Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử

Rate this post

Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử

Nghị định số Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Bạn đang xem: Nghị định số. 43/2011/NĐ-CP Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử

quản lý
—————

Con số: 43/2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2011

sắc lệnh
Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến
trên các trang web hoặc cổng internet
của một cơ quan nhà nước
_______

quản lý

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

ÁN LỆNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (trong văn bản sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) và điều kiện bảo đảm hoạt động của dịch vụ công.cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục và cơ quan tương đương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên môn trực thuộc; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

3. Các cơ quan, tổ chức khác của nhà nước tự giác thực hiện các quy định của nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trang thông tin điện tử là trang thông tin hoặc tập hợp nhiều trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ việc cung cấp và trao đổi thông tin.

2. Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất trên môi trường mạng của cơ quan, kết nối, tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ, ứng dụng để người dùng truy cập, sử dụng và tùy chỉnh việc hiển thị thông tin.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 460/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Phương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3. Dịch vụ hành chính công là dịch vụ liên quan đến hoạt động thi hành pháp luật, không nhằm mục đích lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức văn bản và có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước đó.

Mỗi dịch vụ hành chính công đều kèm theo một thủ tục hành chính để thực hiện một công việc cụ thể liên quan đến một tổ chức, cá nhân.

4. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản liên quan quy định thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, cho phép người dùng tải các văn bản, mẫu tờ khai để hoàn thiện hồ sơ theo nhu cầu. Hồ sơ hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dùng điền và gửi trực tuyến các biểu mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch xử lý dữ liệu và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán các khoản phí (nếu có) phát sinh trực tuyến. Kết quả có thể được trả trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho người sử dụng.

5. Cơ quan chủ quản của cổng thông tin điện tử là cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là cơ quan chủ quản).

6. Đặc tả dữ liệu (Metadata) là thông tin mô tả các đặc điểm của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, tình trạng và các đặc điểm khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2166/QĐ-TTG Về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam

Điều 4. Vai trò của cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

1. Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cổng tích hợp thông tin của toàn ngành, lĩnh vực do cơ quan quản lý và được tích hợp với thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung tâm điều hành là cổng tích hợp thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan chuyên môn trực thuộc và của Nhân dân. Huyện ủy của tỉnh.

3. Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là thông tin chính thống của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Điều 5. Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phục vụ kịp thời công tác quản lý cơ quan và nhu cầu sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng phải phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan phải thể hiện rõ thông tin về tác giả, nguồn gốc của thông tin.

Điều 6. Tên miền truy cập cổng thông tin

1. Tên miền để vào Cổng thông tin đại lý phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tuân thủ các quy định sau:

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: tên miền cấp 3 có dạng: tenbonganh.gov.vn; mỗi cơ quan có 01 tên miền là tên viết tắt bằng tiếng Việt không dấu, 01 tên miền là tên cơ quan viết tắt bằng tiếng Anh theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Các cơ quan trực thuộc có ít nhất tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh theo dạng: gânvi.tenbonganh.gov.vn.

b) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: là tên miền cấp 3 sử dụng tên đầy đủ của tỉnh, thành phố bằng tiếng Việt không dấu có dạng: tentinhthanh.gov.vn.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có tên miền: hochiminhcity.gov.vn.

Các cơ quan chuyên môn ở tỉnh, thành phố có ít nhất tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh theo dạng: tencoquan.tentinhthanh.gov.vn.

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: là tên miền cấp 4 sử dụng tên đầy đủ của địa phương bằng tiếng Việt không dấu có dạng: tenquanhuyen.tentinhthanh.gov.vn.

2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm bổ sung, thay đổi tên miền của miền truy cập theo quy định tại điểm 1 Điều này.

Điều 7. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Sử dụng thống nhất bộ chữ tiếng Việt Unicode theo chuẩn 6909:2011 trong việc lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử.

2. Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 8. Hỗ trợ người khuyết tật

Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đáp ứng tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Điều 9. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

Việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ quy định tại Điều 21 và Điều 22 của Luật Công nghệ thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quy định cụ thể việc thực hiện các quy định tại Điều này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *