Nghị định 74/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thí điểm tiền lương Tập đoàn Viễn thông quân đội

Rate this post

Nghị định 74/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP về tiền lương của phi công Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP về tiền lương của phi công Tập đoàn Viễn thông Quân đội được Chính phủ ban hành tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020. Văn bản quy phạm pháp luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của nghị định, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP phi công hưởng lương Tập đoàn Viễn thông Quân đội

quản lý
________

Số: 74/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 74/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý tiền lương và công việc đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

___________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ công bố Nghị định sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động tiền lương giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Nghị định số 121/2016/NĐ-CP) như dưới đây:

1. Thay đổi cách diễn đạt “Tập đoàn Viễn thông Quân đội” trong tên Nghị định, căn cứ công bố, Điều 1, Điểm 1, 2, 3, Điều 2, Điểm 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều tên điều 7., điểm 2, điều 8, tên, điểm a, b, d, đ, e, g điểm 1, tên, điểm c khoản 2, tên, điểm a, b khoản 3, điểm 4, 5, 6, 7 Điều 9, điểm 3, điều 10 và đối tượng tiếp nhận Nghị định số 121/2016/NĐ-CP thành “Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội”.

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 6 như sau:

“5. Năm 2020, trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần. công ty mẹ – Công nghiệp Quân đội. – Tập đoàn Viễn thông phải tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mới từ Công ty mẹ – Công nghiệp Quân đội – Tập đoàn Viễn thông hoặc thực hiện sáp nhập, khi nhập vào Công ty TNHH một thành viên khác do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn cổ phần – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, trong thời gian từ khi nhận nhiệm vụ SXKD mới hoặc nhận sáp nhập đến hết năm 2020, quỹ tiền lương của người lao động thực hiện nhiệm vụ SXKD mới hoặc nhận sáp nhập này được xác định trên trên cơ sở số lao động thực tế đang sử dụng bình quân và tỷ lệ có việc làm bình quân, mức lương tối đa bằng mức lương bình quân của người lao động làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại công ty chuyển giao, công ty bị sáp nhập của năm trước thời điểm chuyển giao . hoặc gia nhập Việt Nam thì cơ sở bảo đảm các điều kiện: hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Đảng, Nhà nước giao; nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và có lãi.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2089/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Quản lý tiền lương đối với tổng công ty, công ty mà công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội sở hữu trên 50% vốn cổ phần.

1. Người đại diện phần vốn góp của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội căn cứ nguyên tắc quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 4 Điều 6 Nghị định này để quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng thành viên. Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định: bình ổn giá đơn vị tiền lương; tiền lương của người quản lý doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và trong quỹ tiền lương thực hiện của công ty; xác định quỹ tiền lương hằng năm gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty, công ty giai đoạn 2016-2020.

2. Trong giai đoạn 2016 – 2020, trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Đề án tái cơ cấu ngành Công nghiệp Quân đội – Tập đoàn Viễn thông được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là các tổng công ty, công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Quân đội nắm giữ. – Tập đoàn Viễn thông nắm trên 50% vốn cổ phần phải tiếp nhận hoạt động sản xuất kinh doanh mới từ công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông. Đối với truyền thông quân đội, người đại diện phần vốn góp của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông để quyết định việc xác định Quỹ tiền lương đối với người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mới này như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 56/2018/TT-BTC Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Trong thời gian từ khi nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới đến khi kết thúc năm tài chính ngay trước năm giả định, quỹ tiền lương thực hiện nhiệm vụ được xác định trên cơ sở số lao động hiện có sử dụng bình quân hiện có và tiền lương bình quân mức lương tối đa bằng mức lương bình quân của người lao động làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đó ở Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội của năm trước thời điểm thuyên chuyển trên cơ sở: đảm bảo các điều kiện sau: hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Đảng và Nhà nước quyết định; nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và có lãi.

b) Sau thời hạn quy định tại điểm a điểm này, quỹ tiền lương hàng năm được xác định trên cơ sở số lao động sử dụng bình quân và tiền lương bình quân thực hiện theo mục tiêu năng suất lao động, năng suất lao động. lãi thực hiện so với năm trước theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 Nghị định này.

3. Đối với công ty do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội sở hữu trên 50% vốn cổ phần thành lập mới năm 2020, Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định quỹ tiền lương áp dụng trên cơ sở bình quân số lao động có việc làm và mức lương bình quân đảm bảo, tương quan chung với mặt bằng tiền lương năm 2020 của người lao động ở các công ty khác trường hợp Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50% vốn cổ phần và báo cáo Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội cho ý kiến ​​trước khi thực hiện.”

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1354/QĐ-TTG Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam

2. Việc xác định quỹ tiền lương của người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới mua hoặc sáp nhập theo định nghĩa tại điểm 2 và 3 Điều 1 Nghị định này được tính kể từ ngày nhận nhiệm vụ. doanh nghiệp hoặc sáp nhập giai đoạn 2016 – 2020 trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn cổ phần, các Tổng công ty, công ty mà Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viễn thông Tập đoàn sở hữu trên 50% vốn cổ phần.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc Công ty mẹ – TNHH một thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. công ty trách nhiệm hữu hạn do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn của Công ty mẹ – Tổng công ty Công nghiệp – Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Cụm Công nghiệp – Viễn thông Quân đội;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2).

TM. quản lý

thủ tướng

nguyễn xuân phúc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 74/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thí điểm tiền lương Tập đoàn Viễn thông quân đội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *