Nghị định 57/2017/NĐ-CP Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Rate this post

Nghị định 57/2017/NĐ-CP

Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Nghị định 57/2017/NĐ-CP về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Mời các bạn theo dõi thông tin chi tiết dưới đây:

Bạn đang xem: Nghị định 57/2017/NĐ-CP Chính sách ưu tiên đăng ký và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số

Nội dung chi tiết Nghị định 57/2017/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 57/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

sắc lệnh
QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ DU HỌC ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO, HỌC SINH, HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh và học sinh dân tộc thiểu số.

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên của 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm , Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (gọi tắt là các dân tộc thiểu số rất ít người).

2. Các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1604/TCT-KK Hướng dẫn đăng ký thuế qua Cổng dịch vụ công

Điều 3. Chính sách ưu tiên đăng ký

Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được ưu tiên học trong cơ sở giáo dục phù hợp do trẻ lựa chọn:

1. Trẻ mẫu giáo được học trong trường mầm non; trường học, nhà trẻ công lập.

2. Học sinh tiểu học được học trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường tiểu học.

3. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trường trung học cơ sở.

4. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cấp tiểu học và trung học cơ sở.

5. Học sinh tốt nghiệp được xét tuyển thẳng vào trường, khoa dự bị đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ học tập

1. Mức hỗ trợ:

a) Trẻ em mẫu giáo là người dân tộc thiểu số rất ít người đang học trong các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ mức hỗ trợ học tập bằng 30% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

b) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được hỗ trợ mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

c) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại trường phổ thông dân tộc bán trú chính quy hoặc học sinh nội trú học tại trường trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú được hưởng mức hỗ trợ học tập bằng 60% mức bình thường. lương cơ bản/học sinh/tháng.

d) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng.

đ) Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường dự bị đại học, khoa, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 100% mức lương đối tượng/người/tháng.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4409/TCT-KK Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

2. Thời gian hỗ trợ: 12 tháng/năm đối với người học từ 9 tháng/năm trở lên; Trường hợp đối tượng học dưới 9 tháng/năm thì được hưởng thời gian học như hiện hành.

3. Nguyên tắc hài lòng:

a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người học tại các trường dự bị đại học, khoa, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp nếu học đồng thời ở nhiều khoa của cùng một trường; cơ sở giáo dục hoặc học tập ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau. chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp học sinh bị đình chỉ học tập thì thời gian bị đình chỉ sẽ không được hỗ trợ. Trong trường hợp sinh viên buộc thôi học, chính sách hỗ trợ sẽ chấm dứt ngay khi thôi học.

b) Trường hợp trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, cụ thể:

  • Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này và không được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. , 2015 quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 .
  • Học sinh dân tộc rất ít người học trong trường phổ thông dân tộc bán trú hoặc học sinh nội trú trong trường trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú được hưởng các chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. Học sinh này không được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường trung học cơ sở trên địa bàn xã, thôn, bản đặc biệt
  • Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này và không thuộc đối tượng được hưởng chính sách học bổng quy định tại Thông tư này. /BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trường dự bị đại học dân tộc.
  • Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học tập quy định tại Nghị định này, không được hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số 66/2013. Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các cơ sở giáo dục đại học.
  • Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quyền học tập các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này thì không được hưởng học bổng chính sách quy định tại Quyết định số Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ký túc xá đối với sinh viên cao đẳng và sinh viên trung cấp không thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Quyết định số Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 139/2016/TT-BTC Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Nghị định 57/2017/NĐ-CP

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 57/2017/NĐ-CP Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *