Nghị định 47/2019/NĐ-CP Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Rate this post

Nghị định 47/2019/NĐ-CP

Quy định đối với cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày 05/06/2019, Chính phủ ban hành Nghị định Chính phủ 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định đối với cơ quan thuộc Chính phủ.

Bạn đang xem: Nghị định 47/2019/NĐ-CP Quy chế hoạt động của cơ quan chính phủ

Nghị định này đã sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước, theo đó, Ban chỉ được thành lập khi khối lượng công việc yêu cầu từ 15 người làm công chức trở lên. Ngoài ra, số lượng phó chủ tịch HĐQT và Văn phòng cụ thể hơn: HĐQT và Văn phòng có từ 15 đến 20 người làm việc như sau:

CHÍNH PHỦ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 47/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH 47/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NGHỊ ĐỊNH số 10/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định cơ quan thuộc Chính phủ

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ quan thuộc Chính phủ

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 6 Điều 3 như sau:

“6. Đối với tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động

a) Đề nghị Bộ do Chính phủ bổ nhiệm trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị trong cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

c) Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;

d) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của các tổ chức, đơn vị trong cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định của pháp luật; xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

đ) Quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong hoạt động cơ quan;

g) Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, đãi ngộ, kỷ luật và các chế độ khác đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật;

h) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức và người lao động do mình chỉ đạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật”.

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

ở nước ngoài;

b) Văn phòng;

c) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

2. Hội đồng hoạt động theo chế độ chủ tịch, không có con dấu. Ban chỉ được thành lập khi khối lượng công việc cần điều chỉnh từ 15 người làm công chức trở lên.

3. Văn phòng có con dấu.

4. Ban và Văn phòng có thể thành lập các phòng hoặc tổ chức tương đương (sau đây gọi chung là phòng). Số phòng trong Ban và Văn phòng được quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan thuộc Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Ngữ văn 7 sách Chân trời sáng tạo

5. Trường hợp đặc biệt, tổ chức thuộc Chính phủ có tên gọi khác, Chính phủ xem xét, quyết định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuộc Chính phủ.

6. Số lượng Phó Chủ tịch các tổ chức, đơn vị quy định tại điểm 1 Điều này như sau:

a) Các ban và phòng có từ 15 đến 20 người là công chức, viên chức được bố trí không quá 02 cấp phó; công chức có trên 20 người làm việc thì công chức được bố trí không quá 03 cấp phó;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí thường xuyên có từ 20 người làm việc trở lên là công chức, viên chức được giao biên chế không quá 20 người . 02 cấp phó; công chức có trên 20 người làm việc thì công chức được bố trí không quá 03 cấp phó;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí định kỳ, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí đầu tư định kỳ, số lượng cấp phó phải phù hợp với đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tiêu chí thành lập các phòng thuộc Cục, Văn phòng

a) Công việc, lĩnh vực do phòng thực hiện phải có nhiều lĩnh vực công việc và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý;

b) Tải trọng yêu cầu từ 07 người làm công trở lên.

Đối với cơ quan nhà nước tự trang trải chi thường xuyên và đầu tư, hoạt động theo cơ chế của doanh nghiệp, số lượng người làm việc trong bộ phận tối thiểu bao gồm viên chức và chuyên viên, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng làm việc theo cơ chế tự chủ.

8. Số lượng Phó trưởng các phòng thuộc Cục, Văn phòng

Phòng có từ 07 đến 09 người làm công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng, có từ 10 người làm công chức trở lên bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

3. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Số lượng Phó Chủ tịch cơ quan thuộc Chính phủ không quá 04 người.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2019.

2. Trường hợp sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức làm tăng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị so với quy định tại nghị định này thì trong thời hạn đến hết năm 2020, cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn thiện hiệp định và quy chế giảm số lượng cấp phó, bảo đảm phù hợp với quy định của nghị định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2b)

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng
nguyễn xuân phúc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 47/2019/NĐ-CP Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *