Nghị định 97/2018/NĐ-CP Quy định cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Rate this post

Dekreti 97/2018/ND-CP

Rregullore për huadhënien e kredive ODA dhe kredive të huaja koncesionare

Nga 1 korriku 2018 ka hyrë zyrtarisht në fuqi Dekreti 97/2018/ND-CP i nxjerrë nga Qeveria më 30 qershor 2018. Dekret për huadhënien e kredive ODA dhe kredive të huaja koncesionare të Qeverisë.

Po shikoni: Dekreti 97/2018/ND-CP Rregulloret për huadhënien e kredive ODA dhe kredive të huaja koncesionare

Rrjedhimisht, të rritet norma e huadhënies së kredive ODA dhe kredive (kredive) koncesionare për Komitetet Popullore të krahinave, konkretisht si më poshtë:

  • Rritja e normës së huadhënies nga 10% në 30% të kapitalit të huasë për lokalitetet me një normë suplementare të balancuar nga buxheti qendror krahasuar me shpenzimet totale balancuese të buxhetit vendor (buxheti vendor) nga 70% ose më shumë. ;
  • Rritja e normës së huadhënies nga 20% në 40% të kapitalit të kredisë për lokalitetet me një normë shtesë të balancuar nga buxheti qendror krahasuar me totalin e shpenzimeve balancuese të buxheteve vendore nga 50% në më pak se 70%;
  • Rritja e normës së huadhënies nga 30% në 50% të kapitalit të huasë për lokalitetet ku proporcioni i bilancit shtesë nga buxheti qendror ndaj totalit të bilancit të buxhetit vendor është më pak se 50%;
  • Rritja e normës së huadhënies nga 50% në 70% të kredive për lokalitetet me rregullim të buxhetit qendror (përveç qytetit Hanoi dhe Ho Chi Minh);
  • Rritja e normës së huadhënies nga 80% në 100% të kapitalit të huasë për Hanoi dhe Ho Chi Minh City

QEVERIA
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 97/2018/ND-CP

Hanoi, datë 30 muaj 6 viti 2018

DEKRETI 97/2018/ND-CP

PËR JETËN E ODA-s, JETESËN E PREFERUARA E QEVERISË TË HUAJ

Në bazë të Ligjit të 19 qershorit 2015 për Organizimin e Qeverisë;

Në bazë të Ligjit të 23 nëntorit 2017 për Menaxhimin e Borxhit Publik;

Në zbatim të Ligjit të 25 qershorit 2015 për Buxhetin e Shtetit;

Në bazë të Ligjit për Investime Publike të datës 18 qershor 2014;

Me propozim të Ministrit të Financave;

Qeveria nxjerr Dekretin për huadhënien e kredive ODA dhe kredive të huaja koncesionare të Qeverisë.

Kapitulli I

RREGULLA TË PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Ky Dekret parashikon menaxhimin dhe zbatimin e huadhënies dhe rikuperimit të kapitalit të pandërprerë të ODA të Qeverisë dhe të huaja koncesionare.

Neni 2. Subjektet e aplikimit

1. Nënhuamarrësi i ODA-s ose i huaj koncesionare nga Qeveria në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Borxhit Publik.

2. Ministria e Financave dhe agjencitë e autorizuara nga Ministria e Financave për të dhënë huadhënie.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 22/2022/TT-BQP Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân mới nhất

3. Agjencitë, organizatat dhe individët e përfshirë në procesin e menaxhimit, zbatimit të huadhënies dhe rikuperimit të kapitalit mbi-huadhënie të kredive ODA ose kredive të huaja koncesionare të Qeverisë.

Neni 3. Interpretimi i termave

Përveç kushteve të përcaktuara në Ligjin për Menaxhimin e Borxhit Publik, në këtë Dekret termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

1. “Marrëveshje për huanë e huaj” janë marrëveshjet, kontratat dhe marrëveshjet për kapitalin e huamarrjes të nënshkruara në emër të shtetit ose qeverisë me huadhënës të huaj.

2. “Kontratë mbi huadhënie” është një kontratë ose marrëveshje nënhuadhënie e nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Financave ose një agjencie të autorizuar për t’i dhënë hua nën-huamarrësit në lidhje me huadhënien.

3. “Kontratë autorizimi për huadhënie” është një kontratë e nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Financave dhe një agjencie të autorizuar për të dhënë huadhënie për të autorizuar huadhënien, menaxhimin e huadhënies dhe rikuperimin e borxhit, duke përfshirë mënyrën e ri-autorizimit. Agjencia kredituese mbart rrezikun e kredisë.

4. “Periudha e mospagimit” nënkupton periudhën gjatë së cilës nënhuamarrësi ka marrë borxhin dhe nuk ka paguar ende principalin e huadhënies, por duhet të paguajë plotësisht interesin dhe tarifat e shkaktuara sipas kontratës së huadhënies.

Neni 4. Vendosja e një kufiri të huadhënies 5-vjeçare

1. Vendosja e një kufiri 5-vjeçar të huadhënies për njësitë dhe ndërmarrjet publike jo-biznesore:

Përpara datës 30 qershor, viti i pestë i planit 5-vjeçar të huamarrjes dhe shlyerjes publike, për të regjistruar planin e huadhënies për 5 vitet e ardhshme, njësitë publike jo-biznesore, ndërmarrjet (në tekstin e mëtejmë nën-huamarrës) dërgojnë dokumentet e mëposhtme për Ministrinë e Financave:

a) Vlerësimi i performancës dhe disbursimi i kredive të nënshkruara mbi huadhënie, dhe disbursimi total i vlerësuar në periudhën aktuale pesëvjeçare;

b) Regjistrimi i kërkesës për disbursimin e kredive të nënshkruara, kërkesë e re për kredidhënie për pesë vitet e ardhshme; shoqëruar nga një vlerësim paraprak i aftësisë për të rregulluar burimet e shlyerjes së borxhit;

c) Opinionet e organit drejtues për regjistrimin e nevojave të disbursimit të pronarëve të projekteve për ndërmarrjet dhe njësitë publike jo-biznesore.

2. Vendosja e një kufiri 5-vjeçar të huadhënies për Komitetin Popullor krahinor

Kufiri 5-vjeçar i huadhënies për Komitetet Popullore të nivelit krahinor është pjesë e planit 5-vjeçar të huasë dhe shlyerjes së pushtetit vendor. Procesi i përcaktimit të limitit të kredidhënies do të jetë në përputhje me dispozitat e Dekretit për menaxhimin e borxhit të qeverisjes vendore.

3. Bazuar në kriteret e sigurisë së borxhit publik; objektivi i huamarrjes totale dhe mbishpenzimi i buxhetit vendor në planin financiar 5-vjeçar për ndarjen e huadhënies Komitetet Popullore të nivelit krahinor dhe Ministria e Financave do të përmbledhin nevojat e ministrive, agjencive qendrore dhe lokaliteteve, autoriteteve vendore, krijojnë një limit 5-vjeçar të huadhënies dhe raportoni në Qeveri për t’ia dorëzuar Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare dhe Asamblesë Kombëtare.

Neni 5. Përpunimi i planeve të huadhënies dhe limiteve vjetore të huadhënies

1. Zhvilloni plane për huadhënie dhe limite vjetore të huadhënies për njësitë dhe ndërmarrjet publike jo-biznesore:

Përpara datës 20 korrik të çdo viti, për të zhvilluar planin e huadhënies dhe kufirin vjetor të huadhënies, nënhuamarrësi i dërgon një raport Ministrisë së Financave për:

a) Vlerësimi i performancës, vlerës së disbursimit, shlyerjes së kredisë të vitit dhe të akumuluar nga zbatimi i huasë deri në vitin para vitit të planit; vlera e parealizuar; detaje për çdo projekt, çdo vit;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 17/BXD-VLXD Hướng dẫn xuất khẩu cát vàng làm khuôn đúc, lọc nước

b) Vlera e pritshme që do të realizohet në vitin e planit të kredive të nënshkruara mbi huadhënie, kredive të reja të nënshkruara.

2. Formuloni planin vjetor të huadhënies për Komitetin Popullor të nivelit provincial:

a) Plani vjetor i huadhënies për Komitetin Popullor të nivelit krahinor është pjesë e planit vjetor të huasë dhe shlyerjes së pushtetit vendor. Procesi i planifikimit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Dekretit për menaxhimin e borxhit të qeverisjes vendore;

b) Përmbajtja e planit vjetor të huadhënies për Komitetin Popullor të krahinës duhet të përmblidhet për çdo kredi, duke shlyer borxhin e huadhënies dhe duke siguruar aftësinë shlyerëse të pushtetit vendor.

3. Bazuar në kufirin 5-vjeçar të huadhënies, nevojat e regjistrimit të planit të nënhuamarrësve dhe pronarëve të projektit; objektivat e sigurisë së borxhit publik, Ministria e Financave përmbledh planin e detajuar vjetor të huadhënies për çdo burim kredie, ia paraqet Qeverisë për miratim të kufirit total vjetor të kredidhënies dhe ia paraqet Kryeministrit për shqyrtim dhe miratim. planin vjetor të huasë dhe shlyerjes së qeverisë.

4. Në rast se disbursimi tejkalon planin vjetor të huadhënies, Ministria e Financave përmbledh dhe ia paraqet Qeverisë për rregullim të planit për të siguruar parimet e mëposhtme:

a) huadhënie për njësitë dhe ndërmarrjet publike jo-biznesore, sipas planit të zbatimit të projektit;

b) Për kapitalin huadhënës të Komitetit Popullor të provincës, disbursimi nuk duhet të kalojë shumën vjetore të huasë të vendosur nga Asambleja Kombëtare.

Neni 6. Monedha me kredi dhe arkëtimi i borxhit me kredi

1. Monedha e huadhënies është monedha që qeveria merr hua nga jashtë.

2. Monedha e mbledhjes së borxhit në huadhënie është monedha e huadhënies. Në rast se nënhuamarrësi shlyen borxhin në Vietnam Dong, agjencia e nënhuadhënies do të zbatojë normën e shitjes së monedhës së huadhënies në kohën e shlyerjes së borxhit të shpallur nga Banka Tregtare Aksionare për Tregtinë e Jashtme të Vietnamit për të mbledhur borxh.

Neni 7. Shlyerja e borxhit dhe periudha e mospagimit të huadhënies

1. Për nënhuamarrësin që është Komiteti Popullor i nivelit provincial: Afati i shlyerjes së borxhit dhe periudha e mospagimit të huadhënies janë të barabarta me afatin e shlyerjes së borxhit dhe periudhën e mospagimit të përcaktuar në marrëveshjen e huasë së huaj.

2. Për nënhuamarrësin që është njësi publike jo-biznesore ose ndërmarrje:

a) Afati i pagesës së borxhit është i barabartë me periudhën e shlyerjes në projektin e investimit (raporti i studimit të fizibilitetit) i miratuar nga autoriteti kompetent, por nuk duhet të kalojë periudhën e shlyerjes së borxhit të përcaktuar në marrëveshjen e kredisë së huaj;

b) Periudha e mospagimit është e barabartë me periudhën e ndërtimit deri në vënien në punë të projektit, siç thuhet në projektin e investimit (raporti i studimit të fizibilitetit) të miratuar nga autoriteti kompetent, por që nuk e kalon periudhën e mospagimit të përcaktuar në marrëveshjen e kredisë së huaj;

c) Afati i shlyerjes së borxhit dhe periudha e mospagimit të huadhënies llogariten që nga fillimi i afatit të shlyerjes dhe periudhës së mospagimit të kredisë së huaj.

3. Në rast se ka një ndryshim në termat dhe periudhën e mospagimit ndërmjet kredisë së huaj dhe shumës së huadhënies, burimi i rikuperimit të borxhit të jashtëm të papaguar do të përfshihet në fondin e akumulimit për shlyerjen e borxhit.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Quy định về thuế Nhập khẩu, Xuất khẩu Hướng dẫn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Neni 8. Norma e interesit të huadhënies

Norma e interesit të huadhënies e specifikuar në pikën 5, neni 34 të Ligjit për Menaxhimin e Borxhit Publik përfshin normën e interesit të huamarrjes së huaj të Qeverisë, tarifat e përcaktuara në marrëveshjen e huasë së huaj, tarifën e menaxhimit të kredisë dhe buxhetin e projektit. rreziqet e rihuadhënies.

Neni 9 Tarifat dhe shpenzimet përkatëse të huadhënësve të huaj dhe tarifat e bankave vendase dhe të huaja

1. Nënhuamarrësi është përgjegjës për pagesën e plotë të tarifave dhe shpenzimeve të lidhura me huadhënësin e huaj sipas marrëveshjes së huasë së huaj dhe tarifat e shërbimit bankar vendas dhe të huaj në lidhje me huadhënien. Tarifat sipas marrëveshjes së huasë së huaj përfshijnë tarifën e marrëveshjes së kapitalit, tarifën e menaxhimit, tarifën e angazhimit, tarifën e tërheqjes së kapitalit, tarifën e sigurimit, tarifat dhe shpenzimet e tjera të përcaktuara me ligj (nëse ka).

2. Për tarifat dhe shpenzimet e pagueshme ndaj huadhënësit të huaj, nënhuamarrësi do t’i paguajë ato nëpërmjet një agjencie të autorizuar huadhënëse për të paguar Ministrinë e Financave. Për tarifat e shërbimit bankar, huamarrësi paguan drejtpërdrejt bankën e shërbimit.

Neni 10. Tarifa e administrimit në huadhënie

1. Tarifa e menaxhimit të huadhënies është e barabartë me 0.25%/vit e llogaritur mbi tepricën e papaguar të huadhënies, konkretisht si më poshtë:

a) Komitetet Popullore krahinore/bashkiake i transferojnë 0,25%/vit agjencisë së huadhënies (Ministrisë së Financave);

b) Ndërmarrjet dhe njësitë publike jo-biznesore u paguajnë agjencive kredidhënëse 0.25%/vit. Në të cilën agjencia e autorizuar për të dhënë hua ka të drejtë 0.15%/vit dhe transferim në Ministrinë e Financave 0.1%/vit.

2. Menaxhimi dhe përdorimi i tarifës së huadhënies do të jetë në përputhje me mekanizmin financiar të agjencisë së autorizuar për huadhënien. Menaxhimi dhe përdorimi i tarifave të huadhënies nga Ministria e Financave do të jetë në përputhje me rregulloret e Kryeministrit.

Neni 11 Provizioni për rreziqet e huadhënies

1. Provizionet për rreziqet e huadhënies janë si më poshtë:

a) Provizioni për rreziqet e huadhënies në rast të vazhdimit të huadhënies në Komitetin Popullor të krahinës është 0%/vit/gjendja e kredidhënies;

b) Legjislacioni për rreziqet e huadhënies në rastet e njësive administrative publike është 1%/vit/balanca e huadhënies;

c) Legjislacioni për rreziqet e huadhënies në rast të kredidhënies së sipërmarrjeve është 1.5%/vit/balanca e huasë.

2. Zbritja e provizionit për rreziqet e huadhënies:

a) Në rast se agjencia huadhënëse nuk mbart rrezik kredie, provizioni për rrezikun e huadhënies do të depozitohet në fondin e akumulimit për shlyerjen e borxhit;

b) Në rast se agjencia huadhënëse mbart të gjitha rreziqet e kredisë, provizioni për rreziqet e huadhënies i paraqitet agjencisë kredidhënëse. Agjencia e autorizuar për të dhënë hua të mëpasshme do të klasifikojë borxhet, do të krijojë dhe përdor dispozita për t’u marrë me rreziqet e kredisë në përputhje me ligjin për aktivitetet kreditore dhe dokumentet përkatëse ligjore.

…………

Shkarkoni skedarin e dokumentit për të parë përmbajtjen e plotë të Dekretit

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 97/2018/NĐ-CP Quy định cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *