Nghị định 92/2020/NĐ-CP Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

Rate this post

Nghị định 92/2020/NĐ-CP

Quy chế cơ sở đào tạo dự bị cấp tỉnh

Ngày 17/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2020/NĐ-CP thành lập cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Bạn đang xem: Nghị định 92/2020/NĐ-CP Quy định cơ sở đào tạo dự bị động viên cấp tỉnh

Vì vậy, quy định về đổi mới, đầu tư cơ sở đào tạo dự bị động viên cấp tỉnh có một số điểm chính như sau:

  • Mỗi tỉnh cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo 01 cơ sở.
  • Doanh trại cơ sở huấn luyện, dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng để trang bị cho ít nhất 01 tiểu đoàn bộ binh chủ lực (theo thiết kế mô hình doanh trại tiểu đoàn bộ binh toàn quân của Bộ Quốc phòng). ).
  • Địa điểm đổi mới và đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo dự bị cấp tỉnh: Trung tâm đào tạo dự bị tỉnh hiện có; Doanh trại và các công trình phụ trợ Trung đoàn Bộ binh tỉnh; Doanh trại và các công trình hỗ trợ thuộc trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Trường bắn, trường huấn luyện và các công trình phụ trợ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quân sự cấp tỉnh.
quản lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————
Số: 92/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 92/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO DỰ PHÒNG TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật dự trữ huy động ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ sở đào tạo dự bị động viên cấp tỉnh.

Chương I.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về đổi mới, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở đào tạo dự bị ở tỉnh, thành phố do trung tâm (sau đây gọi là cấp tỉnh) trực tiếp chỉ đạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh (gọi tắt là Cơ quan Quân sự cấp tỉnh).

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên kết với cơ sở đào tạo dự bị động viên cấp tỉnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh là nơi tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang trong tỉnh, bao gồm cả công tác phục vụ công tác quản lý, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng dự bị động viên trong thời gian huấn luyện tập trung, Ví dụ. : Doanh trại; cung cấp trường bắn, trường huấn luyện và các công trình phụ trợ khác.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1045/2013/BKHĐT-KTĐN Thực hiện Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam (VPD)

Điều 4. Nguyên tắc đổi mới, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng cơ sở đào tạo

1. Mỗi tỉnh đổi mới, đầu tư xây dựng 01 cơ sở đào tạo.

2. Lợi ích về cơ sở vật chất sẵn có của địa phương phải phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất và yêu cầu huấn luyện lực lượng dự bị động viên, để cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện đủ điều kiện huấn luyện. huấn luyện, kiểm tra khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

3. Quản lý, sử dụng phương tiện huấn luyện dự bị động viên, phát huy tác dụng nhanh nhạy phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ, bảo đảm liên hoàn vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo

1. Huấn luyện lực lượng dự bị động viên của tỉnh.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện dân quân tự vệ; huấn luyện, thử nghiệm trong khu vực phòng thủ cho lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng do tỉnh tổ chức.

3. Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương II

CẢI TẠO, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CƠ SỞ BỒI DƯỠNG HỌC SINH CẤP TỈNH

Điều 6. Đổi mới và đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo

1. Phê duyệt việc cải tạo, xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh gồm doanh trại, trường bắn, bãi tập và các công trình phụ trợ khác theo quy hoạch đã được Quân khu, Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Địa điểm cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo dự bị động viên cấp tỉnh

a) Trung tâm đào tạo dự bị đại học cấp tỉnh hiện có;

b) Doanh trại và các công trình phụ trợ của trung đoàn bộ binh cấp tỉnh;

c) Doanh trại và các công trình phụ trợ thuộc trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh;

đ) Trường bắn, bãi tập và các công trình phụ trợ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp tỉnh.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định đổi mới, đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở dự trữ cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này sau khi được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Cơ quan quân sự cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu lập hồ sơ quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. .

Điều 8. Doanh trại trong cơ sở huấn luyện

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 12/2012/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

Doanh trại cơ sở huấn luyện, dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng để trang bị cho ít nhất 01 tiểu đoàn bộ binh chủ lực (theo thiết kế mô hình doanh trại tiểu đoàn bộ binh toàn quân của Bộ Quốc phòng). ).

Điều 9. Trường bắn, bãi tập của cơ sở huấn luyện

1. Trường bắn, thao trường của cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh được cải tạo, đầu tư xây dựng gồm:

a) trường bắn;

b) Sân tập, huấn luyện chiến thuật;

c) Trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng của địa phương;

d) Địa hình và chuyên ngành huấn luyện chiến thuật;

đ) Khu huấn luyện điều lệnh, hoạt động thể dục, thể thao; các lớp chuyên.

2. Trường bắn, bãi tập quy định tại điểm 1 điều này phải bảo đảm tính liên tục, phát huy hết công năng, đáp ứng yêu cầu huấn luyện của lực lượng dự bị động viên.

3. Cơ sở huấn luyện sử dụng trường bắn cấp tỉnh (nếu có), trường bắn khu vực hoặc trường bắn quốc gia có trên địa bàn.

4. Đối với cơ sở đào tạo thiếu các hạng mục công trình quy định tại Điều 8 và các khoản 1, 2, 3 Điều này, cơ quan quân sự cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương. quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải tạo, dự án đầu tư và trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Nghị định này xem xét, quyết định.

Điều 10. Ngân sách bảo đảm cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo

1. Ngân sách địa phương hỗ trợ nguồn kinh phí để cải tạo, đầu tư xây dựng thao trường, bãi tập, doanh trại và các công trình phụ trợ phục vụ huấn luyện cho đơn vị dự bị động viên.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo khả năng cân đối cho các địa phương nhận bổ sung từ ngân sách trung ương.

Điều 11. Quản lý và sử dụng cơ sở đào tạo

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh chỉ huy, quản lý, điều hành cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

2. Cơ quan quân sự cấp tỉnh chỉ đạo, chỉ huy, điều hành cơ sở huấn luyện dự bị động viên cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

3. Bảo đảm phát huy chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo dự bị quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 12. Bộ Quốc phòng

1. Lãnh đạo khu quân sự cấp tỉnh, cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cải tạo, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng. Sử dụng một đối tượng đào tạo dự phòng.

2. Cho ý kiến ​​về việc đổi mới, thành lập cơ sở đào tạo dự bị cấp tỉnh theo quy định tại điểm 2 Điều 6 Nghị định này.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, quản lý, vận hành các cơ sở đào tạo dự bị động viên.

Điều 13. Các Bộ, ngành liên quan

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1130/GC-SXXK Thông báo mất tờ khai hải quan

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, trong đó có nhiệm vụ đổi mới, đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo và huy động nguồn dự trữ cấp tỉnh.

2. Bộ Tài chính

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ các địa phương được ngân sách trung ương bổ sung cân đối để đầu tư, cải tạo, bãi tập, bãi tập, doanh trại và các công trình phụ trợ phục vụ công tác huấn luyện dự bị động viên theo quy định của Nghị định này. Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Các Bộ, ngành liên quan

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đổi mới, đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo dự bị động viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 14. UBND tỉnh

1. Chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, xây dựng kế hoạch tổng thể cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện, dự bị động viên.

2. Bố trí ngân sách bảo đảm việc đổi mới, xây dựng cơ sở đào tạo dự bị đại học cấp tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Kiểm tra, thanh tra việc cải tạo, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở đào tạo dự bị động viên.

Chương IV

THI HÀNH ĐIỀU KHOẢN

Điều 15. Hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2020.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, BGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, NC (2).

TM. quản lý

thủ tướng

nguyễn xuân phúc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 92/2020/NĐ-CP Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *