Nghị định 153/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Rate this post

Nghị định 153/2013/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH để BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác số hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân

Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH quy định BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân.

Bạn đang xem: Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người lao động liệt kê có hưởng lương đối với cả quân nhân và công an quốc gia

CHÍNH PHỦ
————

Con số: 153/2013/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

sắc lệnh
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ. NGHỊ ĐỊNH 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI. SAU QUÂN NHÂN, LÀ CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bảo đảm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật an toàn công cộng ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nhân dân;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP. ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và công nhân viên chức. như Nghị định số 68/2007/NĐ-CP).

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP như sau:

1. Điểm b khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có thời hạn; Bảo hiểm nhân dân sinh viên được hưởng chi phí sinh hoạt.

2. Khoản đầu tiên Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 5. Quản lý nhà nước về an sinh xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật BHXH, trong phạm vi chức năng của mình thực hiện quản lý nhà nước về BHXH và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

3. Điểm a khoản 2 Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3340/BHXH-CSXH Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013

a) Nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm thời gian đã đóng bảo hiểm bắt buộc và thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác theo quy định của pháp luật. quy định áp dụng đối với từng đối tượng tại thời điểm chi trả chế độ BHXH.

4. Khoản 7 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

7. Quân nhân, công an nhân dân, nhân viên cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên chức quốc phòng, công an nhân dân, cơ yếu hoặc chuyển sang làm việc trong biên chế của cơ quan, tổ chức nhà nước nếu là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp nhà nước và thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quyết định thì sau khi nghỉ hưu được áp dụng cách tính lương.

a) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác kỹ thuật số chuyển đổi ngành, nghề không được hưởng chế độ thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không có lương hưu; Phụ cấp thâm niên nghề sẽ được lấy bằng mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu cộng với mức phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ và mức đóng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian công tác trong tổ chức bằng số tại thời điểm trước khi chuyển ngành, ngành, được quy đổi theo chế độ tiền lương xác định tại thời điểm. xuất cảnh để hưởng lương hưu để làm căn cứ tính lương hưu;

b) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác kỹ thuật số chuyển đổi ngành, nghề được hưởng chế độ thâm niên nghề và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu với phụ cấp, thâm niên; mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu phải phù hợp với quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 4 điều này;

c) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác quân số đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà sau khi nghỉ hưu thì mức lương hưu tính theo điểm a và điểm b điểm này thấp hơn mức lương hưu tính theo tiền lương. mức bình quân tiền lương tháng của quân nhân, công an nhân dân, nhân viên cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành được lấy bằng mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được quy đổi theo chế độ tiền lương được xác lập tại thời điểm chuyển ngành . làm căn cứ tính lương hưu.

5. Khoản 3 Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 35/2008/QĐ-TTG Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

3. Chi phí quản lý BHXH tại tổ chức BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bao gồm:

a) Chi thường xuyên của tổ chức bảo đảm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm;

b) Chi thường xuyên cho hợp đồng làm việc của chủ đơn vị ký kết hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; chi tiêu đặc biệt hiện hành; chi không thường xuyên; Chi đầu tư phát triển phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện ASXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính ASXH của BHXH Việt Nam và được đảm bảo bởi Quỹ đầu tư phát triển. An ninh xã hội. .

6. Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 48. Tổ chức bảo đảm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Tổ chức BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tại khoản 2 Điều 106 của Luật BHXH thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập tổ chức bảo hiểm xã hội trực thuộc bộ có liên quan để giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 47 của Nghị định số. 68/2007/NĐ-CP đối với người lao động. phục vụ trong quân đội, công an và Cục Thống kê Chính phủ. Tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm xã hội đối với người lao động đang phục vụ trong quân đội và Ban Hình sự Chính phủ.

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu sự chỉ đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

7. Điểm b khoản 1 Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Việc trích từ lợi nhuận hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH để BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an thực hiện nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 của Luật này. Án Lệnh. KHÔNG. định nghĩa này.

8. Bổ sung điểm 14 Điều 50 như sau:

14. Chiến sĩ, Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển công tác có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở trong nước, hưởng lương do Nhà nước cấp. ngân sách hoặc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm nhưng không hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Quyết định số 47/2002./QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002; điểm hoặc điểm 1, điều 1 của quyết định số. 290/2005/QĐ-TTg ngày 11/08/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29.04.2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010; Bổ sung thời gian công tác trong quân đội vào Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này mới tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 01/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Doanh giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Điều 2. Hiệu lực

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2013.

2. Người đã chuyển ngành sang làm việc trong biên chế của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong ngành được tính thâm niên nghề theo quy định. nghỉ hưu trước ngày nghị định này có hiệu lực thì cách tính lương hưu thực hiện theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 1 của nghị định này.

3. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định của nghị định này; cụm từ “Sở An sinh Xã hội của Chính phủ Số liệu” và các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Hình sự Chính phủ của tổ chức BHXH tại các điều, điểm của Nghị định 68/2007/NĐ-CP.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc thi hành nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Hạch toán lợi nhuận Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 153/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *