Nghị định 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ

Rate this post

Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Đối với bồi thường dịch vụ công cộng

Nghị định 34/2012/NĐ-CP về phụ cấp công vụ.

Bạn đang xem: Nghị định 34/2012/NĐ-CP Về phụ cấp công vụ

quản lý
—-
Con số: 34/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2012

sắc lệnh
GIỚI THIỆU HỖ TRỢ CHÍNH THỨC

———————

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành nghị định quy định bổ sung các dịch vụ công.

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương, trợ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước và các tổ chức. tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc quân hàm từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức;

b) Công chức quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật cán bộ, công chức và các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP. ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định thế nào là công chức; trừ công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;

c) Cán bộ, công chức ở các quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại điểm 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và chức danh, số tiền, một loạt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở thành phố, phường, thị trấn và những người làm công tác -thời gian ở cấp đô thị;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1383/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

d) Người làm việc theo hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ. đơn vị sự nghiệp, người lao động làm việc có hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội sẽ thực hiện các quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, tân binh, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng của Quân đội nhân dân Việt Nam;

e) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân viên chức, công an viên, nhân viên hợp đồng của Công an nhân dân;

g) Những người làm việc với các con số trong các tổ chức kỹ thuật số.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được trả lương, cấp bậc quân hàm theo quy định tại các văn bản sau:

a) Nghị quyết số. Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ và bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ chủ chốt của nhà nước; danh mục lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

b) Nghị quyết số. Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 3/3/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ quản lý của Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước, chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;

c) Quyết định số. Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT Quy chế vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục

d) Nghị định số. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

đ) Nghị định số. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở thành phố, phường, thị trấn và cán bộ bán chuyên trách cấp thành phố.

Điều 3. Trợ cấp công vụ

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ quản lý và phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Phụ cấp công vụ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Thời gian không được tính để thi hành công vụ, bao gồm:

a) Thời gian đi công tác, học tập ở nước ngoài thuộc 40% tiền lương theo quy định tại điểm 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ đối với hệ thống pháp luật. đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

c) Bị sa thải được hưởng chế độ bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội;

d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc tạm giữ, tạm giam.

3. Khi thôi công tác trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang thì kể từ tháng sau thôi hưởng tiền công vụ.

4. Các đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù do cơ quan có thẩm quyền xác định cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

Điều 5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Hiệu lực

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

2. Nghị định số. Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý CP;
– Cổng thông tin điện tử, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KGVX (5b).

TM. quản lý
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 34/2012/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *