Nghị định 73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Rate this post

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Hướng Dẫn Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Và Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Sửa Đổi

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về thành lập, hoạt động và quản lý tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp trung gian bảo hiểm nước ngoài.

Bạn đang xem: Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi

sắc lệnh 73/2016/NĐ-CP Ngày có hiệu lực 1 Tháng bảy 2016.

Quy định chung của Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, bao gồm:

 • Thành lập và hoạt động của công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty bảo hiểm sức khỏe, công ty tái bảo hiểm (gọi tắt là công ty bảo hiểm), chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (trong văn bản sau đây gọi tắt là chi nhánh nước ngoài), công ty môi giới bảo hiểm, bảo hiểm đại lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm;
 • Chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

2. Nghị định này áp dụng đối với:

 • Công ty bảo hiểm;
 • chi nhánh nước ngoài;
 • Môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm;
 • tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm

 1. Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế và người dân; đảm bảo các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng các sản phẩm bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế; tạo môi trường kinh doanh pháp lý bình đẳng nhằm huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp trung gian bảo hiểm trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm bảo hiểm và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
 3. Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp tăng cường vai trò tự quản trong lĩnh vực bảo hiểm; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
Tham Khảo Thêm:  Giáo án dạy thêm Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm và cung ứng dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam

 1. Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (sau đây gọi tắt là Giấy phép) hoặc đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ qua biên giới. dịch vụ bảo hiểm quy định tại điểm 1 Điều 90 và Điều 91 của quyết định này.
 2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm và chỉ được tham gia bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam, trừ trường hợp sử dụng doanh nghiệp bảo hiểm. Dịch vụ bảo hiểm qua biên giới quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 90 của quyết định này. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài của bên mua bảo hiểm.

Điều 4 Nghiệp vụ và sản phẩm bảo hiểm

 1. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm các nghiệp vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm và Điểm 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
 2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm các nghiệp vụ quy định tại điểm 2 Điều 7 Luật kinh doanh bảo hiểm, điểm 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và nghiệp vụ bảo lãnh. Bảo hiểm bảo lãnh là nghiệp vụ bảo hiểm, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chấp nhận rủi ro của người bảo lãnh, trên cơ sở đó người bảo lãnh đóng một khoản phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phải đóng. Chi nhánh nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thay cho bên bảo lãnh nếu đến hạn bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên nhận bảo đảm phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Các bên có thể thỏa thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chỉ thực hiện nghĩa vụ khi bên nhận bảo đảm không có khả năng thực hiện nghĩa vụ.
 3. Bảo hiểm sức khỏe bao gồm các nghiệp vụ quy định tại điểm 3 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.
 4. Công ty bảo hiểm chỉ được kinh doanh sản phẩm bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã được ghi trong Giấy phép và phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này.
Tham Khảo Thêm:  Công văn 1266/TCHQ-GSQL Thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Điều 5. Bảo hiểm bắt buộc

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép thực hiện hoạt động bảo hiểm bắt buộc không được từ chối việc bán bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp bên được bảo hiểm đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Những điểm chính trong Nghị định 73/2016/NĐ-CP

1. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm.

Nghị định số Nghị định 73/2016 quy định điều kiện chung cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm như sau:

– Đối với tổ chức, cá nhân góp vốn

 • Không thuộc trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 • Vốn góp phải bằng tiền, không được dùng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư để góp vốn;
 • Tổ chức góp vốn cổ phần từ 10% trở lên phải kinh doanh có lãi 03 năm liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế;
 • Đối với ngành nghề phải có vốn pháp định thì vốn chủ sở hữu trừ vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến ​​góp;
 • Tổ chức tham gia góp vốn là công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán phải có bảo đảm về tài chính và được chấp thuận theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Tham Khảo Thêm:  Công văn 6288/BYT-MT Điều kiện để người nhập cảnh chỉ phải cách ly tập trung 07 ngày

– Thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm

 • Phải có vốn góp cơ bản, vốn được cấp không thấp hơn vốn pháp định;
 • Có loại hình doanh nghiệp, điều lệ doanh nghiệp, quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh nước ngoài;
 • Có những quản trị viên và người quản lý dự kiến ​​​​sẽ đủ điều kiện.

Ngoài các điều kiện chung trên, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể quy định tại Nghị định 73.

Mức vốn pháp định, hồ sơ, thủ tục cấp, đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm cũng được quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. 73/2016.

2. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Nghị định số Theo Nghị định 73/NĐ-CP, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và công ty môi giới bảo hiểm bao gồm: Văn phòng Trung tâm; chi nhánh, phòng giao dịch, trụ sở chính, hạch toán công ty con; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch. Đặc biệt, chi nhánh nước ngoài không được thành lập chi nhánh trực thuộc tại Việt Nam.

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được bán sản phẩm dưới các hình thức sau: Trực tiếp; thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; Lời đề nghị; giao dịch điện tử và các hình thức khác.

Ngoài ra, Nghị định số 73 năm 2016 cũng quy định về hoạt động tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; quy chế tài chính; đại lý bảo hiểm và cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm; cung cấp và sử dụng dịch vụ, môi giới bảo hiểm qua biên giới; Văn phòng đại diện; Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 73/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *