Nghị định 61/2017/NĐ-CP Quy định về thẩm định giá khởi điểm của nợ xấu

Rate this post

Nghị định 61/2017/NĐ-CP

Quy chế thẩm định giá ban đầu nợ xấu

Chính phủ công bố Nghị định 61/2017/NĐ-CP hướng dẫn xác định giá ban đầu khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm nợ xấu và thành lập Hội đồng bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm nợ xấu. tài sản thế chấp nợ khó đòi có giá trị rất nhiều.

Bạn đang xem: Nghị định 61/2017/NĐ-CP Quy định về xác định giá ban đầu khoản nợ xấu

  • Vì vậy, Nghị định này áp dụng đối với các vấn đề sau:
  • Tổ chức do Nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần, do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Đánh giá về doanh nghiệp. Ban đấu giá nợ khó đòi và tài sản bảo đảm nợ xHuh?u.
  • Tổ chức tín dụng có nợ xấu được bán cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần do Chính phủ lập ra để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
  • tổ chức, cá nhân khác tham gia vàoHuh?u giá tài sản là nợ khó đòi, tài sản bảo đảm cho khoản nợ khó đòi.Nghị định 61/2017/NĐ-CP.

Nội dung Nghị định 61/2017/NĐ-CP

quản lý
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 61/2017/NĐ-CP

Hà Nộivà ngày 16 Có thể 2017

sắc lệnh

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU KHÔNG TẢI, CÁC CÔNG CỤ BẢO MẬT KHÔNG TẢI VÀ TẠO TƯ VẤN VẬN CHUYỂN LỖI, LỜI BẢO HÀNH TÀI SẢN BẢO MẬT.

theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc định giá theo giá ban đầu đối với khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo nợ xấu và thành lập hội đồng bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo nợ xấu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 65 của Luật đấu giá tài sản, bao gồm:

1. Đánh giá giá ban đầu của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu đối với trường hợp tổ chức do Nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần được Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. thuê tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá tài sản.

2. Thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo hiểm nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo hiểm nợ xấu có giá trị lớn đối với trường hợp tổ chức 100% vốn nhà nước được Nhà nước thành lập để tự xử lý nợ xấu. – đấu giá các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Tổ chức do Nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

2. Đánh giá doanh nghiệp.

3. Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm nợ khó đòi.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4678/VPCP-KTN Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20, đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

4. Tổ chức tín dụng có nợ xấu được bán cho tổ chức do Nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

5. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo cho khoản nợ xấu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức do Nhà nước sở hữu 100% vốn cổ phần do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng là Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi là Công ty Quản lý tài sản).

2. Khoản nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản là khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua từ tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức. hoạt động của Công ty Quản lý tài sản và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Chương II

ĐÁNH GIÁ VIỆC LỚN CHƯA XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NPL

Điều 4. Các trường hợp phải xác định giá ban đầu của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm

1. Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà trong quá trình xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán khoản nợ của Công ty Quản lý tài sản. giá ban đầu.

2. Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường.

3. Tài sản bảo hiểm khoản nợ khó đòi mà trong thời gian xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thống nhất được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

Điều 5. Lựa chọn công ty thẩm định giá để ước tính giá ban đầu của khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu.

1. Lựa chọn doanh nghiệp để thẩm định giá trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 của quyết định này:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận với tổ chức tín dụng bán khoản nợ về việc lựa chọn công ty thẩm định giá;

b) Trường hợp không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về việc lựa chọn công ty thẩm định, VAMC thông báo công khai việc sử dụng công ty thẩm định trước ít nhất 07 ngày làm việc trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. trong trang web của Hiệp hội quản lý tài sản để các công ty xếp hạng đăng ký tham gia. Công ty quản lý tài sản quyết định lựa chọn công ty thẩm định theo các nguyên tắc quy định tại điểm 4 Điều này.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 152/2012/BTC-HCSN Dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2. Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này:

Công ty Quản lý tài sản thông báo công khai về việc tuyển dụng công ty thẩm định giá ít nhất 07 ngày làm việc trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý tài sản để doanh nghiệp thẩm định giá đăng ký tham gia. Công ty quản lý tài sản quyết định lựa chọn công ty thẩm định theo các nguyên tắc quy định tại điểm 4 Điều này.

3. Đối với việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận với bên bảo lãnh về việc lựa chọn công ty thẩm định;

b) Trường hợp không thống nhất được với bên bảo lãnh về việc lựa chọn công ty thẩm định, Công ty Quản lý tài sản thông báo công khai việc thuê công ty thẩm định trước ít nhất 07 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử. Trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trang web của Hiệp hội quản lý tài sản để xếp hạng doanh nghiệp đăng ký tham gia. Công ty quản lý tài sản quyết định lựa chọn công ty thẩm định theo các nguyên tắc quy định tại điểm 4 Điều này.

4. Việc lựa chọn tổ chức giám định quy định tại Điều này phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

a) Công ty được lựa chọn để thẩm định giá phải thuộc danh sách công khai của Bộ Tài chính về các công ty thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá;

b) Công ty được lựa chọn thẩm định giá không đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Công ty thẩm định giá sẽ ước tính giá ban đầu của khoản nợ xấu, giá trị tài sản của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Quản lý tài sản trong trường hợp phải định giá ban đầu khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu.

1. Việc lựa chọn công ty thẩm định giá theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Ký hợp đồng lập dự toán giá với công ty lập dự toán giá.

3. Cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu là đối tượng thẩm định cho công ty thẩm định.

4. Ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán khoản nợ để thực hiện các hoạt động quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều này đối với trường hợp là khoản nợ xấu thì tài sản có giá trị bằng khoản nợ xấu được mua với giá giá trị kế toán, với trái phiếu đặc biệt.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4185/BGDĐT-VP Ưu tiên tuyển giáo viên cho các môn học mới trong năm học 2022-2023

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sử dụng kết quả thẩm định để xác định giá ban đầu của khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu

1. Trường hợp phải ước tính giá ban đầu của khoản nợ xấu hoặc tài sản trị giá khoản nợ xấu quy định tại Điều 4 Nghị định này, Công ty Quản lý tài sản định giá ban đầu của khoản nợ hoặc tài sản đó. tài sản nợ xấu bán đấu giá lần đầu theo nguyên tắc giá khởi điểm không thấp hơn giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm nợ xấu theo kết quả định giá.

2. Trường hợp việc bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu quy định tại khoản 1 Điều này không thành:

a) Đối với việc bán đấu giá khoản nợ xấu do Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường, Công ty Quản lý tài sản định giá ban đầu của khoản nợ xấu. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản quyết định giảm giá khởi điểm thì mức giảm giá không được vượt quá 10% so với giá khởi điểm của lần đấu giá không thành trước đó;

b) Đối với việc bán đấu giá khoản nợ xấu do VAMC đã mua theo giá trị sổ sách bằng trái phiếu đặc biệt, trường hợp vẫn tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá, VAMC sẽ đàm phán lại với tổ chức tín dụng bán về mức giá ban đầu của khoản nợ xấu. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tiếp tục bán đấu giá mà không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán khoản nợ, Công ty Quản lý tài sản định giá ban đầu của khoản nợ xấu. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản quyết định giảm giá khởi điểm thì mức giảm giá không được vượt quá 10% so với giá khởi điểm của lần đấu giá không thành trước đó;

c) Đối với việc bán đấu giá tài sản có giá của khoản nợ xấu, trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận lại với bên bảo lãnh về mức giá ban đầu của tài sản có giá. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tiếp tục bán đấu giá mà không đạt được thỏa thuận với bên bảo đảm, Công ty Quản lý tài sản sẽ định giá ban đầu của tài sản bảo đảm. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản quyết định giảm giá khởi điểm thì mức giảm giá không được vượt quá 10% so với giá khởi điểm của lần đấu giá không thành trước đó.

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 61/2017/NĐ-CP Quy định về thẩm định giá khởi điểm của nợ xấu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *