Công văn 4713/BYT-VPB6 Cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT

Rate this post

Công văn 4713/BYT-VPB6

Cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT

Ngày 14/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4713/BYT-VPB6 2018 về việc cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động. Y tế trong lĩnh vực này. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về Công văn tại đây.

Bạn đang xem: Công văn 4713/BYT-VPB6 Cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT

BỘ Y TẾ
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 4713/BYT-VPB6
Nội dung cập nhật về thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

Kính thưa: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/5/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BYT công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư 56/2017-TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế và bãi bỏ 11 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Văn phòng Bộ Y tế đã hoàn thành việc cập nhật, công bố các thủ tục hành chính mới ban hành nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (Phụ lục 1) và các thủ tục hành chính đã xóa, bãi bỏ (Phụ lục 2). Một số sai sót như phí, lệ phí đã được chỉnh sửa, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo Thông tư 56/2017-TT-BYT ngày 29/12/2017 và các quy định hiện hành.

Bộ Y tế thông báo để các Sở Y tế biết và triển khai thực hiện việc công bố, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương theo quy định hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức

Người nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng Ngoại giao (để b/báo cáo);
– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
– Sở Tài chính – Thương mại (để b/cáo);
– Vụ Pháp chế – BYT (để biết);
– Cục Khám chữa bệnh và Y tế (để biết);
– Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
– Lưu: VT, VPB6(02b).

TL. Bộ
KT. TRƯỞNG PHÒNG
Phó quan văn thư Bộ
Ăn Anh Đức

NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BẰNG/BỎ BỎ TRONG LĨNH VỰC KIỂM TRA Y TẾ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Công văn số 4713/BYT-VPB6 ngày 14.08.2018 của Bộ Y tế)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới công bố phục vụ chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT Mã thủ tục hành chính trong cơ sở dữ liệu quốc gia Tên thủ tục hành chính ưu đãiỐicánh đồng cơ quan thực thi
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
Đầu tiên. B-BYT-286987-TT Kiểm tra xác minh do vượt quá năng lực chuyên môn Khám bệnh Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương
2. B-BYT-286988-TT Kiểm tra xác minh theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Khám bệnh Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương
3. B-BYT-286989-TT Kiểm tra cuối cùng của quyết định Khám bệnh Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
4. B-BYT-286978-TT Giám định lần đầu thương tật do tai nạn lao động Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
5. B-BYT-286979-TT Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
6. B-BYT-286980-TT Khám sức khỏe thực hiện chế độ hưu trí cho người lao động Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
7. B-BYT-286981-TT Giám định việc thực hiện chế độ tử tuất Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
số 8. B-BYT-286982-TT Giám định y khoa để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do mang thai hộ, nghỉ thai sản. Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
9. B-BYT-286983-TT Khám bệnh hưởng BHXH một lần Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
mười. B-BYT-286984-TT Giám định lại các trường hợp thương tật do tai nạn lao động Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
11. B-BYT-286985-TT Tái khám bệnh nghề nghiệp tái phát Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
thứ mười hai. B-BYT-286986-TT khám tổng quát Khám bệnh Hội đồng giám định y khoa tỉnh
Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết số 10/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 của Quốc hội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn tài sản Nhà nước

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT số hồ sơ một tỷphòng tập thể dục Tên thủ tục hành chính Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính Cánh đồng CHÀO cơ quan thực hiện
Các Thủ tục hành chính ở trung ương và địa phương
Đầu tiên B-BYT-286728-TT Giám định thương tật do tai nạn lao động lần đầu đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế (Thông tư 14). /2016/TT -BYT ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực) Khám bệnh • Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh • Hội đồng Giám định Y khoa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải • Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương.
2 B-BYT-286730-TT Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc
3 B-BYT-286731-TT Đánh giá việc thực hiện quy định nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
4 B-BYT- 286806-TT Đánh giá việc thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
5 B-BYT-286732-TT Giám định tai nạn lao động lặp lại đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
6 B-BYT-286733-TT Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
7 B-BYT-286734-TT Giám định chung đối với người tham gia BHXH bắt buộc

số 8

B-BYT-286735-TT

Cấp chứng từ hưởng BHXH

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế (Thông tư 14). /2016/TT -BYT ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực)

Giám định y khoa (chuyển từ lĩnh vực Tài chính y tế)

Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc huyện

biệt phái Thủ tục hành chính cấp trung ương
9 B-BYT-286736-TT Giám định vượt quá năng lực chuyên môn đối với người tham gia BHXH bắt buộc Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực y tế (Thông tư 14). /2016/TT -BYT ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực) Khám bệnh Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương
mười B-BYT-286737-TT Giám định lần đầu đối với người tham gia BHXH bắt buộc
11 B-BYT-286738-TT Thẩm định cuối cùng về kháng cáo đối với người tham gia BHXH bắt buộc
Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2013/TT-BTC của Bộ tài chính Sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4713/BYT-VPB6 Cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *