Công văn 5412/BGDĐT-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Rate this post

Công văn 5412/BGDĐT-GDCN

Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012-2013 ngành giáo dục chuyên nghiệp

Công văn 5412/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục nghề nghiệp.

Bạn đang xem: Công văn 5412/BGDĐT-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 giáo dục nghề nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————

Con số: 5412/Phòng Giáo dục – Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Năm học 2012-2013 giáo dục chuyên nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012

Kính thưa:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các trường trung cấp nghề và
cơ sở dạy nghề.

Căn cứ Chỉ thị số Công văn số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp Năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Đào tạo) hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở dạy nghề (gọi tắt là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành giáo dục nghề nghiệp (GDNN) như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc xây dựng và đi vào chiều sâu các cuộc vận động trọng điểm của ngành một cách hiệu quả, sáng tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, dạy nghề và tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp, chính quyền địa phương thực hiện chính sách đào tạo theo nhu cầu xã hội và giải pháp chuyển học sinh sau THCS sang học TCCN.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ 2011 – 2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển giáo dục chuyên nghiệp theo Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Chiến lược phát triển đào tạo nghiệp vụ giai đoạn 2011 – 2020; Chú trọng thực hiện quy hoạch, phát triển đội ngũ nhà giáo và lãnh đạo các cơ sở dạy nghề. Có phương án tổ chức thực hiện, kiểm soát, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương.

– Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo về tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ cấu hệ thống, khung trình độ quốc gia, xây dựng chuẩn, định mức giáo dục và nghề nghiệp. đào tạo, thiết bị dạy học. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá trong, ngoài và công nhận cơ sở đào tạo nghề về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 522/QĐ-BGTVT Danh sách 296 bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

– Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ của Cục Giáo dục nghề nghiệp để thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ của Chính phủ -CP.

– Rà soát, triển khai thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chuyên nghiệp. Nâng cao chất lượng báo cáo và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

– Tiếp tục thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thành lập trường, cho phép trường TCCN thực hiện hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo trình độ TCCN. Cần hình thành cơ chế tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục nghề nghiệp ở địa phương. Kiên quyết xử lý các cơ sở đào tạo vi phạm quy chế đào tạo, chất lượng đào tạo thấp và thông báo công khai việc xử lý vi phạm thông qua các công cụ thông tin đại chúng, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu nhà trường.

Các trường căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức họp toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh bàn giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện. Mỗi đơn vị trong trường cần có kế hoạch cụ thể để lựa chọn những vấn đề cấp thiết nhất cần đổi mới trong năm học này. Lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện để chủ động, quyết tâm thực hiện đổi mới nhà trường.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cuộc vận động dẫn đầu ngành một cách hiệu quả, sáng tạo và sâu rộng.

– Các Phòng Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo các nhà trường phát huy kết quả đạt được để tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động chủ yếu của ngành.

– Các trường phát động sâu rộng phong trào thực hiện cuộc vận động với sự tham gia của toàn thể giáo viên và học sinh; lồng ghép, tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết học chính khóa và ngoại khóa; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và cam kết thực hiện có chất lượng các cuộc vận động này trong toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 01/2021/TT-BXD Điểm mới của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, dạy nghề và tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp, chính quyền địa phương thực hiện chính sách đào tạo theo nhu cầu xã hội và giải pháp chuyển học sinh sau THCS sang học TCCN.

– Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống trường dạy nghề. Các địa phương cần quy hoạch, phát triển hệ thống trường TCCN để đảm bảo ổn định tỷ lệ đào tạo khi các trường ĐH giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh và ngừng đào tạo trình độ TCCN vào năm 2017.

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường đầu tư đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xác định nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục là giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ.

– Rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng và thực hiện mục tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013 Tăng cường công tác truyền thông về ngành nghề và nhu cầu việc làm của từng ngành nghề trên địa bàn để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tuyển sinh. Đồng thời, các trường có kế hoạch phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn đưa học sinh vừa qua tham quan trường nghề, tạo điều kiện cho học sinh được tư vấn hướng nghiệp ngay từ đầu.

– Các Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo các trường rà soát, đổi mới chương trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn sản xuất của ngành đào tạo; Các trường tiếp tục hoàn thiện chuẩn sản xuất và đánh giá kết quả, tác động của việc xây dựng và công bố chuẩn sản xuất đối với việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và cơ hội việc làm cho sinh viên. Tiếp tục triển khai công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.

– Thực hiện Chỉ thị số. Căn cứ Nghị định số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của Chính phủ. nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 – 2015, các địa phương tập trung đào tạo theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt; tăng cường hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực; thành lập Hội đồng Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường cao đẳng; thực hiện tốt công tác quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 45/2022/TT-BTC Thay đổi hồ sơ nhập khẩu và tạm nhập khẩu xe tô tô, xe gắn máy

– Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp đưa học sinh sau THCS đi học nghề theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trương đảm bảo thực hiện mục tiêu trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đến năm 2020 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận 30% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp THPT.

– Các trường chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, mở thêm các lớp đào tạo ngắn hạn liên quan đến địa chỉ sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cục, vụ thuộc Bộ GDĐT chỉ đạo, định hướng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp các trường trên địa bàn, căn cứ yêu cầu phát triển dạy nghề hiện nay, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp. giáo dục và đào tạo của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013.

Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng kết năm học (có báo cáo lồng ghép phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra các trường trên địa bàn) và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu công tác năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục và Đào tạo). Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 20 tháng 6 năm 2013. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, nếu có vướng mắc đề nghị ban giám hiệu, các trường phản ánh ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Giáo dục nghề nghiệp) để phối hợp. Địa chỉ liên hệ: Cục Giáo dục nghề nghiệp – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số. 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội. E-mail: [email protected]; điện thoại: 0436230747; fax: 0438694995./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Các Bộ, ngành có trường dạy nghề (phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ GDĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Đã ký

Bùi Văn Ga

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 5412/BGDĐT-GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *