Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Rate this post

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Nhà trường xây dựng kế hoạch học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tham khảo và căn cứ vào nhiệm vụ của mình lập kế hoạch xây dựng cụ thể như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết Nội dung kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017.

Bạn đang xem: Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài học học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp thu Nghị quyết Trung ương IV khóa XII

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Sở, căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Chí hướng dẫn tư tưởng, đạo đức, phong cách Minh; Đảng ủy Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Yêu cầu

 • Thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện bảo đảm tính chủ động, phù hợp với đặc thù của cơ quan, từng đối tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động và phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chủ trương của cơ quan.
 • Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về tinh giảm cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông Tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh

1. Tổ chức dạy học, đưa nội dung dạy học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

 • Tiếp tục tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh” và với chuyên đề Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu “Nói đi đôi với làm”. hành động, nói thật, làm thật, đánh giá cao sự thật”.
 • Hàng tháng đánh giá việc thực hiện học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch học tập, làm theo và chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân học viên. ; bàn cách chống trả. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về các chủ đề đã nghiên cứu.
 • Đưa nội dung học tập năm 2017 vào sinh hoạt cơ quan định kỳ, kết hợp với các đợt phát động thi đua, sơ kết, tổng kết.

2. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của lãnh đạo cấp cao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan.

 • Các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 6/9/2014. của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Quyết định số Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ Tư pháp về việc công bố chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
 • Cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số. ; Quyết định số Quyết định số 111-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc Ban hành Quy định về việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. người đứng đầu cấp ủy và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 1/10/2012 của Ban Bí thư về kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng, công chức, viên chức; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Trưởng phòng; Trưởng, phó các phòng, đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (mỗi đảng viên đăng ký ít nhất 02 việc; mỗi công chức, viên chức, người lao động chưa là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam). Đảng viên đăng ký ít nhất 01 việc). Mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp dạy học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, nội dung ghi sát với chủ đề học tập và chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.
Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Thời gian hoàn thành: trong tháng 02/2017

3. Liên kết thực hiện Chỉ thị số. 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong cơ quan

 • Các cấp ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, yếu kém, hạn chế trong hoạt động.
 • Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới.

4. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Đảng ủy đã chỉ đạo BCH Đoàn trường đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào noi gương do các cấp phát động. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, định hướng tư tưởng trước mắt, giáo dục thế hệ mới về đạo đức, lối sống.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác gắn với tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng, 25 năm ngày dựng nước nhà; chú trọng lan tỏa các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.
 • Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia Giải thưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí – Giai đoạn 2020, trọng tâm là chủ đề xây dựng và phát huy gương người tốt, việc tốt, nhất là xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tham Khảo Thêm:  Nghị định 78/2013/NĐ-CP Minh bạch tài sản, thu nhập

6. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thời gian thực hiện: quý I/2017.
 • Tổ chức tổng kết toàn khóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; tổ chức sơ kết, tổng kết năm 2017 đúng thời gian quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Đảng ủy cùng với Ban Chấp hành tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khen thưởng.

3. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số. 05-CT/TW của Bộ Chính trị về nội dung báo cáo công tác xây dựng Đảng.

4. Đảng ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đảng ủy, đảng viên tham mưu, tích cực đề xuất với Đảng ủy và Cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị.

Trên đây là kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khối.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *