Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022

Rate this post

Tiêu chuẩn

Gợi ý cho bằng chứng/mô tả bổ sung

(*Lưu ý: chữ trong ngoặc là hướng dẫn, khi copy paste xóa chữ đỏ đi)

Tải xuống một phần bản dùng thử Upload file lên hệ thốngphần nào miêu tả rồi ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào phần Mô tả hệ thống

Lấy

ngược lại

Tốt

Tiêu chuẩn Đào Đ.ngực của giáo viên

1. Tải về Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021-2022 (check đúng năm 2021-2022, có đóng dấu của cơ quan chủ quản).

1. Tải về Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021-2022 (check đúng năm 2021-2022, có đóng dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

– Đánh giá cán bộ đánh

Giải thưởng:… (điền Xuất sắc/hoặc Tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

– Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá chính thức);

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nâng cao tinh thần làm việc (cụ thể trên Phiếu đánh giá nhân viên chính thức), ví dụ: … (ghi tên cá nhân)

nhiệm vụ hoàn thành, nếu không, xóa phiên bản)

1. Tải về Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021-2022 (check đúng năm 2021-2022, có đóng dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

– Thẩm định viên chức được xếp loại: …. (điền vào Xuất sắc/hoặc tốt);

– Có phẩm chất đạo đức gương mẫu (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thợ rèn

rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (đặc biệt trong Phiếu đánh giá nhân viên), ví dụ:… (ghi tên các nhiệm vụ hoàn thành, nếu không ghi thì xóa ví dụ)

– Vượt khó khăn để thực hiện mục tiêu, kế hoạch học tập:… (chèn ví dụ)

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

1. Tải về Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021-2022 (check đúng năm 2021-2022, có đóng dấu của cơ quan quản lý);

1. Tải về Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021-2022 (check đúng năm 2021-2022, có đóng dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

1. Tải về Phiếu đánh giá viên chức năm học 2021-2022 (check đúng năm 2021-2022, có đóng dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 14/2019/NĐ-CP Sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tiêu chí 3: Phát triển nghề nghiệp cá nhân

1. Tải văn bằng chuyên ngành đào tạo; giấy chứng nhận hoàn thành các học phần BDTX (năm 2021), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

– Đã tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng: … (ghi họ tên, thời gian), (không cần chứng chỉ/xác nhận);

– Đã thiết kế xong giáo án cho lớp… (điền thông tin cụ thể về lớp???, năm học…)

– Kết quả học tập của sinh viên: Giỏi: …%; Tốt:….%; thuộc nhóm cao nhất của…. ( nhập trường hoặc quận, bạn không cần nhập tên trường,

tên quận; Hoặc tải về Kết quả BDTX của học sinh năm học 2021 – 2022)

– Hoàn thành các hoạt động rèn luyện tác phong nhà giáo:… (hoàn thành các hoạt động)

– Đã tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng: … (ghi họ tên, thời gian), (không cần chứng chỉ/xác nhận);

– Hoàn thành giáo án của lớp… (ghi cụ thể tên lớp ???, năm học…);

– Có sáng kiến ​​đổi mới PPDH cho lớp…. Ví dụ:… (Đặt lớp cụ thể, ví dụ nêu tên sáng kiến ​​cải tiến);

– Kết quả học tập của sinh viên: Loại

Tốt: …%; Tốt:….%; thuộc top đầu của…. (nhập trường, quận không nhập tên trường, tên quận; hoặc tải kết quả học tập, rèn luyện của học sinh homeschool năm học 2021-2022)

– Có giấy khen cho: … (ghi tên giấy khen nếu có, tải ảnh chụp giấy khen nếu có)

– Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện tác phong nhà giáo:… (hoàn thành các hoạt động)

– Chia sẻ kinh nghiệm về phong cách bồi dưỡng giáo viên trong sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, nhà trường: … (đề nghị điền chi tiết)

– Đã tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng:

… (điền họ tên, thời gian), (không cần chứng chỉ/chứng chỉ);

– Đã soạn xong giáo án cho lớp… (điền thông tin cụ thể về tên lớp ???, năm học…);

– Có sáng kiến ​​đổi mới PPDH cho lớp…. Ví dụ:… (Chèn công cụ

mẫu lớp, ví dụ điền tên sáng kiến ​​cải tiến);

– Bạn đã hoàn thành bài giảng hoặc tham dự tốt bài giảng… (điền thông tin cụ thể về buổi đào tạo, tham gia và kết quả đánh giá)

Tiêu chí 4: Thiết kế kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1. Tải về kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022;

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2021-2022;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 27/2018/NĐ-CP Quy định mới về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Giỏi: …%; Tốt:….%; thuộc top đầu của…. (ghi trường hoặc quận, không cần điền tên trường, tên quận; Tải về Kết quả học tập và rèn luyện tại nhà năm học 2021-2022, không bắt buộc);

1. Tải về kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022;

Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2021-2022;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Kết quả học tập của học sinh: Giỏi: …%; Tốt:….%; thuộc top đầu của…. (ghi trường hoặc quận, không cần điền tên trường, tên quận; Tải về Kết quả học tập và rèn luyện tại nhà năm học 2021-2022, không bắt buộc);

1. Tải về kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022; Phiếu đánh giá nhân viên năm học 2021-2022;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

– Kết quả học tập của sinh viên: Giỏi: …%; Tốt:….%; thuộc top đầu của…. (ghi tên trường, huyện không cần ghi tên trường, tên huyện;

Tải về kết quả BDTX của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2021-2022 tự chọn);

– Thường xuyên trao đổi ý kiến, hướng dẫn, hỗ trợ, đề xuất các biện pháp xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục với đồng nghiệp… (ghi nhóm chuyên gia, tên giáo viên được hỗ trợ, trường, địa phương…);

– Đã làm báo cáo chuyên đề về xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục ở… (ghi địa điểm, thời gian, tên chuyên đề nếu có)

Tiêu chí 5: Việc sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực

1. Tải về kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 của người phụ trách Minh;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Bài giảng/tham gia thực hiện… (ghi tên bài giảng/tham gia, thời gian, địa điểm thực hiện)

1. Tải về kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 của người phụ trách Minh;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Đã tiến hành tập huấn/dự giờ… (ghi tên buổi giảng/tham gia, thời gian, địa điểm) trong đó phương pháp dạy học được triển khai có hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1. Tải về kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 của người phụ trách Minh;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2071/TTg-ĐMDN Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Đã tổ chức bồi dưỡng/thi giáo viên dạy giỏi năm… (ghi tên, thời gian, địa điểm thực hiện), xếp loại Tốt (hoặc Xuất sắc); đã vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

– Được biểu dương/khen ngợi khi chia sẻ, trao đổi, chia sẻ với đồng nghiệp về kinh nghiệm áp dụng đổi mới PPDH trong sinh hoạt chuyên môn…

Báo cáo chuyên đề được thực hiện vào… (Ghi tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

Tiêu chí 6: kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Tải về kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 của người phụ trách Minh;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Được đào tạo/tham dự tại… (ghi tên thời điểm, thời gian và địa điểm thực hiện), có học lực và điểm trung bình (hoặc cao hơn);

1. Tải về kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 của người phụ trách Minh;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

Đã tham gia tập huấn/dự giờ tại… (ghi tên thời gian, thời gian và địa điểm thực hiện), được đánh giá, xếp loại Khá (hoặc Khá);

1. Tải về kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022 của người phụ trách Minh;

2. Ghi vào “Mô tả xét nghiệm” trên hệ thống TEMIS (sao chép và dán):

– Thực hiện công tác bồi dưỡng/thi giáo viên giỏi năm… (ghi tên, thời gian, địa điểm thực hiện), có đánh giá, xếp loại Khá (hoặc Giỏi);

– Các em được đánh giá/khen vì đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ với đồng nghiệp về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong sinh hoạt chuyên môn… SHM, học viên)

– Đã thực hiện báo cáo chuyên đề đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá… (Ghi tên chuyên đề, thời gian, địa điểm báo cáo, thành phần tham dự)

.…….

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS 2022 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *