Nghị định 157/2016/NĐ-CP Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp

Rate this post

Dekreti 157/2016/ND-CP

Rregullore për themelimin e Shoqatës së Veteranëve në ndërmarrje

Nga 15 janari 2018 ka hyrë zyrtarisht në fuqi Dekreti 157/2016/ND-CP i nxjerrë nga Qeveria më 24 nëntor 2016. Dekret për ndryshimin e Dekretit 150/2006/ND-CP që udhëzon Urdhëresën për Veteranët. Më poshtë është përmbajtja e detajuar e Dekretit, ju lutemi lexoni për referencë.

Po shikoni: Dekreti 157/2016/ND-CP që rregullon themelimin e Shoqatës së Veteranëve në ndërmarrje

QEVERIA
—-

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————

Nr: 157/2016/ND-CP

Hanoi, 24 maj 11 vjet 20së pari6

DEKRETI 157/2016/ND-CP

NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIM DEKRETIN Nr. 150/2006/ND-CP 12 DHJETOR 2006 PROGRAME DHE UDHËZIME TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E DISA URDHËRIVE TË NDRYSHUESVE

Në bazë të Ligjit të 19 qershorit 2015 për Organizimin e Qeverisë;

Në bazë të Urdhëresës së 7 tetorit 2005 për Veteranët;

Me propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme, pas arritjes së marrëveshjes me Komitetin Qendror Ekzekutiv të Shoqatës së Veteranëve të Vietnamit;

Qeveria nxjerr një Dekret për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit Nr. 150/2006/ND-CP i datës 12 dhjetor 2006, duke detajuar dhe udhëzuar zbatimin e një numri nenesh të Urdhëresës për Veteranët.

Neni 1. Ndryshimi dhe plotësimi i një numri nenesh të Dekretit të Qeverisë nr. 150/2006/ND-CP të datës 12 dhjetor 2006 që detajojnë dhe udhëzojnë zbatimin e një sërë nenesh të Urdhëresës për Veteranët.

1. Të shtohet neni 2 si më poshtë:

a) Shto pikat b, c, pika 3, neni 2:

“b) Kuadrot dhe ushtarët e milicisë, forcave të vetëmbrojtjes dhe guerrilasve të mbledhur në veri nga 27 janari 1973 dhe më herët (data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Parisit për t’i dhënë fund luftës shkatërruese të imperialistëve amerikanë në veri). ka marrë pjesë në luftime, ka shërbyer drejtpërdrejt në luftim në njësinë e përqendruar sipas vendimit për themelimin ose caktimin e detyrave të agjencisë ose njësisë kompetente.

c) Kuadrot dhe ushtarët e milicisë, forcave të vetëmbrojtjes dhe guerrilasve në Jug nga data 30 prill 1975 ose më herët, kanë marrë pjesë në luftime ose kanë shërbyer drejtpërdrejt në luftime nën drejtimin, detyrën ose detyrën e tyre; detyrat e organizatave dhe institucioneve kompetente revolucionare”. .

b) Shtesa në pikat a dhe b, pika 5, neni 2:

“a) Oficerë, ushtarë profesionistë, nënoficerë, ushtarë dhe punonjës të mbrojtjes të Ushtrisë Popullore të Vietnamit që kanë marrë pjesë në luftime, kanë kryer detyra ndërkombëtare dhe kanë shërbyer drejtpërdrejt në luftime gjatë periudhës së ndërtimit dhe mbrojtjes kombëtare;

Kuadrot dhe ushtarët e milicisë dhe forcave të vetëmbrojtjes që kanë marrë pjesë në luftime ose kanë shërbyer drejtpërdrejt në luftime në njësitë e përqendruara sipas vendimeve për themelimin ose caktimin e detyrave të agjencive ose njësive kompetente pas datës 30.04.1975.

b) Oficerët dhe ushtarët profesionistë, të cilët kanë kryer detyrën aktive gjatë periudhës së ndërtimit dhe mbrojtjes kombëtare, kanë shërbyer, kanë dalë në pension ose kanë ndryshuar degë.”

2. Të ndryshohet dhe plotësohet pika 6 pika 7 pika 9 neni 5 si vijon:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 08/2011/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

“6. Veteranët që kanë marrë pjesë në luftën e rezistencës nga 30 prilli 1975 ose më herët ose kanë marrë pjesë në luftën për mbrojtjen e atdheut, kanë kryer misione ndërkombëtare në Kamboxhia dhe kanë ndihmuar miqtë e Laosit pas 30 prillit 1975, kanë të drejtën e regjimit të mbrojtjes. Sigurimi shëndetësor sipas sipas dispozitave të ligjit për sigurimet shëndetësore, në rast vdekjeje do të përfitojnë regjimin e tarifës së varrimit sipas dispozitave të ligjit aktual për sigurimet shoqërore.

7. Veteranët që janë të vetmuar, nuk kanë mbështetje, nuk kanë burim të ardhurash kur të mbushin moshën e punës, të propozuar nga Shoqata e Veteranëve në bazë dhe të certifikuar nga pushteti vendor, do t’u jepet përparësi për t’u marrë dhe edukuar. dhe kujdesi ndaj tyre kujdesi në qendrat e kujdesit të shoqërisë; veteranët kanë të drejtë në ndihmë juridike në pajtim me ligjin.

9. Veteranët në agjencitë që punojnë për Shoqatën e Veteranëve dërgohen në trajnim dhe rikualifikim sipas rregulloreve aktuale dhe mund të marrin pjesë në provimet pranuese në shkollat ​​qendrore dhe lokale të trajnimit për të përmirësuar kualifikimet e tyre, duke përmbushur kërkesat e misionit të Shoqatës. Financimi i trajnimit garantohet nga buxheti i shtetit sipas regjimit aktual të trajnimit për kuadrot dhe nëpunësit civilë.

3. Të shtohet pika 4, neni 7, si më poshtë:

“4. Në ndërmarrje, nëse plotësohen kushtet për themelimin e Shoqatës së Veteranëve, organizata organizohet si vijon:

a) Për ndërmarrjet me organizim partiak, Shoqata e Veteranëve në nivel bazë së bashku me organizatën e Partisë në ndërmarrje, në bazë të kushteve specifike, do të koordinohen me ndërmarrjen për krijimin e Shoqatës së Veteranëve në atë ndërmarrje.

b) Për ndërmarrjet pa organizatë partiake, nëse punonjësi është veteran dhe dëshiron të krijojë një shoqatë, organizata e partisë në nivelin më të lartë do të koordinohet me ndërmarrjen dhe shoqata e veteranëve në nivelin më të lartë për shqyrtim. Shoqata e Veteranëve në atë ndërmarrje.”

4. Të ndryshohet dhe plotësohet neni 9 si më poshtë:

“Neni 9. Fondet dhe asetet e Shoqatës së Veteranëve të Vietnamit

1. Burimet e financimit për funksionimin e Shoqatës së Veteranëve përfshijnë:

a) Të ardhurat nga anëtarësimi;

b) Burimet e ndihmës dhe sponsorizimit;

c) Burimet e financimit të siguruara nga buxheti i shtetit, duke përfshirë:

– Fondet e Shoqatës Qendrore të Veteranëve të Vietnamit dhe të Shoqatës së Veteranëve të agjencive, organizatave dhe njësive në nivel qendror do të garantohen nga buxheti qendror.

– Fondet e shoqatave të veteranëve në nivel krahine, rrethi dhe komune dhe të shoqatave të veteranëve të agjencive, organizatave dhe njësive në lokalitet garantohen nga buxheti vendor.

d) Burimet e mbështetjes nga njësitë jo-biznesore, ndërmarrjet dhe organizatat e tjera;

dd) Burime të tjera të të ardhurave (nëse ka).

2. Asetet e Shoqatës së Veteranëve përfshijnë:

a) pronë e caktuar nga shteti;

b) Pasuri të sponsorizuara, të dhuruara ose të dhuruara nga individë dhe organizata vendase dhe të huaja në përputhje me ligjin.

3. Fondet operative të Shoqatës së Veteranëve në njësitë publike jo-afariste vetëfinancohen për shpenzime periodike dhe shpenzime investuese, njësitë publike jo biznesore vetëfinancohen për shpenzime periodike dhe ndërmarrjet financohen nga njësi të tjera jo biznesore. Njësitë dhe ndërmarrjet e tilla jo-biznesore sigurojnë dhe llogarisin shpenzimet operative nën drejtimin e Ministrisë së Financave.

Tham Khảo Thêm:  Hỏi đáp về sách giáo khoa lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Fondet dhe pasuritë e Shoqatës së Veteranëve menaxhohen dhe shfrytëzohen në pajtim me ligjin.

5. Vlerësimi, menaxhimi, përdorimi dhe shlyerja e shpenzimeve operative të Shoqatës së Veteranëve duhet të jetë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Buxhetin e Shtetit, dokumentet udhëzuese për zbatimin e ligjit dhe udhëzimet e Ministrisë së Financave.

5. Të ndryshohet dhe plotësohet pika 1, pika 3, pika 4 dhe pika 5, neni 10 si vijon:

“e para. Kryetari, Zëvendëskryetari i Shoqatës së Veteranëve në krye të agjencive, organizatave, njësive dhe ndërmarrjeve shtetërore, përveç pagës aktuale, kanë të drejtë edhe për kompensim për pozitë drejtuese, të ngjashme me ato që mbajnë poste drejtuese të të njëjtit nivel. organizata të tjera socio-politike; inkurajojnë organizatat, njësitë dhe ndërmarrjet e sektorëve të tjerë ekonomikë që ta zbatojnë këtë rregullore në varësi të kushteve specifike të organizatave, njësive dhe ndërmarrjeve.

3. Veteranët të cilët zgjidhen, emërohen ose rekrutohen për të punuar për Shoqatën e Veteranëve nga niveli qendror në rreth, nuk kanë të drejtë për pensione mujore ose kompensime për aftësinë e kufizuar:

b) Personat e rekrutuar brenda kuotës së personelit të cilët punojnë në Shoqatën e Veteranëve kanë të drejtë në paga dhe regjime dhe politika sipas rregulloreve aktuale. Pagesa e sigurimeve dhe zbatimi i regjimeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas rregulloreve aktuale.

4. Kryetarët e shoqatave të veteranëve të komunave, lagjeve dhe bashkive (në tekstin e mëtejmë niveli i komunës) përfitojnë paga dhe shtesa sipas përcaktimeve të Dekretit Nr. 92/2009/ND-CP, datë 22.10.2009 të Qeverisë. Qeveria për titujt, numrat, një sërë regjimesh dhe politikash për kuadrot dhe nëpunësit civilë në komuna, reparte e bashki dhe ata që punojnë me kohë të pjesshme në nivel komune janë ndryshuar dhe plotësuar në Dekretin nr. Vendimin nr. 29/2013/ND. -KP e datës 8 Prill 2013 të Qeverisë. Nënkryetarët e shoqatave të veteranëve të komunës kanë të drejtën e të njëjtës kompensim si nënkryetarët e organizatave të tjera shoqërore-politike sipas rregulloreve aktuale.

Kryetari, Zëvendës Presidenti dhe njerëzit në listën e pagave të Shoqatës Qendrore të Veteranëve të Vietnamit; Shoqatat e Veteranëve të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra; Shoqatat e Veteranëve të rretheve, qyteteve, qyteteve krahinore kanë të drejtë në paga dhe politika sipas rregulloreve aktuale.

5. Veteranët që gëzojnë pensione, përfitime nga sigurimet shoqërore ose përfitime preferenciale për personat me shërbime meritore ndaj revolucionit marrin titullin Kryetar, Nënkryetar i Shoqatës së Veteranëve në nivel Komune; Kur një veteran që punon në një agjenci të Shoqatës së Veteranëve në nivel rrethi ose më lart, kur pushon së punuari si shoqatë, ai/ajo ka të drejtë në regjimet dhe politikat e mëposhtme:

a) Në nivel komune: Për çdo vit pjesëmarrje në punën e shoqatës, Kryetari ka të drejtën e një kompensimi të njëhershëm të barabartë me gjysmën (1/2) e pagës aktuale (duke përfshirë pagën sipas titullit dhe shtesat për pozicione drejtuese). ; për nënkryetarin, çdo vit pune ka të drejtë në subvencionim sa gjysma (1/2) e shtesës aktuale; Koha e punës për llogaritjen e shtesave duhet të jetë në përputhje me rregulloret aktuale të shtetit.

b) Në nivel rrethi dhe më lart: Për çdo vit pjesëmarrjeje në punën e shoqatës, një shtesë e barabartë me gjysmën (1/2) e pagës aktuale (përfshirë pagën sipas titullit dhe shtesën për pozicione drejtuese, nëse ka) . ); Koha e punës për llogaritjen e kompensimit duhet të jetë në përputhje me rregulloret aktuale të shtetit.”

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

6. Të ndryshohet dhe plotësohet neni 14 si më poshtë:

Neni 14. Përgjegjësitë e agjencive, organizatave, njësive dhe ndërmarrjeve

Në kuadër të funksioneve, detyrave dhe kompetencave të tyre, agjencitë, organizatat, njësitë dhe ndërmarrjet janë përgjegjëse për koordinimin dhe krijimin e kushteve për funksionimin e veteranëve dhe shoqatave të veteranëve në të gjitha nivelet.

Neni 2. Efekti

Ky dekret hyn në fuqi nga data 15 janar 2017.

Neni 3. Përgjegjësitë për zbatimin

1. Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinohet me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë, Shoqatën Qendrore të Veteranëve të Vietnamit dhe agjencitë përkatëse për të udhëhequr regjimet, politikat, sigurojnë interesat e veteranëve të përcaktuara në këtë Dekret.

2. Ministria e Financave udhëheq sigurimin e financimit për funksionimin e Shoqatës së Veteranëve në njësitë publike jo-afariste që mbulojnë shpenzimet e tyre korrente dhe investuese dhe njësitë publike jo-biznesore që mbulojnë vetë shpenzimet e zakonshme dhe ndërmarrjet si të përcaktuara në pikën 4 të nenit 1 të këtij vendimi.

3. Ministria e Drejtësisë do të marrë përgjegjësinë kryesore dhe do të koordinohet me Shoqatën Qendrore të Veteranëve të Vietnamit dhe agjencitë përkatëse në drejtimin e ofrimit të ndihmës juridike për veteranët.

4. Ministria e Punëve të Brendshme do të koordinohet me Shoqatën Qendrore të Veteranëve të Vietnamit dhe agjencitë përkatëse në drejtimin e zbatimit të dispozitave të pikës 3, nenit 1 të këtij dekreti dhe dispozitave të Dekretit Nr. 98/2014/ Dekreti-CP i datës tetor 24, 2014 të Qeverisë që përcakton krijimin e organizatave politike, organizatave socio-politike pranë ndërmarrjeve të të gjithë sektorëve ekonomikë.

5. Ministrat, drejtuesit e agjencive të nivelit ministror, ​​drejtuesit e agjencive qeveritare, kryetarët e komiteteve popullore të të gjitha niveleve, kryetarët e shoqatave të veteranëve të të gjitha niveleve, agjencitë përkatëse, organizatat dhe njësitë e agjencive përgjegjëse për zbatimin e këtij dekreti.

Marrësit:
– Sekretariati i KQ të Partisë;

– Kryeministri, zëvendëskryeministrat;
– Ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë pranë Qeverisë;
– Këshillat Popullore, Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Zyra Qendrore dhe Komitetet e Partisë;
– Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm;
– Zyra e Presidentit;
– Këshilli Etnik dhe Komisionet e Kuvendit Kombëtar;
– Zyra e Kongresit;
– Gjykata e Lartë Popullore;
– Prokuroria Popullore e Lartë;
– Auditimi shtetëror;
– Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes Financiare;
– Banka për Politika Sociale;
– Banka e Zhvillimit të Vietnamit;
– Komiteti Qendror i Frontit Atdhetar të Vietnamit;
– Organi qendror i sindikatave;
– Zyra e Qeverisë: BTCN, PCN-të, Asistent i TTg-së, Drejtori i Përgjithshëm i E-Portalit, Departamentet, Departamentet, njësitë e lidhura, Gazeta Zyrtare;
– Ruaj: VT, V.III (3b).

TM. QEVERIA
thGJENERATI I GJENERALIT
Nguyen Xuan Phuc

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 157/2016/NĐ-CP Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *