2 Tháng Mười, 2022

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HÙNG ANH

Uy tín khai tâm, vượt tầm giá trị !

hunganhtrading.vn

MÁC BÊ TÔNG – CÁCH XÁC ĐỊNH MÁC BÊ TÔNG

Mác bê tông 

Mác bê tông là ký hiệu bê tông theo tiêu chuẩn xây dựng cũ của Việt Nam  mẫu dùng để đo cường độ là một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150mm × 150mm × 150mm, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn quy định trong TCVN 3105:1993, trong thời gian 28 ngày sau khi bê tông ninh kết (Đơn vị kg/cm2 )

mẫu bê tông
                     mẫu mác bê tông

Phân loại mác bê tông?

Mác bê tông được phân loại từ 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600.

bê tông tươi Hùng Anh
          minh hoạ bê tông tươi mác 250

Khi nói rằng mác bê tông 200 chính là nói tới ứng suất nén phá hủy của mẫu bê tông kích thước tiêu chuẩn, được dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn, được nén ở tuổi 28 ngày, đạt 200 kg/cm². Còn cường độ chịu nén tính toán của bê tông mác 200 chỉ là 90 kg/cm² (được lấy để tính toán thiết kế kết cấu bê tông theo trạng thái giới hạn thứ nhất).

Cách xác định mác bê tông

Đối với các kết cấu lớn, các tổ mẫu trên cùng một kết cấu phải ở những vị trí khác nhau và số lượng của chúng đủ lớn để mang tính đại diện được cho toàn bộ kết cấu đó.

mẫu bê tông để xác định mác bê tông
                  mẫu bê tông

Giá trị trung bình của ứng suất nén tại thời điểm phá hủy (do nén mẫu) của cả 3 mẫu trong tổ mẫu, được lấy để xác định mác của bê tông (tuổi 28 ngày). Nếu thời điểm nén tổ mẫu không phải là 28 ngày sau khi bê tông ninh kết , thì mác bê tông được xác định gián tiếp qua biểu đồ phát triển cường độ bê tông chuẩn tương ứng. Các kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày là các kết quả kiểm tra nhanh, chưa chính thức. Kết quả nén mẫu ở tuổi 28 ngày mới được coi là mác của bê tông thực tế.

 

 

0938621179