Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Rate this post

Nghị định 92/2017/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Bắt đầu từ ngày 25/09/2017, Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực. Nghị định hướng dẫn sửa đổi Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Nghị định 92/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị định 92/2017/NĐ-CP – Quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính

CHÍNH PHỦ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-o0o———

Số: 92/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 8 năm 2017

sắc lệnh

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về thụ lý, giải quyết khiếu nại, yêu cầu của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số Nghị định số 123/2016/NĐ-KP của Chính phủ ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều, điểm của Nghị định số Nghị định số 63/2010/NĐ-KP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính như sau:

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn 01-HD/TW Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng năm 2021

1. Thay đổi tại điểm 3, điều 4:

“3. Việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi có yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức, thực hiện thủ tục hành chính.

2. Sửa đổi Điều 8:

“Điều 8. Yêu cầu quy định thủ tục hành chính

1. Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật.

2. Việc quy định một thủ tục hành chính chỉ kết thúc khi đáp ứng đầy đủ các thành phần cơ bản sau đây:

a) Tên thủ tục hành chính;

b) Trình tự thực hiện;

c) Phương thức thực hiện;

đ) Thành phần, số lượng hồ sơ;

đ) Thời hạn trả nợ;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

h) Trường hợp thuộc thủ tục hành chính thì phải có đơn hoặc tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; phí và lệ phí, các biểu mẫu, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; Phí và lệ phí là một bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính.

3. Khi được luật chỉ định xác định thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể các thành phần tạo thành văn bản quy phạm pháp luật, bộ phận của thủ tục hành chính quy định tại điểm 2 Điều này”.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 10/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

3. Sửa đổi Điều 10:

“Điều 10. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính đối với hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện theo quy định của Luật Công bố văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP 2016/NĐ-KP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp”.

4. Thay đổi tại điểm 2, điều 13:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo:

a) Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo thực hiện phải xác định rõ tên gọi, căn cứ pháp lý, thời gian, địa điểm thực hiện và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp hoặc ủy quyền.

b) Thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Thay đổi tại điểm 1 điều 15 (sửa đổi, bổ sung tại điểm 5 điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ Nghị định số nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính):

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH Bổ sung 50 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp

“Điều 15. Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính của cơ quan quy định tại điểm 1 Điều 13 Nghị định này phải được ban hành chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được ban hành.

Quyết định công bố thủ tục hành chính của cơ quan quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Nghị định này phải được ban hành chậm nhất là 05 ngày trước ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được ban hành.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được công bố theo trình tự, thủ tục rút gọn, có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc ký công bố thì quyết định công bố thủ tục hành chính phải được ban hành chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày văn bản được công bố. công bố hoặc ký công bố văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Nội dung quyết định công bố thủ tục hành chính phải bảo đảm các quy định sau:

1. Đối với quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, nội dung quyết định bao gồm:

a) Các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này;

b) Văn bản quy phạm pháp luật đối với thủ tục hành chính”.

6. Sửa đổi Điều 17:

Tài liệu Phòng Giáo dục Sa Thầy để xem nội dung chi tiết hơn.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *