Nghị định số 116/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Rate this post

Nghị định 116/2009/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Nghị định số 116/2009/NĐ-KP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy học. nghề nghiệp.

Bạn đang xem: Nghị định số. 116/2009/NĐ-PK Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ

thủ tướng
————

Con số: 1162009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

sắc lệnh
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
——————

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

ÁN LỆNH:

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về huấn luyện nghiệp vụ do cá nhân, tổ chức cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp lệnh xử lý nghiệp vụ. hành vi vi phạm hành chính và Nghị định này thì phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp vi phạm điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ phải được thực hiện nhanh chóng, công minh và đầy đủ. Khi phát hiện vi phạm hành chính phải có quyết định đình chỉ ngay hành vi vi phạm; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ phải do người có thẩm quyền quy định tại Điều 1 Chương III Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Tin học THCS

3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ chỉ bị xử phạt một lần. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt theo từng tội nhẹ. Trường hợp nhiều người, nhiều tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì xử phạt từng người, tổ chức vi phạm.

4. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, mức độ xử phạt và biện pháp khắc phục thích hợp.

5. Không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất ý thức hoặc khả năng làm chủ hành vi của mình.

Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Điều 5. Quy định xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ là một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện. Trường hợp quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm 3 Điều 7 của quyết định này.

2. Đối với cá nhân đang bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án khi hành vi đó vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. nghề . đào tạo sẽ bị xử phạt hành chính; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 03 tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận quyết định tạm đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Trong thời hạn quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều này, nếu cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ hoặc cố tình trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt thì không áp dụng thời hạn đó. đối với việc xử phạt vi phạm hành chính được tính lại từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi cố ý trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa xử phạt vi phạm hành chính

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí Quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ nếu sau một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt. không tái phạm thì coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 7. Xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

một lời cảnh báo;

b) Tốt.

Khi áp dụng hình thức phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của nhóm tiền phạt tương ứng với hành vi đó quy định tại Chương II Nghị định này. nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không được dưới mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì có thể tăng mức phạt tiền lên nhưng không vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt sau đây:

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ;

b) Tang vật, công cụ vi phạm hành chính bị tịch thu.

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại điểm 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực huấn luyện nghiệp vụ còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây.

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

b) Buộc hủy bỏ kết quả thi hoặc chấm lại bài thi;

c) Buộc thực hiện bổ sung phần hoặc chương trình bị vô hiệu;

d) Buộc hủy bỏ quyết định sai trái, trái quy định của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Buộc khôi phục quyền lợi học tập cho người học, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng văn bằng, chứng chỉ; hoàn trả cho học sinh số tiền đã thu và chịu mọi chi phí hoàn trả do vi phạm hành chính gây ra;

e) Buộc thu hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp trái pháp luật;

g) Buộc thu hồi, tiêu hủy hoặc ngừng sử dụng tài liệu, thiết bị huấn luyện nghiệp vụ do vi phạm hành chính;

h) Cải chính thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thô bạo;

i) thực hiện đầy đủ và đúng hợp đồng đã ký kết;

k) Buộc tiêu hủy tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nhập khẩu trái phép do vi phạm hành chính.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 03/2020/TT-NHNN Quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước

Chương II
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
PHẦN DẠY NGHỀ, MẪU BẢNG BIỂU VÀ MỨC ĐỘ BẢNG BÁO

Điều 8. Vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Làm mất quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động huấn luyện nghiệp vụ nhưng không báo cáo cơ quan có thẩm quyền;

b) Chậm đăng ký hoạt động huấn luyện nghiệp vụ với cơ quan có thẩm quyền từ 03 tháng đến dưới 06 tháng, kể từ ngày hết thời hạn phải đăng ký.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động huấn luyện khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi;

b) Không thông báo với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề hoặc không đăng ký hoạt động dạy nghề trong thời gian chuyển địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề. tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Chậm đăng ký hoạt động huấn luyện nghiệp vụ với cơ quan có thẩm quyền từ 06 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết thời hạn phải đăng ký.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Xóa, sửa chữa, làm đầy đủ nội dung quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động huấn luyện nghiệp vụ;

b) Báo cáo sai về điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ;

c) Báo cáo sai các điều kiện để cải tạo, chuyển thành trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề;

d) Báo cáo sai về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động huấn luyện hoặc hoàn thành, chuyển đổi ngành nghề huấn luyện;

đ) Mua, bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động huấn luyện nghiệp vụ;

đ) Chậm đăng ký hoạt động huấn luyện nghiệp vụ với cơ quan có thẩm quyền từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải đăng ký.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định số 116/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *