Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND Hà Nội chính thức tăng học phí năm học 2018 – 2019

Rate this post

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

Hà Nội chính thức tăng học phí năm học 2018 – 2019

Ngày 05/7/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội bộ.

Bạn đang xem: Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND Hà Nội chính thức tăng học phí năm học 2018 – 2019

Theo đó, năm học 2018 – 2019 sắp tới, mức học phí đối với các trường mẫu giáo, mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trong các trường công lập được thành phố quy định như sau:

  • 155.000 đồng/tháng đối với học sinh khu vực nội thành (khu phố, thành phố); năm học trước là 110.000 đồng/tháng;
  • 75.000 đồng/tháng đối với học sinh nông thôn (các đô thị, trừ các đô thị miền núi); năm học trước là 55.000 đồng/tháng;
  • 19.000 đồng/tháng đối với học sinh các xã miền núi; năm học trước là 14.000 đồng/tháng.

LẮP RÁP PHỔ BIẾN
thành phốÔi chúa ơi HÀ NỘI
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 05/2018/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 05/2018/NQ-HĐND

THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIÁO DỤC SỚM VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT NAM TRƯỜNG TRONG NƯỚC 182910

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIA ĐÌNH XV Kỳ họp thứ 6

(Từ ngày 04/07/2018 đến ngày 06/07/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí của chi phí học tập. từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Xét báo cáo số Quyết định số 83/TTr-UBND ngày 13/6/2018 của UBND Thành phố về việc Quy định mức học phí đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông công lập thành phố Hà Nội và Mức thu học phí Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2018-2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố; ý kiến ​​và kết quả biểu quyết của các đại biểu HĐND TP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông báo quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp Tin học và Công nghệ Hà Nội năm học 2018-2019

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 710/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập của thành phố Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

2. Đối tượng áp dụng

a) Trẻ em đang học mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội; học sinh Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội;

b) Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật tin học Hà Nội.

3. Học phí chương trình giáo dục đại trà giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018-2019.

a) Học phí

ĐVT: đồng/tháng/sinh viên

Cấp độ: Mẫu giáo; Mẫu giáo; Trường tiểu học; Nhà thi đấu; Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở; Giáo dục thường xuyên cấp THCS Học phí năm học 2018 – 2019
Học sinh học tại các cơ sở giáo dục ở khu vực thành thị (khu phố, thành phố) 155.000 thu nhập
Học sinh học tại các cơ sở giáo dục ở khu vực nông thôn (các đô thị ngoại trừ các đô thị miền núi) 75.000 thu nhập
Học sinh học tập tại các cơ sở giáo dục của thành phố miền núi 19.000 thu nhập
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt

b) Sử dụng số tiền tăng học phí

Tăng học phí (chênh lệch giữa học phí năm học 2018-2019 và học phí năm học 2017-2018): Một phần là thực hiện cải cách tiền lương theo dự kiến, phần còn lại là chi ngoài of business.education every year.

4. Học phí Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019

ĐVT: đồng/tháng/sinh viên

TT Nhóm ngành, nghề Học phí năm học 2018-2019
Các Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Bắc Thăng Long
Đầu tiên Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông lâm thủy hải sản. thu nhập 900.000
2 Khoa học tự nhiên; Công nghệ; thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch. thu nhập 900.000
biệt phái Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hà Nội
Đầu tiên Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông lâm thủy hải sản. thu nhập 750.000
2 Khoa học tự nhiên; Công nghệ; thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch. 800.000 lợi nhuận

Điều 2. Bổ nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết; định hướng đúng công tác tuyên truyền về học phí năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo để mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.

2. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, tránh tình trạng lạm thu và tình trạng cử người giám hộ, giám hộ không đúng quy định của nhà trường; thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

3. Trình HĐND Thành phố mức học phí chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019 – 2020 và những năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí có điều chỉnh dần dần hàng năm trong khuôn khổ quy định; Đến năm học 2020-2021, mức học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại điểm 1 Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với khu vực thành thị và nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với miền núi.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 588/2013/TCT-TNCN Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn

Điều 3. Điều kiện thực hiện

1. Cử Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân và giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Thời gian thực hiện học phí: Năm học 2018-2019.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2018.

Người nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Chính phủ;
– Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội; Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội;
– Thường trực Thành ủy;
– Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
– Chức vụ: HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
– Đại biểu HĐND thành phố;
– Văn phòng HĐND; VP UBND TP;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
– TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
– Công báo Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố;
– Lưu: VT.

cái đầu
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND Hà Nội chính thức tăng học phí năm học 2018 – 2019 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *