Nghị định 05/2023/NĐ-CP Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở

Rate this post

Nghị định 05/2023/NĐ-CP

Tăng phụ cấp ưu đãi theo ngành nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở

Ngày 15/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP chế độ phụ cấp ưu đãi theo ngành nghề đối với công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

Bạn đang xem: Nghị định 05/2023/NĐ-CP tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở

Do đó, mức trợ cấp 100% sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với nhân viên y tế dự phòng và y tế cơ sở. Cán bộ chính quy trực tiếp làm công tác y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); Làm việc như một chuyên gia y tế trong:

  • Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
  • Phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện phụ sản;
  • Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Bệnh viện huyện, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CHÍNH PHỦ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 05/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ ĐỊNH 05/2023/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ. NGHỊ ĐỊNH 56/2011/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÔNG DÂN, CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về phòng, chống dịch Covid-19 (2022 – 2023);

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức theo vị trí công tác trong c.cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (sau đây gọi là: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1904/BHXH-CĐ Nghỉ không lương trên 14 ngày/tháng vẫn được hưởng tiền ốm đau

Điều 1. Điều 3 Nghị định số. Bổ sung điểm 7 Nghị định 56/2011/NĐ-CP như sau:

“7. Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở, áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023:

“a) Mức bồi dưỡng 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm công tác y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc và bệnh viện huyện, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, thành phố cấp trực thuộc trung ương.

b) Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo ngành nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở quy định tại điểm 7 Điều này thì thực hiện quy định tại điểm c, điểm 2 và quy định đối với nhân viên y tế tại điểm 2 Điều này Điều không được áp dụng thường xuyên, làm việc trực tiếp với chuyên ngành y tế dự phòng quy định tại khoản 4 Điều 3.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở y tế công lập căn cứ quy định tại Nghị định này xác định nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2022 và 2023; nguồn kinh phí phù hợp với quy định tại Điều 4 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ. Trường hợp đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện, cơ sở y tế công lập gửi cơ quan hành chính, đơn vị giám định cấp I báo cáo nhu cầu kinh phí và dự kiến ​​sử dụng nguồn kinh phí theo quy định. rà soát, thẩm định và gửi cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung dự toán ngân sách. sách nhà nước năm 2023 theo quy định.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 08/2013/QĐ-TTg Chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện.

3. Việc quản lý, sử dụng và hoàn trả kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, Nghị định về thay đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định./.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TTGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khai

Tham Khảo Thêm:  Giáo án lớp 7 bộ sách Cánh diều (9 môn)

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Nghị định 05/2023/NĐ-CP Tăng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *