Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Rate this post

Phần

Thứ tự của bài học

học hỏi

Số tiết

thời gian

HỌC KÌ 1

hoá học

Đầu tiên

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 1

Lý do

Đầu tiên

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học môn KHTN (Kỳ 1)

Đầu tiên

SINH RA

Đầu tiên

Bài 21: Đại cương về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng

Đầu tiên

SINH RA

2

Bài 22: Quang hợp ở thực vật

hoá học

2

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 2

Lý do

2

Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học môn KHTN (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

3

Bài 22: Quang Hợp Ở Thực Vật (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

4

Bài 23: Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quang Hợp (Tiết 1)

Đầu tiên

hoá học

3

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 3)

Đầu tiên

tuần 3

Lý do

3

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học KHTN (Kỳ 3)

Đầu tiên

SINH RA

5

Bài 23: Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quang Hợp (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

6

Bài 24: Thực hành: Biểu diễn quá trình quang hợp ở cây xanh (Tiết 1)

Đầu tiên

hoá học

4

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 4)

Đầu tiên

tuần 4

Lý do

4

Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học môn KHTN (Tiết 4)

Đầu tiên

SINH RA

7

Bài 24: Thực hành: Biểu diễn quá trình quang hợp ở cây xanh (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

số 8

Bài 25: Hô hấp tế bào

hoá học

5

Bài 2: Nguyên tử (Tiết 5)

Đầu tiên

tuần 5

Lý do

5

Bài 8: Tốc độ di chuyển (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

9

Bài 26: Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hô Hấp Tế Bào (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

mười

Bài 26: Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hô Hấp Tế Bào (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

6

Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 1)

Đầu tiên

tuần 6

Lý do

6

Bài 8: Tốc độ di chuyển (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

11

Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở Thực vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

thứ mười hai

Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở Thực vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

7

Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 2)

Đầu tiên

tuần 7

Lý do

7

Bài 9: Đo Tốc Độ (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

13

Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

14

Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

số 8

Đánh giá giữa kỳ I

Đầu tiên

tuần 8

Lý do

số 8

Đánh giá giữa kỳ I

Đầu tiên

SINH RA

15

Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

16

Đánh giá giữa kỳ I

Đầu tiên

hoá học

9

Bài kiểm tra trung cấp I

Đầu tiên

tuần 9

SINH RA

17

Bài kiểm tra trung cấp I

Đầu tiên

SINH RA

18

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

Lý do

9

Bài 9: Đo Tốc Độ (Kỳ 2)

Đầu tiên

hoá học

mười

Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 3)

Đầu tiên

tuần 10

Lý do

mười

Bài 9: Đo Tốc Độ (Kỳ 3)

Đầu tiên

SINH RA

19

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

20

Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật (Tiết 3)

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 40/2014/TT-BYT Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Đầu tiên

hoá học

11

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 1)

Đầu tiên

tuần 11

Lý do

11

Bài 10: Đồ Thị Quãng Đường-Thời Gian (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

21

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

22

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

thứ mười hai

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 2)

Đầu tiên

tuần 12

Lý do

thứ mười hai

Bài 10: Đồ thị quãng đường – thời gian (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

23

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

24

Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 4)

Đầu tiên

hoá học

13

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 3)

Đầu tiên

tuần 13

Lý do

13

Bài 10: Đồ Thị Quãng Đường-Thời Gian (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

25

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

26

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

14

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 4)

Đầu tiên

tuần 14

Lý do

14

Bài 11: Bàn về ảnh hưởng của tốc độ đối với an toàn giao thông (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

27

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

28

Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 4)

Đầu tiên

hoá học

15

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 5)

Đầu tiên

tuần 15

Lý do

15

Bài 11: Bàn về ảnh hưởng của tốc độ đối với an toàn giao thông (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

29

Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước, lá vận chuyển nước (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

30

Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước, lá vận chuyển nước (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

16

Đánh giá vào cuối quý đầu tiên

Đầu tiên

tuần 16

Lý do

16

Đánh giá vào cuối quý đầu tiên

Đầu tiên

SINH RA

ba mươi đầu tiên

Đánh giá vào cuối quý đầu tiên

Đầu tiên

SINH RA

32

Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Tiết 1)

Đầu tiên

hoá học

17

Kỳ thi cuối kì I

Đầu tiên

tuần 17

SINH RA

33

Kỳ thi cuối kì I

Đầu tiên

SINH RA

34

Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Tiết 2)

Đầu tiên

Lý do

17

Bài 11: Bàn về ảnh hưởng của tốc độ đối với an toàn giao thông (Tiết 3)

hoá học

18

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 6)

Đầu tiên

tuần 18

Lý do

18

Bài 12: Sóng Âm (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

35

Bài 34: Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

36

Bài 34: Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 2)

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 41/2017/TT-BTC Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Đầu tiên

học kỳ II

hoá học

19

Bài 5: Phân tử – Nguyên tố – Hợp chất (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 19

Lý do

19

Bài 12: Sóng Âm (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

37

Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

38

Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

20

Bài 5: Phân tử – Nguyên tố – Hợp chất (Tiết 2)

Đầu tiên

tuần 20

Lý do

20

Bài 12: Sóng Âm (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

39

Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

40

Bài 36: Đại cương về Sinh trưởng và Phát triển ở Sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

21

Bài 5: Phân tử – Nguyên tố – Hợp chất (Tiết 3)

Đầu tiên

Tuần 21

Lý do

21

Bài 13: Độ to, độ cao của âm (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

41

Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở cơ thể sống vào thực tiễn (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

42

Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở cơ thể sống vào thực tiễn (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

22

Bài 5: Phân tử – Nguyên tố – Hợp chất (Tiết 4)

Đầu tiên

tuần 22

Lý do

22

Bài 13: Độ to, độ cao của âm (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

43

Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở cơ thể sống vào thực tiễn (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

44

Bài 38: Thực hành: Quan sát và mô tả quá trình sinh trưởng, phát triển ở một số sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

hoá học

23

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 23

Lý do

23

Bài 13: Độ to, độ cao của âm (Kỳ 3)

Đầu tiên

Lý do

24

Bài 14: Phản âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

45

Bài 38: Thực hành: Quan sát và mô tả quá trình sinh trưởng, phát triển ở một số sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

24

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 2)

Đầu tiên

tuần 24

Lý do

25

Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 2)

Đầu tiên

Lý do

26

Bài 14: Phản âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

bốn mươi sáu

Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

hoá học

25

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 3)

Đầu tiên

tuần 25

Lý do

27

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, bóng đổ (Tiết 1)

Đầu tiên

Lý do

28

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, bóng đổ (Tiết 2)

Đầu tiên

SINH RA

47

Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

26

Đánh giá giữa kỳ II

Đầu tiên

Tuần 26

Lý do

29

Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, bóng đổ (Tiết 3)

Đầu tiên

Lý do

30

Đánh giá giữa kỳ II

Đầu tiên

SINH RA

48

Đánh giá giữa kỳ II

Đầu tiên

hoá học

27

Kỳ thi THCS II

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 797/QĐ-TTg Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Đầu tiên

Tuần 27

SINH RA

49

Kỳ thi THCS II

Đầu tiên

Lý do

ba mươi đầu tiên

Bài 16: Phản xạ ánh sáng (Tiết 1)

Đầu tiên

Lý do

32

Bài 16: Phản xạ ánh sáng (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

28

Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 4)

Đầu tiên

Tuần 28

Lý do

33

Bài 16: Phản xạ ánh sáng (Tiết 3)

Đầu tiên

Lý do

34

Bài 17: Ảnh của một vật qua gương phẳng (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

50

Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 3)

Đầu tiên

hoá học

29

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 1)

Đầu tiên

Tuần 29

Lý do

35

Bài 17: Ảnh của một vật qua gương phẳng (Tiết 2)

Đầu tiên

Lý do

36

Bài 17: Ảnh của một vật qua gương phẳng (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

51

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

hoá học

30

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 2)

Đầu tiên

tuần 30

Lý do

37

Bài 17: Ảnh của một vật qua gương phẳng (Tiết 4)

Đầu tiên

Lý do

38

Bài 18: Nam Châm (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

52

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

hoá học

ba mươi đầu tiên

Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 3)

Đầu tiên

tuần 31

Lý do

39

Bài 18: Nam Châm (Tiết 2)

Đầu tiên

Lý do

40

Bài 18: Nam Châm (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

53

Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 3)

Đầu tiên

hoá học

32

Đánh giá cuối quý II

Đầu tiên

tuần 32

Lý do

41

Bài 19: Từ Trường (Tiết 1)

Đầu tiên

Lý do

42

Đánh giá cuối quý II

Đầu tiên

SINH RA

54

Đánh giá cuối quý II

Đầu tiên

hoá học

33

Kiểm tra cuối kỳ II

Đầu tiên

tuần 33

SINH RA

55

Kiểm tra cuối kỳ II

Đầu tiên

Lý do

43

Bài 19: Từ Trường (Tiết 2)

Đầu tiên

Lý do

44

Bài 19: Từ Trường (Kỳ 3)

Đầu tiên

Lý do

45

Bài 19: Từ Trường (Tiết 4)

Đầu tiên

tuần 34

Lý do

bốn mươi sáu

Bài 20: Chế Tạo Nam Châm Điện Đơn Giản (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

56

Bài 41: Một số nhân tố chi phối, điều hòa và điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 1)

Đầu tiên

SINH RA

57

Bài 41: Một số nhân tố chi phối, điều hòa và điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 2)

Đầu tiên

Lý do

47

Bài 20: Chế Tạo Nam Châm Điện Đơn Giản (Tiết 2)

Đầu tiên

Tuần 35

Lý do

48

Bài 20: Chế Tạo Nam Châm Điện Đơn Giản (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

58

Bài 41: Một số nhân tố chi phối, điều hòa và điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 3)

Đầu tiên

SINH RA

59

Bài 42: Sinh vật là một thể thống nhất

Đầu tiên

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *