Nghị định 94/2014/NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Rate this post

Nghị định 94/2014/NĐ-CP

Quy định về lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

Phòng Giáo dục Sa Thầy xin giới thiệu Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai do chính phủ ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2014.

Bạn đang xem: Nghị định 94/2014/NĐ-CP Quy định về lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai

CHÍNH PHỦ
—-

Số: 94/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

sắc lệnh
QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ ỨNG PHÓ, KIỂM SOÁT THIÊN TAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về việc thành lập; cơ sở vật chất và mức đóng góp; quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai (sau đây gọi là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Việc quản lý và sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, thời hạn, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

2. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Điều 4. Thành lập quỹ

1. Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Số dư quỹ cuối năm được kết chuyển sang năm sau.

Tham Khảo Thêm:  Cách ghi nhận xét học bạ môn Âm nhạc theo Thông tư 27

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập cơ quan điều hành Quỹ. Cơ quan quản lý Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ; ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quyên góp.

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ

Điều 5. Đối tượng và mức đóng góp

1. Tổ chức hạch toán kinh tế độc lập:

Mức đóng góp bắt buộc hàng năm là hai phần nghìn tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu phải là 500.000 đồng, nhiều nhất là 100 triệu đồng và được tính vào chi phí hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước trả 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ sở sau khi trừ thuế và các khoản bảo hiểm phải nộp;

b) Người lao động trong doanh nghiệp được trả 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

c) Người lao động khác, trừ đối tượng quy định tại điểm a và điểm b điểm này mức đóng 15.000 đồng/người/năm.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

Điều 6. Đối tượng được miễn, giảm, tạm dừng đóng góp

1. Đối tượng không được đóng góp:

a) Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh;

b) Bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đẻ của liệt sĩ;

c) Chiến sỹ phục vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sỹ quan, chiến sỹ có nhiệm vụ trong Công an nhân dân hưởng chế độ tử tuất;

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 02/CT-TTg 2020 Tăng cường quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

đ) Học sinh, sinh viên học tập dài hạn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được xem xét giảm hoặc tạm dừng đóng góp vào Quỹ.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ

Điều 8. Quản lý thu và lập kế hoạch thu nộp Quỹ

1. Thủ trưởng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp Quỹ theo mức quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc cấp huyện. tài khoản do Ban quản lý Quỹ lập theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang do mình chỉ đạo và chuyển vào tài khoản của cơ quan, quản lý quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản của ủy quyền ở cấp huyện từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tập hợp người lao động khác trên địa bàn (trừ đối tượng tập hợp quy định tại điểm 2 điều này) và gửi vào tài khoản cấp huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Việc thu tiền mặt phải kèm theo các chứng từ theo mẫu của Bộ Tài chính.

4. Thời hạn nộp quỹ: Đối với cá nhân nộp một lần trước ngày 30 tháng 5 hàng năm; Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30 tháng 5, số còn lại nộp trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.

5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp thành phố căn cứ vào đối tượng, mức đóng góp thuộc phạm vi quản lý của mình và các đối tượng được miễn, giảm, hoãn xây dựng kế hoạch thu của cơ quan, tổ chức. đơn vị và địa phương.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 205/2010/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lãnh đạo việc lập, phê duyệt và thông báo kế hoạch sử dụng vốn cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 9. Chi quỹ

1. Chi hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật phòng, chống thiên tai, bao gồm:

a) Giúp đỡ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Hỗ trợ khẩn cấp lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu cầu cấp thiết khác cho nạn nhân bị thiên tai; hỗ trợ sửa chữa nhà ở, công trình y tế, trường học, vệ sinh môi trường vùng thiên tai, sửa chữa nhà sơ tán phòng, chống thiên tai hoặc sửa chữa khẩn cấp phòng, chống thiên tai có giá trị dưới 01 tỷ đồng/1 công trình;

b) Hỗ trợ hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán người dân ra khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc sức khỏe; lương thực, nước uống cho nhân dân nơi sơ tán; hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cảnh báo, báo động thiên tai tại cộng đồng;

c) Hỗ trợ hoạt động phòng ngừa: Tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức pháp luật, xây dựng kế hoạch, phương án, diễn tập phòng, chống thiên tai cấp thành phố.

2. Hỗ trợ trả thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ cấp xã nhưng không quá 5% thu nhập thực tế hàng năm của cấp xã.

3. Được điều động hỗ trợ các địa phương khác bị thiệt hại do thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng

nguyễn tấn dũng

Cách Văn bản của Bộ Giáo dục Sư phạm để xem nội dung chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 94/2014/NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *