Nghị định 19/2013/NĐ-CP Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Rate this post

Nghị định 19/2013/NĐ-CP

Chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Bạn đang xem: Nghị định 19/2013/NĐ-CP Chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

CHÍNH PHỦ
———
Con số: 19/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

sắc lệnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NGHỊ ĐỊNH số NGHỊ ĐỊNH 61/2006/NĐ-KP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, QUẢN LÝ GIÁO DỤC, CÔNG TÁC TRONG TRƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN HỮU HẠN, CHUYÊN HỮU HẠN KOSOVO.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009;

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ công bố Nghị định sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, trường địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn nhất,

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi là Nghị định 61/2006/NĐ-CP):

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT Chế độ phụ cấp của giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 và điểm 3 Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa;

b) Đô thị đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đô thị đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Làng, buôn, làng, buôn, làng, phum, sóc, làng, v.v.

3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 10 của Chính phủ. Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được hưởng chính sách như đối với vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”.

2. Bổ sung điểm 3 Điều 8 như sau:

“Điều 8. Cho phép rút vốn

3. Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa điều chỉnh, chuyển đổi công tác. làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng mức đãi ngộ hấp dẫn bằng 70% mức lương hiện hưởng và các khoản phụ cấp, chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng không được cộng thêm trong thời gian dài. công tác có thời hạn ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi là: Nghị định 116/2010/NĐ-CP).

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“Điều 9. Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trả chuyển vùng.

3. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi được hỗ trợ tiền đi lại, hành lý cho các thành viên đi cùng và được hỗ trợ chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một gia đình. thời điểm nhận công tác luân chuyển được ghi trong quyết định luân chuyển.”

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2345/QĐ-BGTVT Tăng giá dịch vụ sân bay từ ngày 01/10/2017

4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Bổ sung lần đầu

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm đó. đối với trường hợp luân chuyển được xác định trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện sở tại có trách nhiệm tiếp nhận, hoàn trả các khoản hỗ trợ lần đầu và nơi ở cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được luân chuyển về nước.

2. Khoản trợ cấp quy định tại điểm 3 Điều 9 và điểm 1 điều này chỉ được hưởng một lần trong suốt thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chỉ đạo việc thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Điều 3. Điều kiện thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

2. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài việc được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP và các quy định tại Nghị định này, còn được trợ cấp thêm một lần. chính sách khi nào. từ vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu được thanh toán tiền tàu, xe trong thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn khi về thăm gia đình quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1708/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Bửu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

3. Nghị định này bãi bỏ điểm 2 điều 2, điểm 3 điều 9 và điều 10 của Nghị định 61/2006/NĐ-CP./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 19/2013/NĐ-CP Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *