Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 Luật số: 82/2015/QH13

Rate this post

Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo 2015

Luật số: 82/2015/QH13

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015, số. 82/2015/QH13 Quy định quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý tổng thể tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Bạn đang xem: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 Luật số: 82/2015/QH13

Nội dung các chương của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Chương I Quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước đối với tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo
 • Điều 6. Sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên…
 • Điều 7. Tuần Biển và Hải đảo Việt Nam
 • Điều 8. Các hành vi bị cấm

Chương II: Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 • Điều 9. Nguyên tắc, căn cứ xây dựng và thời hạn của chiến lược sử dụng và sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường…
 • Điều 10. Nội dung chiến lược sử dụng và sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và môi trường biển…
 • Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược sử dụng và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn …

Chương III: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phần 1: Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 • Điều 12. Yêu cầu đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 13. Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 14. Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 16. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo

Phần 2: Nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 • Điều 17. Hoạt động nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 18. Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo
 • Điều 19. Cấp giấy phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trên biển…
 • Điều 21. Công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước ngoài…
Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1656/QĐ-TTg Tăng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên

Chương IV: Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Chương trình quản lý chung…

Phần 1: Vùng ven biển và hành lang phòng thủ ven biển

 • Điều 22. Chiều rộng của vùng bờ
 • Điều 23. Hành lang phòng thủ ven biển
 • Điều 24. Các hoạt động bị cấm trong hành lang phòng thủ ven biển
 • Điều 25. Hoạt động hạn chế trong hành lang phòng thủ ven biển

Phần 2: Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

 • Điều 26. Nguyên tắc và căn cứ lập quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
 • Điều 27. Đối tượng, nội dung và kỳ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
 • Điều 28. Điều chỉnh quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
 • Điều 29. Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên…
 • Điều 30. Lấy ý kiến ​​và công bố quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
 • Điều 32. Mối quan hệ giữa quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và các quy định…
 • Điều 33. Nguyên tắc phân vùng sử dụng, khai thác tài nguyên vùng bờ

Phần 3: Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

 • Điều 34. Phạm vi, nội dung chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
 • Điều 35. Nguyên tắc, căn cứ xây dựng và điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
 • Điều 36. Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
 • Điều 37. Lấy ý kiến ​​và công bố chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
 • Điều 38. Tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
Tham Khảo Thêm:  Nghị định 139/2017/NĐ-CP Quy định mới về xử phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Chương V: Quản lý tài nguyên hải đảo

 • Điều 39. Yêu cầu quản lý tài nguyên hải đảo
 • Điều 40. Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo
 • Điều 41. Khai thác, sử dụng tài nguyên ở hải đảo

Chương VI: Kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại và sự cố tràn trên biển

Phần 1: Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

 • Điều 42. Nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 43. Nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 44. Trách nhiệm điều tra, đánh giá môi trường biển và hải đảo
 • Điều 45. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển do các hoạt động trên biển
 • Điều 46. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ lục địa
 • Điều 47. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới
 • Điều 48. Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 49. Cấp độ rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 50. Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
 • Điều 51. Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo

Phần 2: Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

 • Điều 52. Nguyên tắc ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
 • Điều 53. Phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
 • Điều 54. Xác định và thông báo khu vực hạn chế
 • Điều 55. Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở gây tràn dầu, hóa chất độc ra biển
 • Điều 56. Trách nhiệm ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

Phần 3: chết đuối ở biển

 • Điều 57. Yêu cầu đối với việc thải bỏ trên biển
 • Điều 58. Vật, chất nhận chìm ở biển
 • Điều 59. Giấy phép xả thải
 • Điều 60. Cấp, cấp lại, gia hạn, thay đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm
 • Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép ném xuống biển
 • Điều 62. Kiểm soát xả thải ra biển
 • Điều 63. Chết đuối ngoài vùng biển Việt Nam gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…

Chương VII: Quan trắc, giám sát tổng hợp và Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường…

Phần 1: Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 • Điều 64. Yêu cầu quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 65. Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 66. Tham gia hệ thống quan trắc, quan trắc biển và đại dương khu vực và quốc tế
Tham Khảo Thêm:  Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án Luật số 58/2020/QH14

Phần 2: Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 • Điều 67. Hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường biển và hải đảo
 • Điều 68. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 69. Lưu trữ, sử dụng và khai thác dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
 • Điều 70. Tích hợp, trao đổi, trao đổi dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Chương VIII: Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 • Điều 71. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 • Điều 72. Hợp tác quốc tế trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chương IX: Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

 • Điều 73. Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo của Chính phủ, …
 • Điều 74. Trách nhiệm quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo của Ủy ban nhân dân…
 • Điều 75. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • Điều 76. Nguyên tắc, nội dung phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và…
 • Điều 77. Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 • Điều 78. Thanh tra công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Chương X: Điều kiện thực hiện

 • Điều 79. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 80. Hiệu lực
 • Điều 81. Quy định chi tiết

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số. 82/2015/QH13 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015 Luật số: 82/2015/QH13 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *