Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ

Rate this post

Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ

sắc lệnh
QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành nghị định về quỹ bảo trì đường bộ,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ (sau đây gọi là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thành lập quỹ

1. Quỹ bảo trì đường bộ là quỹ nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Các quỹ được thành lập ở cấp trung ương được gọi là quỹ trung ương và các quỹ được thành lập ở cấp tỉnh được gọi là quỹ địa phương.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Quỹ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều hành Trung ương của Quỹ.

3. Trong việc thực hiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và quy chế hoạt động của Hội đồng điều hành quỹ trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Quỹ và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ địa phương cho phù hợp.

Chương 2.

NGUỒN TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÁC QUỸ

Điều 5. Nguồn hình thành quỹ

1. Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo (sau đây gọi là ô tô) và xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (sau đây gọi chung là xe mô tô).

2. Ngân sách nhà nước bổ sung hàng năm cho Quỹ: ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ trung ương; Ngân sách tỉnh bổ sung cho quỹ địa phương.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 44/2017/TT-BGTVT Quy định mẫu hồ sơ yêu cầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng

3. Nguồn thu từ sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc phân bổ nguồn thu phí sử dụng đường bộ về Quỹ trung ương và Quỹ địa phương

1. Phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô tại địa phương nào được bổ sung vào quỹ của địa phương đó.

2. Phí sử dụng đường bộ thu được đối với ô tô được phân bổ về Quỹ Trung ương 65% và Quỹ địa phương 35%.

3. Căn cứ mức kinh phí phân bổ cho các Quỹ địa phương nêu tại điểm 2 Điều này, Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương phân bổ kinh phí cho từng Quỹ địa phương theo chiều dài đường địa phương và số lượng đường. tiêu chuẩn đăng ký địa phương và chỉ số khó khăn về thu nhập của từng địa phương.

4. Trường hợp cần thiết, giao Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho Quỹ trung ương và Quỹ địa phương phù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính.

Điều 7. Chi quỹ

Quỹ trung ương dùng để quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; Kinh phí địa phương được sử dụng cho công tác quản lý bảo trì hệ thống đường địa phương, do địa phương chịu trách nhiệm quản lý bảo trì theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chi quỹ bao gồm:

1. Chi phí bảo trì công trình đường bộ.

2. Chi cho nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ.

3. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ.

4. Các khoản chi khác liên quan đến công tác quản lý và bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng điều hành Quỹ quyết định.

Điều 8. Quản lý tài chính của Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ hàng năm lập kế hoạch thu, chi tài chính (trong đó xác định rõ phần ngân sách nhà nước bổ sung) gửi cơ quan giao thông vận tải và cơ quan tài chính cùng cấp. Cơ quan giao thông vận tải xem xét, tổng hợp số bổ sung cho Quỹ trong dự toán ngân sách nhà nước của mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Căn cứ vào số thu của Quỹ và nguồn bổ sung của ngân sách nhà nước, Hội đồng điều hành Quỹ có trách nhiệm xét duyệt phương án thu, chi tài chính của Quỹ gửi cơ quan vận tải, cơ quan tài chính và Kho tiền nhà nước. theo quy định.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 5791/2012/QĐ-UBND Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

2. Đơn vị làm nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ phải tổ chức thu, nộp phí sử dụng đường bộ vào Quỹ theo quy định.

3. Đơn vị được giao quản lý kinh phí của Quỹ chịu trách nhiệm thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo quy định. Kho bạc Nhà nước kiểm soát các khoản chi từ Quỹ tương tự như đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước.

4. Việc quyết toán thu, chi Quỹ phải đúng quy định hiện hành. Cuối năm nguồn kinh phí sử dụng không hết được chuyển sang năm sau để chi cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

5. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước theo quy định.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Hội đồng điều hành quỹ

1. Kiến nghị điều chỉnh các quy định liên quan đến thu nhập của Quỹ và thay đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Xử lý và phê duyệt kế hoạch tài chính về thu, chi của Quỹ.

3. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ.

4. Quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định.

5. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

1. Quản lý nhà nước về đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý thu, sử dụng và hoàn trả Quỹ Trung ương theo quy định.

3. Chịu trách nhiệm chính trong việc xem xét đề xuất của Hội đồng quản lý Quỹ về việc điều chỉnh các quy định về nguồn thu của Quỹ và sửa đổi, hoàn thiện các quy định về hoạt động của Quỹ để công bố hoặc trình Hội đồng quản trị. được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. hãng.

Tham Khảo Thêm:  Bảng kênh truyền hình cáp tại Hà Nội

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ phân bổ phí sử dụng đường bộ giữa Quỹ trung ương và Quỹ địa phương quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này. tùy trường hợp, với từng thời kỳ.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Bảo đảm ngân sách trung ương cấp cho Quỹ trung ương.

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kiểm tra việc quản lý thu và sử dụng Quỹ Trung ương theo quy định hiện hành.

3. Chỉ đạo chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ; công bố mức thu phí sử dụng đường bộ hàng năm đối với ô tô và khung mức thu phí theo năm đối với xe máy.

4. Chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quản lý và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND tỉnh

1. Cấp nguồn ngân sách địa phương cho quỹ địa phương.

2. Công bố mức thu phí sử dụng đường bộ hàng năm đối với một phương tiện đối với xe mô tô trong khung mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô do Bộ Tài chính công bố. Tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn.

3. Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý thu, sử dụng và hoàn trả Quỹ địa phương theo quy định.

Chương 4.

THI HÀNH ĐIỀU KHOẢN

Điều 13. Hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Phòng Giáo dục Sa Thầy viết để xem thêm chi tiết.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *