Nghị định 12/2018/NĐ-CP Quy định mới về địa bàn hoạt động hải quan

Rate this post

Nghị định 12/2018/NĐ-CP

Quy định mới về địa bàn hoạt động hải quan

Ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2018. Dưới đây là nội dung chi tiết của Nghị định, mời các bạn tham khảo và tải về Nghị định tại đây.

Bạn đang xem: Nghị định 12/2018/NĐ-CP Quy định mới về địa bàn hoạt động hải quan

CHÍNH PHỦ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 12/2018/NĐ-CP

Hà NộiNGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2018

sắc lệnh
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 1 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐỊA ĐIỂM CỦA CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG BÁN LÙI, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Điều 1. Sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về phạm vi hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

1. Phụ lục mở rộng địa bàn hoạt động hải quan tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới công bố kèm theo Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Phụ lục về mở rộng địa bàn hoạt động hải quan khu vực cửa khẩu, đường thủy nội địa khu vực biên giới công bố kèm theo Nghị định này.

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Phạm vi cụ thể hoạt động hải quan tại khu vực bưu cục, chuyển phát nhanh quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Đối tượng cụ thể của hoạt động hải quan tại bưu cục quốc tế là khu vực thuộc điểm phục vụ bưu chính thực hiện việc xuất, nhập, lưu giữ bưu gửi với nước ngoài theo điều ước quốc tế của Liên minh Bưu chính. chính sách và quy định về bưu chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 370/2013/QĐ-TTg Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020

2. Lĩnh vực hoạt động hải quan đặc thù tại Khu chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là địa điểm tập trung thu gom, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua dịch vụ.

3. Thay đổi điểm 2 và khoản 8 Điều 8 như sau:

“2. Khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu có doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu sự giám sát, kiểm soát hải quan; khu phi thuế quan, khu chế xuất; trụ sở, kho bãi của doanh nghiệp chế xuất; khu phi thuế quan; khu ưu đãi khác về hải quan; đặc biệt khu vực hải quan

8. Khu vực, địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất, cơ sở tái chế, công trường xây dựng.”

4. Sửa đổi, hoàn thiện khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm.”

5. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Hợp tác trong việc ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ và xử lý vi phạm

1. Cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Quản lý thị trường và các cơ quan khác có liên quan thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra và lập hồ sơ, biên bản xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

2. Trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ, xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm:

a) Lực lượng phối hợp, hỗ trợ vật chất, điều kiện để vây bắt người, phương tiện giao thông, cơ sở, nơi cất giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính và người đi cùng;

b) Phối hợp, hỗ trợ các lực lượng, công cụ trong việc lấy chứng cứ, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xác lập chuyên án;

c) Phối hợp đăng ký và xử lý vi phạm.”

6. Bổ sung Điều 15a như sau:

“Điều 15a. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

Trong lĩnh vực hoạt động hải quan, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan hải quan chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 36/2022/TT-BTC Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới

Điều 2. Hiệu lực

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Trường hợp cần thay đổi, bổ sung, điều chỉnh phạm vi cụ thể địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu đường thủy nội địa, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì sẽ xem xét và trình Chính phủ quyết định.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, VI (2b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
thủ tướng
nguyễn xuân phúc

PHỤ LỤC

KHU VỰC ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN TRONG KHU BẢO LÃNH ĐẤT CÔNG NGHIỆP, MẶT NƯỚC TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI
(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ)

1. Tỉnh Quảng Ninh

TT

TÊN CỦA CÁC MẶT HÀNG

BAN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

01

cửa khẩu Bắc Luân

– Đường biên giới phía trước trùng với đường biên giới quốc gia, được phân định bởi điểm quy chiếu số 1366(2) (tọa độ 21°33’12,485″ vĩ độ Bắc, 107°56’44,020″ kinh độ E) chạy dọc theo đường biên giới. ranh giới đến điểm tham chiếu số 1371(2) (tọa độ 21°32’48,250″ vĩ độ Bắc, 107°59’57,992″ kinh độ E) tại ngầm Lục Lầm, huyện Hải Hòa.

– Độ sâu nội đồng 01 km tính từ các vị trí có tọa độ nêu trên.

02

Cửa khẩu Ka Long

– Khu làm việc của Văn phòng liên ngành tại cửa khẩu.

– Bãi kiểm hóa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Ranh giới khu vực cửa khẩu Ka Long:

+ Biên giới bên phải tính từ bờ sông khu kiểm hóa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dọc sông Ka Long đến ngã ba đầu nguồn.

+ Ranh giới bên trái tính từ bờ sông thuộc bãi kiểm hóa hàng hóa xuất nhập khẩu dọc sông Ka Long đến chân cầu Ka Long.

– Vị trí kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Km3+ Km4.

03

Cửa khẩu Hoành Mô

– Khu trụ sở làm việc liên ngành.

– Biên giới ngầm.

– Bãi kiểm hóa.

– Ranh giới khu vực cửa khẩu Hoành Mô là:

+ Biên giới phía trước trùng với đường biên giới quốc gia khu vực cửa khẩu.

+ Đường biên giới bên phải tính từ tâm đường phân giới quốc gia đến cửa khẩu đi dọc theo đường biên giới nối đến điểm cuối Chợ Đồng Văn thuộc thị trấn Đồng Văn, điểm tham chiếu số 1321(3) ( tọa độ 21° 35) . ‘20,068’ vĩ độ Bắc, 107°32’34,732″ kinh độ Đông).

+ Đường biên giới bên trái tính từ tâm đường phân giới quốc gia tại cửa khẩu chạy dọc theo đường biên giới đến đầu bãi Nà Sa thuộc xã Hoành Mô, điểm tọa độ 1313(2) (tọa độ 21° 36′ 53.195 ) “Vĩ độ Bắc, 107°29’49.594” kinh độ Đông).

+ Vào sâu trong đất liền 01 km kể từ các vị trí có tọa độ nêu trên.

– Trên đường 18C, ranh giới được tính từ đường phân giới quốc gia tại cửa khẩu đến hết địa giới hành chính xã Hoành Mô, hành lang mỗi bên cách đường 18C 01 km.

04

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh

– Đường biên giới phía trước trùng với đường biên giới quốc gia, giới hạn từ điểm tọa độ 1342(2) (tọa độ 21°36’51.950″ vĩ độ Bắc, 107°41’56.865″ độ kinh độ Đông) đến điểm tọa độ số. 1344/1(2) (tọa độ 21°37’50,819″ vĩ độ bắc, 107°43’56667″ kinh độ đông).

– Độ sâu phía trong là 01 km tính từ vị trí các điểm nêu trên.

– Đường 18B, biên giới được tính từ đường phân giới cắm mốc quốc giới tại cửa khẩu nội bộ đến cột Km số 16.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 12/2018/NĐ-CP Quy định mới về địa bàn hoạt động hải quan . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *