Hướng dẫn 73/2013/HD-BGDĐT-BVHTTDL Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên

Rate this post

Hướng dẫn 73/2013/HD-BGDĐT-BVHTTDL

Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn 73/2013/HD-BGDĐT-BVHTTDL sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 73/2013/HD-BGDĐT-BVHTTDL Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ
CHỈ THỂ THAO VĂN HÓA VÀ DU LỊCH

—————
Con số: 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

TÔI HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG DI SẢN VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG LÊ, TRUNG TÂM GIÁO DỤC

Kính thưa:

các Sở Giáo dục và Đào tạo;
các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhằm góp phần giáo dục toàn diện học sinh, Tiết kiệm và Pphát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích toàn xã hộitruyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc sử dụng di sản vào giảng dạy trong nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm hình thành và nâng cao ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa; chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tài năng.

1.2. ứng dụng

a) Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên được thực hiện hàng năm ở tất cả các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan liên quan ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn.

b) Hiệu trưởng và giáo viên các trường THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng VH,TT trong dạy học.

Tham Khảo Thêm:  Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BYT Trọn bộ phụ lục đi kèm Thông tư 15/2018/TT-BYT

2. Dạy học di sản văn hóa ở trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên

Đưa di sản văn hóa vào dạy học ở trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm:

2.1. Di sản văn hóa vật chất là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

2.2. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, là vật thể và không gian văn hóa gắn với nó, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, được tái tạo và bảo tồn thường xuyên, truyền miệng từ đời này sang đời khác, thủ công, biểu diễn và các hình thức khác.

3. Phương pháp tổ chức dạy học nội dung di sản văn hóa trong trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên

3.1.Tích hợp nội dung giáo dục di sản văn hóa trong các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông (nội khóa, ngoại khóa).

3.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với chủ đề di sản tiêu biểu và hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu, sử dụng các nội dung di sản văn hóa khác thông qua tài liệu, hiện vật. Tổ chức chăm sóc di tích, các hoạt động giáo dục tại di tích.

3.3. Chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp:

a) Giảng dạy trên lớp hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường;

b) Giảng dạy tại các quốc gia có di sản văn hóa;

c) Tổ chức tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa;

d) Dạy học qua phương tiện truyền thông, đa phương tiện;…

3.4. Lựa chọn phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp nhằm khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh trong việc hiểu và sử dụng các giá trị di sản văn hóa.

3.5. Phân phối và định hướng sử dụng tài liệu dạy học di sản ở trường trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Tổ chức thực hiện

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 75/2017/NĐ-CP Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

4.1. Các đơn vị trong ngành Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các chỉ đạo liên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tỉnh. bàn.

b) Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cơ bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để dạy thí điểm nội dung di sản văn hóa; tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương.

c) Tổ chức dạy học nội dung di sản văn hóa. Ở mỗi cấp (nhà trường, Phòng GDĐT, Phòng GDĐT) quan tâm triển khai, rút ​​kinh nghiệm qua các bước triển khai thí điểm, đại trà, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ triển khai.

d) Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng:

– Tư liệu trình bày về văn hóa địa phương, dân ca, trò chơi dân gian, di tích, di sản trên địa bàn để nhà trường tham khảo trong quá trình tổ chức dạy học di sản văn hóa;

– Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học di sản văn hóa trong bảo tàng. Triển khai thí điểm và chuẩn bị các điều kiện để triển khai đại trà trong những năm học tiếp theo.

đ) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học về kết quả sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở giáo dục đại học. các trường phổ thông trung học và phổ thông trung tâm TX dưới sự chỉ đạo của 2 ngành. Kết quả sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên được báo cáo (thành nội dung riêng trong báo cáo sơ kết, tổng kết) với cơ quan quản lý Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp trên trực tiếp.

4.2. Đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo liên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn.

b) Chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu giới thiệu về văn hóa địa phương, các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian, các di tích, di sản trên địa bàn để các trường sử dụng trong các hoạt động của mình.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1196/LĐTBXH-ATLĐ Hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019

c) Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phối hợp sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường trung học.

d) Hỗ trợ chuyên môn xây dựng trò chơi dân gian, hát dân ca, trình diễn di sản, di tích lịch sử – văn hóa của địa phương trong trường trung học cơ sở.

đ) Miễn phí các hoạt động giáo dục liên quan đến việc sử dụng di sản, di tích lịch sử, di tích cách mạng, bảo tàng.

Trên cơ sở chỉ đạo này, các cấp, ngành lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục phổ thông, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Trung học) hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ của Đào tạo) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

KT. Bộ
CHỈ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Đặng Thị Bích Liên

KT. Bộ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn vinh hiển

Người nhận:
– Thủ tướng (bằng b/c);
– Chính phủ PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c);
– UBND tỉnh, TP. thuộc Trung ương (ph/h);
– Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (t/h);
– Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (t/h);
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Lưu: VT, Bộ GD&ĐT, Vụ Đào tạo Bộ VH,TT&DL.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Hướng dẫn 73/2013/HD-BGDĐT-BVHTTDL Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *