Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Rate this post

Nghị định 92/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Bạn đang xem: Nghị định số. 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

thủ tướng
————

Con số: 92/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

sắc lệnh
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
——————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ công bố Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Nghị định này quy định về hoạt động tôn giáo; đối với tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, cá nhân, tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong quản lý tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm cho công dân quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phương hại đến hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái pháp luật, chính sách của nhà nước; chia rẽ dân tộc, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương II
HOẠT ĐỘNG ĐỨC TIN

Điều 3. Hoạt động ủy thác tại tổ chức nhận ủy thác

1. Cộng đồng dân cư nơi có tổ chức tín thác bầu, cử người đại diện hoặc Hội đồng quản lý của tổ chức tín thác cộng đồng.

Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý của tổ chức tín thác là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật.

Người đại diện hoặc ban quản lý của tổ chức nhận ủy thác phải thông báo bằng văn bản ghi rõ họ, tên, tuổi, nơi cư trú của những người được bầu hoặc cử cho Ủy ban nhân dân xã, khu phố, khu phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả bầu cử.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 174/2013/QĐ-BXD Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trước ngày 15 tháng 10 hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo dự kiến ​​các hoạt động tín ngưỡng sẽ diễn ra trong năm sau của cơ sở tín ngưỡng. Nội dung thông báo nêu rõ tên tổ chức ủy thác, người tổ chức và đứng đầu hoạt động; dự kiến ​​số lượng người tham gia, nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt, thời gian sinh hoạt tôn giáo.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo hợp lệ, nếu Ủy ban nhân dân cấp thành phố không có ý kiến ​​khác thì tổ chức nhận ủy thác được hoạt động theo nội dung đã thông báo, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 4 của nghị định này. .

3. Người đại diện hoặc ban quản lý của tổ chức nhận ủy thác chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động ủy thác diễn ra tại doanh nghiệp.

Người tham gia sinh hoạt tôn giáo trong cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật và quy định của cơ sở tín ngưỡng.

4. Quy định tại điểm 1 và 2 điều này không áp dụng đối với vật thể tín ngưỡng là từ đường họ, nhà thờ họ.

Điều 4. Lễ hội tín ngưỡng và tổ chức lễ hội

1. Lễ hội tín ngưỡng là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng có tổ chức thể hiện sự thờ cúng, tưởng nhớ, tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng, thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp của lịch sử. , văn hóa và đạo đức xã hội.

2. Các lễ hội tín ngưỡng sau đây khi tổ chức phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi diễn ra lễ hội:

a) Lần đầu tổ chức lễ hội tín ngưỡng;

b) Các ngày lễ tôn giáo được khôi phục sau thời gian gián đoạn;

c) Các ngày lễ tôn giáo được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước đây.

3. Đối với những ngày nghỉ quy định tại điểm 2 Điều này, người đại diện có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên lễ hội, bối cảnh lịch sử ra đời, quy mô, thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung lễ hội. Đối với lễ hội tín ngưỡng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thì trong văn bản yêu cầu không được nêu nguồn gốc lịch sử của lễ hội;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 786/TCT-KK Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

b) Danh sách Ban Tổ chức Lễ hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

5. Đối với các ngày lễ tôn giáo không quy định tại khoản 2 Điều này, trước 15 ngày làm việc trước khi tổ chức, đơn vị tổ chức thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố về thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức tổ chức lễ hội và danh sách các lễ hội. Ban Tổ chức Lễ hội. Trong trường hợp do thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự mà việc tổ chức lễ kỷ niệm có thể ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội ở địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp thành phố quyết định việc tổ chức lễ kỷ niệm.

Chương III
TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Phần 1
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO;
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG, CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Điều 5. Đăng ký hoạt động tôn giáo

1. Công dân có nhu cầu tụ tập sinh hoạt tôn giáo, cầu nguyện, bày tỏ niềm tin vào tôn giáo mà mình tin theo thì đại diện công dân gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Hồ sơ đăng ký, thời hạn trả lời:

a) Văn bản đăng ký sinh hoạt tôn giáo ghi rõ tên tôn giáo, tôn chỉ, mục đích, họ tên người đại diện, nơi cư trú, nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt, địa điểm, thời gian, thời gian, số người tham gia. đang sống trong thời gian đăng ký;

b) Ủy ban nhân dân cấp thành phố trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

3. Điều kiện để được công nhận hoạt động tôn giáo:

a) Tôn chỉ, mục đích, nội dung hoạt động không vi phạm quy định tại khoản 2 điều 8 và điều 15 pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo;

c) Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có đầy đủ kỹ năng pháp luật dân sự, nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Điều 6. Đăng ký hoạt động tôn giáo

1. Để được đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã sinh hoạt tôn giáo ổn định từ hai mươi năm trở lên, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp thành phố chấp thuận và không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 106/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

b) Là tổ chức của những người có cùng niềm tin; có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, tập quán và sinh hoạt tôn giáo gắn liền với dân tộc, không trái với thuần phong, mỹ tục và quy định của pháp luật;

c) Không thuộc tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

d) Tên tổ chức không trùng với tên của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc;

d) Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo;

e) Có người đại diện là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật.

2. Tổ chức khi có đủ điều kiện quy định tại điểm 1 Điều này nếu có nhu cầu đăng ký hoạt động tôn giáo phải gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm 3 Điều này.

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản về hoạt động tôn giáo, trong đó ghi rõ tên tôn giáo, tên tổ chức, họ tên người đại diện của tổ chức, nơi cư trú, nguồn gốc, quá trình phát triển ở Việt Nam, chỉ đạo. , mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến ​​địa điểm đặt trụ sở trung tâm;

b) Giáo lý, giáo luật, lễ nghi;

c) Danh sách dự kiến ​​người đại diện của tổ chức có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp thành phố nơi cư trú hợp pháp;

đ) Số lượng người theo dõi.

3. Thẩm quyền cấp đăng ký và thời hạn trả lời:

a) Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm cấp đăng ký đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, tuyến đường trực thuộc trung ương; trường hợp không cho phép đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm cấp đăng ký đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường hợp không cho phép đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *