit të mekanizmit për kapitalin e mbetur investues për Grupin Kombëtar të Naftës dhe Gazit të Vietnamit, Grupi i Industrisë – Telekomunikacioni Ushtarak është vënë në ekuilibër në shtet buxheti që nga viti 2019), duke mbajtur normën e mbishpenzimit, objektivin e sigurisë së borxhit publik të vendosur nga Asambleja Kombëtare.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 7335/TCHQ-GSQL Hướng dẫn mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

4. Për kapitalin e bilancit të buxhetit vendor: lejoni lokaliteteve t’u caktohen plane vjetore të investimeve publike me burime kapitale në bilancet e buxhetit vendor në bazë të kapacitetit aktual të mbledhjes së të ardhurave, duke siguruar që shumëzuesi të mos rritet.shpenzimet e buxhetit vendor çdo vit, duke zbatuar dhe duke përmbledhur në fund të planit afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020.

Caktoni Këshillat Popullorë në të gjitha nivelet për të vendosur për shpërndarjen e kapitalit rezervë në planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020, buxhetet e tyre vendore duhet të sigurojnë parimet dhe rendin e përparësisë për shpërndarjen e kapitalit siç përcaktohet në pikën 1 të këtij Neni Ligji për Investimet Publike dhe Rezoluta nr.26/2016/QH14 e Kuvendit Kombëtar për planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020.

Neni 2. Parimet dhe radha e përparësisë për ndarjen e kapitalit rezervë të përbashkët të mbetur nga buxheti qendror dhe kapitalit të huaj shtesë.

1. Projektet me kapital rezervë të përbashkët nga buxheti qendror duhet të sigurojnë parimin e balancimit të burimeve në vlerësimet vjetore të buxhetit të shtetit dhe sipas radhës së mëposhtme të përparësisë:

Sigurimi i pajtueshmërisë me rregulloret mbi parimet dhe renditjen e përparësisë siç përshkruhet në Rezolutën nr. 26/2016/QH14 të Asamblesë Kombëtare. Duke u fokusuar në projektet tashmë në listën e planeve afatmesme të investimeve publike për periudhën 2016-2020 që janë në zhvillim e sipër, me mungesë kapitali në detyrimet e buxhetit qendror; shlyerjen e borxheve sipas detyrimeve të buxhetit qendror për projektet që janë përfunduar, dorëzuar dhe vënë në përdorim; Projekteve të buxhetit qendror u detyrohet kompensimi për pastrimin e kantierit dhe ende nuk janë paguar sipas planit, të angazhuara për një sërë projektesh të partneritetit publik-privat për të siguruar pajtueshmërinë me dispozitat e ligjit. Kushtojini vëmendje ndarjes së kapitalit për projektet për forcimin e sistemit jetik të digave, trajtimin e erozionit të brigjeve të lumenjve dhe bregdetit, parandalimin, shmangien dhe tejkalimin e pasojave të fatkeqësive natyrore; projekte urgjente për mbrojtjen kombëtare, sigurinë, trafikun dhe ujitjen me lidhje rajonale, veçanërisht në zonat me kushte të vështira socio-ekonomike; përgatitjen e investimeve, kryerjen e një sërë detyrash në përputhje me Ligjin për Planifikim; zbatimin e politikave ndaj pakicave etnike dhe malësorëve; politikë kreditimi për banesa sociale, strehim për punëtorët në zonat industriale; selinë e zyrës gjyqësore; pastrimi, zhvendosja dhe infrastruktura thelbësore e projekteve kyçe për arsimin, kulturën dhe teknologjinë e lartë; modernizimi i teknologjisë së informacionit në agjencitë partiake dhe shtetërore nën detyrimet e buxhetit qendror nuk është rregulluar ende në planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020.

2. Për burimet e kapitalit të huaj shpërndarja bëhet sipas radhës së mëposhtme të përparësisë:

a) Organizon kapital shtesë për projektet që i japin fund marrëveshjes së huasë në periudhën 2018-2020 dhe nuk mund të zgjaten;

b) Alokimi i kapitalit shtesë për projektet përbërëse në kuadër të projekteve ombrellë që nuk janë alokuar në planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020 në bazë të akordimeve nga agjencia qendrore e menaxhimit të projekteve ombrellë.infermieri;

c) Alokimi i kapitalit për projektet që përdorin ODA dhe kredi të huaja koncesionare tashmë në listën e planeve afatmesme të investimeve publike për periudhën 2016-2020 me progres të mirë dhe aftësi disbursimi;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 735/2013/QĐ-TTg Bản ghi nhớ về hợp tác trong nông nghiệp và thủy sản giữa Việt Nam - Brunei Darussalam

d) Alokimi i kapitalit për projektet që përdorin ODA dhe kredi të huaja koncesionare që kanë nënshkruar marrëveshje kredie dhe pritet të nënshkruajnë marrëveshje kredie dhe të vendosen në 2019-2020 por jo në listën e planeve. Investime publike afatmesme në periudhën 2016-2020 .

Neni 3. Plotësimi i listës së projekteve dhe përshtatja e planit afatmesëm të investimeve publike me kapital buxhetor qendror për periudhën 2016-2020.

1. Përdorimi i 10,000 miliardë VND nga reduktimi i burimeve të kapitalit për projekte të rëndësishme kombëtare për t’i dhënë prioritet rregullimit të projekteve për forcimin e sistemit kritik të digave, trajtimin e erozionit të brigjeve të lumenjve dhe bregdetit dhe parandalimin e rrëshqitjeve të dheut, shmangien, tejkalimin e pasojave të fatkeqësive natyrore. zhvendosja urgjente e popullsisë jashtë zonave të rrezikuara nga përmbytjet e tubave, përmbytjet e shpejta dhe rrëshqitjet e dheut. Pjesa e mbetur do të përdoret për të paguar borxhet e pastrimit të tokës për një sërë projektesh sipas detyrimeve të buxhetit qendror dhe për të mbështetur pastrimin e kantierit për disa projekte urgjente që duhet të zbatohen menjëherë. Caktoni Qeverinë të sigurojë balancën e burimeve të kapitalit, të hartojë një listë dhe të vlerësojë nivelet e kapitalit për projekte specifike dhe t’i raportojë Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare për shqyrtim dhe vendim.

2. Shtoni listën e projekteve që përdorin ODA dhe kredi të huaja koncesionare në planin afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020 për të zbatuar me shpejtësi angazhimet me donatorët në përputhje me anekset Nr.1a, 1b dhe 1c bashkëngjitur. ndaj kësaj Rezolute. Caktoni Qeverinë që të përfundojë me shpejtësi procedurat, të ndajë dhe të ndajë planet kapitale në përputhje me ligjin.

3. Ndarja e 1,766.03 miliardë VND nga kapitali i mbetur i Programit Kombëtar të Objektit për Reduktimin e Qëndrueshëm të Varfërisë që do të ndahet sipas rregulloreve dhe shtesë 648,698 miliardë VND nga dispozita e përgjithshme e Planit Afatmesëm të Investimeve Publike për periudhën 2016-2020 Programi Kombëtar i Synimit për Reduktimin e Qëndrueshëm të Varfërisë për të mbështetur lokalitetet me rrethe për t’i shpëtuar varfërisë për të vazhduar kryerjen e detyrave të Programit Kombëtar të synuar për Reduktimin e Qëndrueshëm të Varfërisë sipas Shtojcës 2 bashkëlidhur. Caktoni Qeverinë që të ndajë, rregullojë dhe caktojë planin e kapitalit të siguruar në përputhje me dispozitat e ligjit.

4. Plotësimi i planit afatmesëm të investimeve publike për periudhën 2016-2020 për Fondin e Mbështetjes së Zhvillimit të Kooperativës të Unionit të Kooperativave të Vietnamit, projektit të bazës së të dhënave të popullsisë kombëtare të Ministrisë së Sigurisë Publike dhe Ministrisë së Sigurisë Publike. ndërtimi i kryqëzimeve të niveleve të ndryshme në kryqëzimin Hue fork (Da Nang) të Ministrisë së Transportit sipas Shtojcës 3 të kësaj Rezolute. Caktoni Qeverinë që të rregullojë dhe caktojë planin e kapitalit të garantuar në përputhje me dispozitat e ligjit.

5. Lejimi i përshtatjes së formularëve të investimeve për një sërë projektesh në kuadër të planifikimit të rrugës bregdetare nga Quang Ninh në Nghe An nga forma e partneritetit publik-privat (PPP) në investimet publike duke përdorur buxhetin e shtetit, për të siguruar promovimin e efikasitetit, ekuilibrit burimet, angazhohen për të përdorur kryesisht buxhetin vendor, kombinohen me forma të tjera investimi, investime divergjente, ndërthurin në mënyrë harmonike zgjidhjen e projekteve urgjente dhe gjithëpërfshirëse, projekte të arsyeshme dhe të drejta për lokalitetet bregdetare. Caktoni Qeverinë të hartojë një listë, të qartësojë burimet dhe të vlerësojë nivelet e kapitalit për projekte specifike dhe t’i raportojë Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare për shqyrtim dhe vendim.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023

6. Lejimi i përdorimit të rezervave të lëna pranë ministrive, agjencive qendrore dhe lokaliteteve për kryerjen e detyrës së përpunimit, vlerësimit dhe publikimit të masterplaneve në përputhje me Ligjin për Planifikim.

Neni 4. Detyra e qeverisë

1. Të drejtohen ministritë, agjencitë qendrore dhe lokalitetet për të forcuar zbatimin e zgjidhjeve për tejkalimin e mangësive dhe problemeve, zbatimin efektiv të Rezolutës Nr. 26/2016/QH14 të Asamblesë Kombëtare, duke përshpejtuar progresin në shpërndarjen dhe disbursimin e kapitalit të investimeve publike. Rishikimi urgjent i dispozitave të ligjit lidhur me planin afatmesëm të investimeve publike, propozimi i ndryshimeve dhe plotësimeve të dispozitave të ligjit, duke përfshirë Ligjin për Investimet Publike. Forcimi i masave të inspektimit, ekzaminimit dhe auditimit; parandalimi dhe luftimi i korrupsionit, humbjes dhe shpërdorimit; të trajtojë me rigorozitet shkeljet e ligjit për investimet publike, të përmirësojë efikasitetin e përdorimit të kapitalit.

2. Përfundojnë me shpejtësi procedurat, dokumentojnë, rregullojnë planet dhe disbursojnë fondet për projekte të rëndësishme kombëtare dhe programe kombëtare të synuara të vendosura nga Asambleja Kombëtare. Forcimi i mobilizimit të burimeve vendase dhe të huaja për investime zhvillimore, plotësimi i rregulloreve për nxitjen e bashkëpunimit publik-privat dhe krijimi i kushteve që të gjithë sektorët ekonomikë të investojnë në ndërtimin e infrastrukturës.

3. Në bazë të parimeve dhe rendit të prioritetit të përcaktuara në këtë Rezolutë dhe ligjet e tjera përkatëse, Qeveria do të shqyrtojë dhe plotësojë në mënyrë të shpejtë listën e projekteve dhe shumën e parashikuar të kapitalit të alokuar, veçanërisht për secilin projekt duke përdorur rezervën e përbashkët nga buxhetin qendror, duke siguruar rigorozitet, transparencë dhe drejtësi, dhe raportimin në Komitetin e Përhershëm të Asamblesë Kombëtare për shqyrtim dhe vendim.

4. Rishikimi dhe plotësimi i procedurave dhe kushteve për alokimin e kapitalit për Bankën e Zhvillimit të Vietnamit; Projektet e hekurudhave urbane të Hanoi dhe Ho Chi Minh City do t’u dorëzohen autoriteteve kompetente për shqyrtim dhe vendim. Kapitali i huaj nuk i është ndarë Korporatës Vietnam Expressway, Vietnamit për Zhvillimin e Infrastrukturës dhe Korporatës së Investimeve Financiare.

Neni 5. Organizimi zbatues

1. Qeveria, Kryeministri, ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë, Këshillat Popullore, Komitetet Popullore në të gjitha nivelet, në kuadër të detyrave dhe kompetencave të tyre drejtojnë dhe organizojnë zbatimin e kësaj Rezolute.

2. Komiteti i Përhershëm i Asamblesë Kombëtare, Komiteti i Financave dhe Buxhetit, Këshilli Etnik, Komisionet e tjera të Asamblesë Kombëtare, delegacionet e Asamblesë Kombëtare, deputetët e Asamblesë Kombëtare, Këshillat Popullore të të gjitha niveleve brenda detyrave dhe kompetencave të tyre për të mbikëqyrur zbatimin e kësaj Rezolute.

3. Komiteti Qendror i Frontit të Atdheut të Vietnamit, organizatat anëtare të tij dhe organizatat shoqërore krijohen sipas dispozitave të ligjit nën përgjegjësinë e mbikëqyrjes dhe mobilizimit të të gjitha shtresave të popullit në praktikë.paraqesin këtë Rezolutë.

4. Kontrolli i Shtetit, brenda kuadrit të detyrave dhe kompetencave të tij, kontrollon zbatimin e kësaj vendimi, në përputhje me dispozitat e ligjit.

Kjo Rezolutë u miratua nga Asambleja Kombëtare e Republikës Socialiste të Vietnamit, mandati XIV, në seancën e saj të 6-të më 12 nëntor 2018.

KRYETARI I KONGRESIT
Nguyen Thi Kim Ngan

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị quyết 71/2018/QH14 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *