Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Rate this post

Nghị định 69/2008/NĐ-CP

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường

Nghị định số Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Bạn đang xem: Nghị định số. Nghị định 69/2008/NĐ-CP Chính sách đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường

quản lý
————

Con số: 69/2008/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

sắc lệnh
Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường

quản lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

ÁN LỆNH:

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Cơ sở ngoài công lập được thành lập và đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực xã hội hóa;

b) Tổ chức, cá nhân hoạt động trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành viên sáng lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động;

c) Doanh nghiệp sự nghiệp công lập góp vốn, huy động vốn, thành lập doanh nghiệp, thành lập hiệp hội theo quy định của pháp luật để thành lập tổ chức hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tại văn bản hơn nữa.làm cơ sở xã hội hóa).

3. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa, việc thực hiện chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

Điều 2. Điều kiện hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở thuộc danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Trường ngoài công lập

1. Trường ngoài công lập là cơ sở do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng thành lập, đầu tư vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo nguyên tắc . theo luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

2. Đơn vị ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa

1. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập và cấp phép hoạt động phải phù hợp với quy hoạch, đáp ứng các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn được thành lập để phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, kinh tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

2. Nhà nước và xã hội coi trọng, đối xử bình đẳng đối với sản phẩm, dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

3. Nhà nước có nghĩa vụ giao đất, cho thuê đất đã thu hồi đất cho các đối tượng thực hiện xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

4. Nhà nước thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở xã hội hóa để khuyến khích đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách khi họ thụ hưởng các dịch vụ do cơ sở thực hiện xã hội hóa cung cấp; Phương thức hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình để huy động vốn, nhân lực, công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

7. Tài sản được Nhà nước hỗ trợ, biếu, tặng, viện trợ không thu hồi trong quá trình hoạt động của cơ sở xã hội hóa không được chia cho các cá nhân mà chỉ được sử dụng vì lợi ích chung của cơ sở xã hội hóa và của cộng đồng.

8. Các cơ sở xã hội hóa được tham gia cung ứng các dịch vụ công do nhà nước tài trợ hoặc đặt hàng; tham gia đấu thầu các gói thầu, dự án sử dụng các nguồn vốn trong và ngoài nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động được pháp luật quy định.

9. Các cơ sở y tế ngoài công lập, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về y tế được tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh. người có thẻ bảo hiểm và người có thẻ bảo hiểm y tế tự lựa chọn nơi khám bệnh, chữa bệnh.

Chương II
CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Tham Khảo Thêm:  Điều lệ Trường Tiểu học năm 2020 Điều lệ Trường Tiểu học mới nhất

Điều 5. Cho thuê và xây dựng công trình

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có hoặc xây dựng nhà, cơ sở hạ tầng lâu dài xã hội hóa với giá ưu đãi. Giá ưu đãi tối đa không bao gồm tiền thuê đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và các khoản lãi kinh doanh nhà, hạ tầng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, khu vui chơi, thể thao, bảo tàng, thư viện, nhà văn, nhà hàng, rạp hát, rạp chiếu phim… theo quy hoạch. được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Giao đất, cho thuê đất

1. Doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa dưới các hình thức sau:

a) Cấp đất không chịu thuế sử dụng đất;

b) Miễn tiền thuê, thuê đất;

c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất, miễn thuế sử dụng đất.

Riêng đối với đất đô thị, đất ở giao UBND cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương sẽ quyết định chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền thuê đất đồng thời. xác định chế độ miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chủ đầu tư đã tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án xã hội hóa theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực) thì việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã đầu tư trên mặt đất phục vụ cho việc hoạt động xã hội hóa được ngân sách nhà nước hoàn trả.

2. Trường hợp được Nhà nước phân lô có thu tiền sử dụng đất và được miễn thuế sử dụng đất nhưng cơ sở xã hội hóa muốn thực hiện theo phương thức phân lô có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư (không tuân thủ quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất) phải thực hiện theo quy định hiện hành về thu thuế sử dụng đất. hoặc tiền thuê đất. nộp tiền một lần cho cả thời gian thuê và số tiền đã trả trước về tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất (nếu có) được trừ vào số tiền thuế sử dụng đất phải nộp, tiền thuê đất.

Trong trường hợp này, tổ chức xã hội hóa có quyền tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

3. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì nhà đầu tư được lựa chọn theo phương thức đấu thầu để lựa chọn dự án đáp ứng tiêu chí cao nhất về quy mô, chất lượng và hiệu quả. .

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 46/2019/TT-BTC Xác định nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở 2019

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan quy định chi tiết việc đấu thầu các dự án trong trường hợp này.

4. Doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà ở, tài sản theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

5. Việc sử dụng đất của các cơ sở xã hội hóa phải đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai. Khi hết thời hạn giao đất, cho thuê đất mà cơ sở xã hội hóa không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, giải thể hoặc chuyển đi nơi khác thì phải trả lại đất đã giao cho Nhà nước; Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả thì Nhà nước sẽ thu hồi đất.

6. Khi được Nhà nước giao đất và miễn thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê đất, tổ chức xã hội hóa không được tính giá trị đất đang sử dụng vào giá trị tài sản của dự án, khoản đầu tư và không được dùng đất để thế chấp vay vốn. . thủ đô.

7. Tổ chức xã hội hóa không được chuyển nhượng đất đã được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án xã hội hóa. Trường hợp đất được chuyển nhượng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải bảo đảm việc sử dụng sau khi chuyển nhượng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất cho hoạt động xã hội hóa. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất đã giao cho chủ đầu tư cũ để giao đất, cho chủ đầu tư mới thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

8. Đối với đất do tổ chức, cá nhân, tổ chức thực hiện xã hội hóa nhận chuyển nhượng hợp pháp thì giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng được tính vào tài sản của dự án đầu tư và được khấu hao, thu hồi vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *