Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020

Rate this post

Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020

Ngày 16/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15, năm 2020.. Dưới đây là nội dung chi tiết của Công văn, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây.

Bạn đang xem: Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 5651/BGDĐT-TĐKT
V/v quyết định xét tặng danh hiệu NGND-NGUYÊN lần thứ 15 năm 2020

Hà Nội, ngày 16 THÁNG thứ mười hai năm 2019

Kính thưa:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo.

Thực hiện Nghị định số Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” (sau đây gọi là: Nghị định số 27), Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Danh dự (NGND). , NGUYỆT) lần thứ 15 năm 2020 như sau:

I. Quy chế xét tặng danh hiệu NGND, NGUYÊN lần thứ XV năm 2020

1. Việc xét tặng danh hiệu NSND, NGUYÊN NHÂN lần thứ XV năm 2020 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 27 và của công văn này.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Nghị định số chú trọng giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên nữ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục là người dân tộc thiểu số, giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng phải được thực hiện đúng đối tượng, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

3. Hạn nộp hồ sơ

a) Trước ngày 20 tháng 3 năm 2020:

– Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng đại học quốc gia, Hội đồng đại học vùng, Hội đồng cơ sở thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ lên ​​Hội đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Hội đồng cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ nộp hồ sơ cho Hội đồng cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

b) Trước ngày 20 tháng 4 năm 2020, Hội đồng cấp Bộ nộp hồ sơ lên ​​Hội đồng cấp nhà nước (qua Bộ Giáo dục và Đào tạo).

II. Một số vấn đề cần lưu ý trong thủ tục tặng cho

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ hưởng chế độ BHXH từ tháng 01 năm 2017 đến thời điểm đề nghị xét tặng là đối tượng đề nghị xét tặng danh hiệu NGUYÊN, NGUYÊN năm 2020. Thành tích liền kề với năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề với năm có quyết định nghỉ hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

2. Nhà giáo đã được hưởng chế độ BHXH tiếp tục giảng dạy, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc diện xét tặng danh hiệu NGUYÊN, NGUYÊN theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định. . KHÔNG. 27 khi được hợp đồng giảng dạy cơ hữu trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét, tặng danh hiệu thi đua hàng năm.

3. Tại thời điểm đề nghị xét tặng danh hiệu NGUYỄN, NGUYÊN, nhà giáo hoặc cán bộ quản lý giáo dục công tác ở địa bàn nào thì áp dụng tiêu chuẩn xét tặng ở địa bàn đó; Nhà giáo hoặc cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng nào sẽ áp dụng tiêu chí xét tặng đối tượng đó.

4. Danh hiệu NGND được xét tặng cho nhà giáo đã được tặng danh hiệu NGND sau đó tiếp tục đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 27. Quy định tại khoản 5 Điều 8 áp dụng đối với toàn bộ quá trình công tác của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

5. Danh hiệu NGND, NGUYÊN là danh hiệu vinh dự nhà nước để tôn vinh các nhà giáo, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy đủ tiêu chuẩn đề nghị phong tặng NGUYÊN, NGUYÊN. Thời gian làm công tác quản lý giáo dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy kiêm nhiệm được tính là thời gian làm việc trong ngành giáo dục, không tính là thời gian giảng dạy.

6. Thời gian giáo viên được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng giảng dạy theo quy định của pháp luật được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

7. Trong cùng một năm giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, giảng viên cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở chỉ tính thành tích 01. Trong cùng năm giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. 01 thành tích cấp cơ sở và 01 thành tích cấp tỉnh, cấp bộ và 01 thành tích cấp tỉnh, cấp bộ.

8. Tiêu chuẩn thực hiện đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc học sinh, học sinh đạt huy chương, giải trong các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế do cơ sở giáo dục nơi giáo viên công tác và cơ quan chủ quản có xác nhận của cấp trên trực tiếp.

9. Thành tích của năm liền kề với năm đề nghị xét tặng là thành tích đạt được trong năm học 2018-2019 của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ điều kiện đánh giá đến năm học, 2019 của giáo viên. Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ điều kiện được khen thưởng dựa trên số năm phục vụ.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 14/2022/NĐ-CP Mức xử phạt VPHC lĩnh vực bưu chính, viễn thông, xuất bản

10. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước công bố theo thẩm quyền theo quy định của Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật. Người tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được công bố quyết định bổ nhiệm người có thẩm quyền được tính thay thế cho tiêu chí sáng kiến, đề tài cấp tỉnh, cấp bộ.

11. Đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt thành tích có quyền thay thế tiêu chuẩn sáng kiến ​​quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định 27 thì mỗi thành tích được tính một lần thay thế. sáng kiến ​​01 .

12. Tiêu chuẩn “tác giả chính của 02 sách chuyên khảo” được hiểu là chủ biên hoặc đồng chủ biên của sách chuyên khảo có từ 02 tác giả trở lên.

13. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu số. 01, phụ lục II của nghị định số. 27. Trong trường hợp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có thành tích thay thế thì giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và người chịu trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng tổng hợp thành tích cá nhân phải chỉ rõ tiêu chuẩn thành tích nào thay thế.

14. Trường hợp có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị tham gia đề nghị xét tặng danh hiệu NGUYỄN, NGUYÊN thì thủ trưởng đơn vị trước khi ký quyết định thành lập Hội đồng có văn bản đề nghị, đề xuất việc cấp ngay. thượng đẳng. cơ quan quản lý cử một người làm Chủ tịch Hội đồng.

15. Miễn nhiệm Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cấp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện đối với những địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện theo công văn số 704/HĐ-TLĐ ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

16. Khi đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, Hội đồng Đội cấp tỉnh, Bộ xin ý kiến ​​của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Trung ương, Ban cán sự Đảng bộ, ngành trước khi đề nghị xét tặng danh hiệu NGND. nộp hồ sơ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng).

17. Về hồ sơ:

– Văn bản của Hội đồng cấp dưới gửi lên Hội đồng cấp trên theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 27, bao gồm: Tờ khai, Danh sách, Báo cáo tóm tắt thành tích, Biên bản họp Hội đồng quản trị và Tệp dữ liệu cá nhân (Lưu ý: Dữ liệu cá nhân được sắp xếp và đánh số theo số thứ tự của Danh sách quy định tại điểm b, điểm 2, Điều 17 của nghị định số 27).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp

– Các hồ sơ cá nhân không liên thông và được sắp xếp theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. và được đánh số theo thứ tự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 27).

– Tổ thư ký có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, báo cáo tại Hội đồng, trong đó phải nêu rõ thành tích và số liệu theo tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng quy định tại Điều 8, 9 Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. có liên quan).

– Dòng cuối trang 10, Phụ lục II được hiểu là “11. Xác định số phiếu tín nhiệm của quần chúng nhân dân trong tổng số người tham gia kỳ họp; số phiếu đồng ý của các thành viên hội đồng trong tổng số thành viên hội đồng nêu trong quyết định xác định và phân bổ tỷ lệ phần trăm”.

18. Kinh phí tổ chức xét tặng, khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng hồ sơ xét tặng và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp kinh phí cho hoạt động xét tặng của Hội đồng xét tặng, khen thưởng gắn với danh hiệu NGND, NGƯỜI MUA. theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 27.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với việc tổ chức xét tặng danh hiệu NGND, NGUYÊN lần thứ XV năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Vụ Thi đua – Khen thưởng./. , Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Ngô Thị Thu Hương, ĐT 024.38695144, máy lẻ 446) hoặc qua email: [email protected] để trả lời.

Người nhận:
– Như trên;

– Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Ban Kinh tế Trung ương (để phối hợp);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
– Các đại học quốc gia, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp (để thực hiện);
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, TĐKT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Nguyễn Văn Phúc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 5651/BGDĐT-TĐKT Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *