Nghị định 53/2013/NĐ-CP Thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Rate this post

Dekreti 53/2013/ND-CP

Krijimi, organizimi dhe funksionimi i kompanisë Vietnam Asset Management

Dekreti 53/2013/ND-CP për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Kompanisë së Menaxhimit të Aseteve të Institucioneve të Kreditit të Vietnamit.

Ju po shikoni: Dekreti 53/2013/ND-CP Themelimi, organizimi dhe funksionimi i Kompanisë së Menaxhimit të Aseteve të Vietnamit të Institucioneve të Kreditit

QEVERISË
———

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
——————————

Numri: 53/2013/ND-CP

Hanoi, 18 Mund 2013

DEKRET

MBI KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHOQËRISË TË MENAXHIMIT TË ASETEVE TË INSTITUCIONEVE KREDITE NË VIETNAM

Në bazë të Ligjit të 25 dhjetorit 2001 për Organizimin e Qeverisë;

Në përputhje me Ligjin për Bankën Shtetërore të Vietnamit Nr. 46/2010/QHsë pari2 qershor 16 neh?m 2010;

Në bazë të ligjit tëmakinë byro kreditoreoh 47/20së pari0/QHsë pari2 ditë 16aziatikeqershor 2010;

Në bazë të Ligjit për Ndërmarrjetoh 60/2005/QH29 nëntor 2005;

Me propozimin e Guvernatorit të Bankës Shtetërore të Vietnamit;

Qeveria shpall një Dekret për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë së Menaxhimit të Aseteve të Institucioneve të Kreditit të Vietnamit,

Kapitulli 1.

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1. Fushëveprimi

Ky Dekret parashikon krijimin, organizimin dhe funksionimin e Kompanisë së Menaxhimit të Aseteve të Vietnamit (në tekstin e mëtejmë: Kompania e Menaxhimit të Aseteve).

Neni 2. Subjektet e aplikimit

1. Shoqëria e Menaxhimit të Pronave.

2. Institucionet e kreditit vietnameze (në tekstin e mëtejmë të referuara si institucione krediti).

3. Organizata dhe individë të tjerë që lidhen me krijimin, organizimin dhe funksionimin e Shoqërisë së Administrimit të Aseteve.

Neni 3. Krijimi i Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

1. Banka Shtetërore e Vietnamit (në tekstin e mëtejmë referuar si Banka e Shtetit) krijon një Shoqëri të Menaxhimit të Aseteve për të trajtuar borxhet e këqija dhe për të nxitur rritjen e arsyeshme të kredisë për ekonominë.

2. Shoqëria e Administrimit të Aseteve është një ndërmarrje e veçantë, e organizuar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me një anëtarë, 100% të kapitalit themeltar në pronësi të shtetit dhe që i nënshtrohet menaxhimit dhe inspektimit shtetëror, mbikëqyrjes së Bankës së Shtetit.

Neni 4. Interpretimi i termave

Në këtë Dekret termat e mëposhtëm interpretohen si më poshtë:

së pari. Institucion kreditor vietnamez nënkupton një institucion krediti të krijuar dhe që vepron sipas dispozitave të Ligjit për Institucionet e Kreditit, me përjashtim të institucioneve të kreditit me kapital 100% të huaj dhe institucioneve kreditore me sipërmarrje të përbashkët.

2. Huamarrësit përfshijnë organizata (duke mos përfshirë institucionet e kreditit, degët e bankave të huaja), individëtmakinë institucionet kreditore që japin kredi, blejnë obligacione; ndërmarrjet dhe organizatat (me përjashtim të institucioneve të kreditit, degëve të bankave të huaja) pranuese komisioni besimi nga një institucion krediti për të blerë obligacione të korporatave me borxhe të këqija dhe për t’i shitur ato tek Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve.

3. Huamarrësit ekzistues janë huamarrësit të cilëve nuk u janë tërhequr, shpërbërë ose falimentuar licencat e tyre në përputhje me ligjin (për organizatat) ose nuk kanë vdekur ose janë zhdukur (për individë).

Tham Khảo Thêm:  Mẫu quyết định quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty

Neni 5. Parimet e funksionimit të Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

Kompania e Menaxhimit të Aseteve operon sipas parimeve të mëposhtme:

1. Merrni të ardhurat për të kompensuar shpenzimet dhe jo për qëllime fitimi.

2. Publicitet dhe transparencë në blerjen dhe trajtimin e borxheve të këqija.

3. Kufizimi i rreziqeve dhe kostove në shlyerjen e borxhit të keq.

Neni 6. Dhënia e kredisë për huamarrësit me borxhe të këqija i shiten Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

Huamarrësit me borxhe të këqija ia shesin ato Shoqërisë së Administrimit të Aseteve dhe kanë një plan të realizueshëm prodhimi dhe biznesi që institucioni kreditues do të vazhdojë të marrë në konsideratë dhe të japë kredi sipas marrëveshjes dhe dispozitave të ligjit.

Neni 7. Mënyra e blerjes së borxhit të keq nga shoqëria administruese e aseteve nga institucionet e kreditit

së pari. Bleni borxhin e keq të një institucioni krediti me vlerën kontabël me bono speciale të emetuara nga Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve.

2. Blerja e borxheve të këqija të institucioneve të kreditit me vlerën e tregut me kapital të ndryshëm nga obligacionet speciale.

3. Në bazë të kapacitetit financiar të Shoqërisë së Administrimit të Aseteve, efiçencës ekonomike dhe kushteve të tregut, Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve mund të blejë borxhe të këqija nga një institucion krediti sipas metodës së specifikuar në pikën 2 të këtij neni për borxhet e këqija që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

a) Të plotësojë kushtet e përcaktuara në nenin 8 të këtij dekreti;

b) Duke u vlerësuar se ka aftësinë për të rikuperuar plotësisht shumën e blerjes së borxhit të keq;

c) Asetet e sigurimit të borxheve të këqija që mund të shiten;

d) Huamarrësit kanë perspektivën e rikuperimit të aftësisë së tyre të shlyerjes së borxhit.

4. Këshilli i Anëtarëve të Shoqërisë së Administrimit të Aseteve harton një plan për blerjen e borxheve të këqija sipas metodës së përcaktuar në pikën 2 të këtij neni dhe ia paraqet për miratim Guvernatorit të Bankës së Shtetit përpara zbatimit.

Neni 8. Kushtet për borxhet e këqija të blera nga Shoqëria e Administrimit të Aseteve

së pari. Kompania e Menaxhimit të Aseteve blen borxhe të këqija me kushtet e mëposhtme:

a) Borxhet e këqija të institucioneve të kreditit, duke përfshirë borxhet e këqija në aktivitetet e dhënies së kredisë, blerjen e obligacioneve të korporatave, besimin për blerjen e obligacioneve të korporatave, besimin e dhënies së kredisë dhe aktivitete të tjera sipas rregulloreve të Qeverisë së Bankës;

b) Borxhet e këqija me asete të siguruara;

c) Borxhet e këqija dhe kolaterali duhet të jenë të ligjshëm dhe të kenë të dhëna dhe dokumente të vlefshme;

d) Huamarrësit ekzistues;

dd) Gjendja e borxhit të keq ose borxhit të keq të huamarrësit nuk është më e ulët se niveli i përcaktuar nga Banka e Shtetit.

2. Banka e Shtetit jep udhëzime specifike për kushtet për borxhet e këqija të përcaktuara në pikën 1 të DARikjo.

3. Kryeministri vendos për blerjen e borxheve të këqija nga shoqëria për administrimin e mjeteve nga një institucion krediti që nuk i plotëson plotësisht kushtet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni me kërkesë të Bankës së Shtetit.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên

Kapitulli 2.

ORGANIZIMI, ADMINISTRIMI DHE OPERACIONI I SHOQËRISË TË MENAXHIMIT TË ASETIT

Neni 9. Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i Kompanisë së Menaxhimit të Aseteve është 500 miliardë Dong Vietnam.

Neni 10. Struktura organizative e Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

1. Kompania e Menaxhimit të Aseteve ka selinë e saj në qytetin Hanoi dhe lejohet të krijojë degë dhe zyra përfaqësuese në një numër qytetesh dhe provincash të mëdha drejtpërdrejt nën Qeverinë Qendrore, pasi të jetë miratuar nga Banka e Shtetit.

2. Aparati drejtues i Shoqërisë së Administrimit të Aseteve përfshin Këshillin e Anëtarëve, Bordin Mbikëqyrës dhe Drejtorin e Përgjithshëm.

Neni 11 Administrimi dhe administrimi i Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

së pari. Këshilli i Anëtarëve përbëhet nga jo më shumë se 07 anëtarë.

2. Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga jo më shumë se 03 anëtarë.

3. Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve ka një Drejtor të Përgjithshëm dhe një numër Zëvendës Drejtorë të Përgjithshëm.

4. Kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e Këshillit të Anëtarëve, Këshillit Mbikëqyrës, anëtarëve të Këshillit të Anëtarëve, anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Administrimit të Aseteve do të jenë në përputhje me dispozitat e ligjit. lLigji dhe Statuti i Shoqërisë së Administrimit të Aseteve.

5. Banka e Shtetit emëron dhe shkarkon Kryetarin dhe anëtarët e Bordit të DrejtorëveOhanëtarët; Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës; MILIARDmakinëdrejtorohc dhe Zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm të Shoqërisë së Administrimit të Aseteve.

6. Përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë së Administrimit të Aseteve nuk është domosdoshmërisht mbajtës i ankandit në përputhje me ligjin për ankandin e aseteve.

Kapitulli 3.

AKTIVITETET E SHOQËRISË TË MENAXHIMIT TË ASETEVE

Neni 12 Operacionet e Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

së pari. Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve ka të drejtë të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

a) Blerja e borxheve të këqija nga institucionet e kreditit;

b) Rikuperimi i borxhit, mbledhja dhe trajtimi i borxhit, shitja e borxheve dhe aseteve me vlerë;

c) Ristrukturimi i borxhit, rregullimi i kushteve të shlyerjes së borxhit, konvertimi i borxhit në kapital të kontribuar ose kapital aksionar të huamarrësve;

d) Investoni, riparoni, përmirësoni, shfrytëzoni, përdorni dhe jepni me qira asetet e sigurisë që janë mbledhur nga Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve;

dd) Menaxhon borxhet e këqija të blera dhe inspekton dhe mbikëqyr kolateralet në lidhje me borxhet e këqija, duke përfshirë dokumentet dhe regjistrimet në lidhje me borxhet e këqija dhe sigurimin e kredisë;

e) Konsulencë, ndërmjetësim për blerjen dhe shitjen e borxhit dhe aseteve;

g) Investime financiare, kontribut kapitali, blerje aksionesh;

H) Organizimi i ankandeve të aseteve;

i) Garancia për organizatat, ndërmarrjet dhe individët për të marrë hua kapital nga institucionet e kreditit;

k) Veprimtari të tjera në përputhje me funksionet dhe detyrat e Shoqërisë së Administrimit të Aseteve, pasi lejohen nga Guvernatori i Bankës së Shtetit.

2. Shoqëria e Administrimit të Aseteve mund të autorizojë një institucion krediti për të shitur borxhin për të kryer aktivitetet e përcaktuara në pikat b, c, d dhe dd, pika 1 e këtij neni.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2116/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Neni 13. Të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë administruese të aseteve

së pari. Të drejtat e shoqërisë administruese lide pronësie

a) Të kërkojë nga institucionet e kreditit për të shitur borxhet, huamarrësit, palët me detyrime për shlyerjen e borxhit, garantuesi dhe agjencitë, organizatat dhe individët e lidhur për të ofruar shërbime të pagesës së borxhit.eh?p informacione dhe dokumente për organizimin dhe funksionimin e huamarrësit, palës së detyruar për të shlyer borxhin, garantuesit; informacione dhe dokumente për borxhet xeh?u, kolaterali për borxhet e këqija i është shitur Shoqërisë së Administrimit të Aseteve;

b) Propozimi i institucioneve të kreditit për t’i shitur borxhet e këqija Shoqërisë së Menaxhimit të Aseteve;

c) Pjesëmarrja në procesin e ristrukturimit të huamarrësve pas dhënies së kapitalit, blerjes së aksioneve tek huamarrësit;

d) Të marrë vetë pasurinë me vlerë për të zëvendësuar përmbushjen e detyrimeve të garantuesit siç përcaktohet me ligj; sekuestrimi i aseteve të sigurisë për shlyerjen dhe rikuperimin e borxhit;

d) E KUQEpo Të kërkojë nga agjencitë përkatëse të menaxhimit shtetëror dhe agjencitë e zbatimit të ligjit që të plotësojnë procedurat dhe dokumentet ligjore për kolateralin dhe të koordinojnë dhe ndihmojnë në procesin e sekuestros së aseteve të sigurisë dhe rikuperimit të tyre, trajtimin e borxheve dhe kolateraleve;

e) Dpo Rekomandohet që agjencitë e regjistrimit të transaksioneve të letrave me vlerë të regjistrojnë transaksionet e sigurisë në lidhje me aktivet e sigurisë të borxheve të këqija të blera nga Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve, të cilat ende nuk janë miratuar.eh?nënshkruajnë transaksionet e sigurisë;

g) Kompania e Menaxhimit të Aseteve bëhet palë e siguruar dhe lejohet të regjistrojë transaksione të siguruara bazuar në kontratat e shitjes dhe blerjes së borxhit të keq pa pasur nevojë të nënshkruajë lkontrata e garancisëeh?unë garantuesi;

H) Mbikëqyrja dhe inspektimi i institucioneve të kreditit në kryerjen e veprimtarive të miratuara nga Shoqëria e Administrimit të Aseteve komisioni të drejtat e përcaktuara në pikën 2 të nenit 12 të këtij vendimi;

i) Të gëzojë një përqindje të parave të rikuperuara nga borxhet e këqija të blera nga Shoqëria e Menaxhimit të Aseteve me obligacione speciale në përputhje me rregulloret e Bankës së Shtetit pas arritjes së marrëveshjes me Ministrinë e Financave;

k) Të drejta të tjera të kreditorëve dhe palëve të siguruara të përcaktuara me ligj.

2. Detyrimet e Shoqërisë së Administrimit të Aseteve

b) Kryerja e auditimit vjetor të pavarur;

d) Jini të përgjegjshëm ndaj agjencive shtetërore të menaxhimit, publikut dhe publikutpo situata operacionale;

d) Të kryejë detyrime të tjera të përcaktuara në Kartë dhe rregulloret e ligjit.

Sa në dosjen e dokumentit të Departamentit të Arsimit Thay për të parë më shumë detaje

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 53/2013/NĐ-CP Thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *