Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Rate this post

Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Bạn đang xem: Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP lệ phí môn bài

Hiệu lực thi hành của văn bản này sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2020. Dưới đây là nội dung của nghị định, mời mọi người tham khảo.

CHÍNH PHỦ

————

Số: 22/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 22/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài

———————

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ công bố Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 Điều 3 như sau:

“6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.”

b) Khoản 7 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“7. Quỹ tín dụng bình dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên địa bàn miền núi. Miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

c) Bổ sung các khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số công ty mới).

b) Gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình , cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ loại hình kinh doanh nội địa (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ban hành Nghị định. giấy đăng ký kinh doanh. Sự nghiệp lần đầu tiên.

a) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài tại thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa miễn lệ phí môn bài.

b) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước ngày Nghị định số Nghị định này có hiệu lực thi hành, thời gian miễn lệ phí môn bài đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp Giấy phép kinh doanh. giấy phép miễn phí.

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình trước ngày Nghị định này có hiệu lực được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục mầm non công lập”.

2. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 4 như sau:

“d) Thu nhập làm căn cứ tính lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Điểm 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ kinh tế gia đình (gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sau khi hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp hết thời hạn miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp hết thời hạn miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): những tháng đầu tiên. của năm nộp lệ phí môn bài hàng năm, trường hợp kết thúc trong 6 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài hàng năm.

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 7 sách Chân trời sáng tạo

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh bị giải thể trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cả năm, trong 6 tháng cuối năm. trả 50% phí giấy phép hàng năm.”

c) Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Người nộp lệ phí đang hoạt động phải có văn bản gửi cơ quan thuế trực tiếp chỉ đạo về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh với các điều kiện sau: gián đoạn. của hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn nộp lệ phí ấn định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm đề nghị tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh nếu không đủ điều kiện trên thì nộp lệ phí môn bài cả năm.”

3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thứ nhất. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

a) Người nộp phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh phải kê khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập mới.

b) Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp giả định không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế và cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xác định thu nhập từ kinh doanh làm căn cứ tính lệ phí môn bài của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

4. Điểm 4 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ kinh tế gia đình (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp). nghề) nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật 11 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

– Trường hợp thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm hết thời gian miễn lệ phí môn bài.

b) Gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đã giải thể quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm hoạt động.

– Trường hợp bắt đầu hoạt động trong 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm trước liền kề năm hoạt động.

Điều 2. Tổ chức và hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức do Trung tâm chỉ đạo, các cá nhân, nhóm cá nhân và gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, BGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ

thủ tướng

nguyễn xuân phúc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *