Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Rate this post

Nghị định 31/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết và định hướng thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định số Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bạn đang xem: Nghị định số. Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

CHÍNH PHỦ

—————
Con số: ba mươi đầu tiên/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

sắc lệnh
Quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

—————————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chính phủ công bố Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này hướng dẫn điều kiện xác nhận và chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Pháp lệnh); xử lý vi phạm; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thi hành Pháp lệnh.

Điều 2. Các trường hợp không áp dụng

Nghị định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 49/2010/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước

1. Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, bình tĩnh.

2. Đang chấp hành án phạt tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

3. Tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; buộc phải từ bỏ.

Điều 3. Nguyên tắc trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân của người có công

1. Thân nhân gia đình liệt sĩ có quyền được hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại Điều 20 của nghị định này.

2. Thân nhân của hai người có công trở lên được trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng tối đa hai lần.

3. Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công trở lên chỉ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người từ trần.

4. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người chết chỉ được hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

5. Thân nhân có quyền hưởng tiền tuất hàng tháng của một đối tượng trong trường hợp người có công với cách mạng chết thuộc hai đối tượng quy định tại điểm 1 Điều 2 của pháp lệnh trở lên.

6. Không áp dụng trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng đối với con của người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học trong các trường hợp sau đây:

a) Không tiếp tục đi học ngay sau khi học xong trung học phổ thông;

b) Đã nhận được trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng trong thời gian học tại một cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc giáo dục đại học;

c) Đang hưởng trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thân nhân của người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân của liệt sĩ cũng là những người có công nuôi liệt sĩ.

2. Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ dưới 18 tuổi, đã trưởng thành từ 10 năm trở lên.

3. Người thờ cúng là người được pháp luật ủy quyền.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 17/2021/NĐ-CP Chính sách với thanh niên xung phong tại vùng ĐBKK

4. Người thờ cúng liệt sĩ là con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ; trường hợp không có hoặc không có con thì người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

5. Người sống một mình, không nơi nương tựa là người sống một mình, không có hoặc không có người thân thích.

6. Đại diện của thân nhân là người được thân nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật.

7. Con của người có công nếu được tiếp tục đi học là con học trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân từ cấp phổ thông đến đại học.

8. Con của người có công bị tàn tật từ nhỏ là người dưới 18 tuổi bị tàn tật.

9. Người thực hiện nghĩa vụ quốc tế là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở nước ngoài.

10. Người bị mất tin tức hoặc vắng mặt là người thực hiện nhiệm vụ hoặc hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g điểm 1 Điều 11 của Pháp lệnh rồi vắng mặt. lâu hơn. giải phóng chúng.accumulate.

11. Dũng cảm là hành động làm việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân, mặc dù biết việc làm đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình.

12. Công việc cấp bách, nguy hiểm là công việc phải giải quyết gấp, không thể chậm trễ mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người thực hiện.

13. Mức chuẩn quy định tại Nghị định này dựa trên mức chuẩn bình quân chung của toàn xã hội và phù hợp với quy định của Chính phủ.

Chương II
ĐIỀU KIỆN XÁC NHẬN, ƯU TIÊN NGƯỜI, GIA ĐÌNH CÁCH MẠNG

Phần 1
HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1945

Điều 5. Điều kiện xác nhận

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

a) Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Kết nạp hoặc kết nạp lại Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng 8 năm 1945 và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại Chỉ thị số 01 công nhận. 27-CT/TW ngày 24/5. tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên công tác lâu năm và Thông tư số. Thông tư số 07-TT/TC ngày 21-3-1979 của Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo việc thực hiện tiêu chuẩn và xác nhận đối tượng được hưởng chính sách, chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19-8-1945.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1928/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

2. Không có xác nhận khai trừ Đảng.

Điều 6. Căn cứ xác nhận

1. Người hoạt động cách mạng còn sống căn cứ vào một trong các giấy tờ sau:

a) Lý lịch của cán bộ, đảng viên từ năm 1962 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;

b) Lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01-3-1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá III);

c) Lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tư số Căn cứ Quyết định số 297/TT-TW ngày 20/4/1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) đối với người hoạt động cách mạng được kết nạp Đảng sau năm 1969 và. hoạt động liên tục ở các chiến trường B, C, K từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975.

2. Người hoạt động cách mạng hy sinh hoặc từ trần từ ngày 30 tháng 6 năm 1999 trở về trước, căn cứ một trong các giấy tờ sau đây để ghi thời gian tham gia hoạt động cách mạng:

a) Sơ yếu lý lịch quy định tại điểm 1 điều này;

b) Hồ sơ của người được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh hoặc Huân chương Độc lập;

c) Giấy tờ của liệt sĩ;

đ) Lịch sử đảng bộ cấp xã trở lên đã được cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định, xuất bản;

đ) Hồ sơ, tài liệu được lưu trữ tại các cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, bảo tàng lịch sử của trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

3. Đối với người hoạt động cách mạng hy sinh hoặc từ trần sau ngày 30 tháng 6 năm 1999 thì lý do được xét công nhận theo quy định tại điểm 1 điều này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *