Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH Thực hiện chương trình theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Rate this post

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH

Thực hiện chương trình theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH Thực hiện chương trình theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH – Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 4612/BGDĐT-GDTrH
Về định hướng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Hà NộiNGÀY 03 THÁNG mười 20 năm17

Kính thưa: – Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
– Các trường THCS trực thuộc.
Ngày 01/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Công văn số Công văn số 5842/BGDĐT-VP hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông theo hướng đơn giản hóa để dạy và học phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng, phù hợp với thời gian dạy học và điều kiện nhà trường hiện nay.

Để tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh (gọi tắt là học sinh), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông hướng tới giáo dục thường xuyên. (sau đây: nhà trường) triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

a) Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, sắp xếp lại những nội dung dạy học ngoài yêu cầu về mức độ chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; sự thích ứng tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học và hoạt động giáo dục; điền và cập nhật thông tin mới phù hợp thay cho thông tin cũ, lỗi thời; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ yêu cầu về kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không học những nội dung ngoài sách giáo khoa;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 35/2020/TT-BTC Quy định về phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

b) Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học theo chương trình tích hợp, riêng lẻ hoặc liên môn; từ đó xây dựng kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh phù hợp với điều kiện hiện tại của nhà trường.

2. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

a) Tăng cường công tác bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực; xây dựng giáo án theo hướng tăng cường, khuyến khích tính chủ động, tích cực, tự học của HS thông qua việc xác định quá trình học trong các hoạt động học được thực hiện cả trong lớp và ngoài lớp.

b) Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp thu và vận dụng tri thức mới thông qua việc giải quyết các nhiệm vụ dạy học được xác định trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp để học sinh luyện tập, thực hành, thuyết trình, thảo luận và bảo vệ kết quả học tập; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận để học sinh tiếp thu, vận dụng.

3. Đổi mới phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (đối với cấp tiểu học); Thông tư số Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với chu kỳ trung học cơ sở và trung học phổ thông) Cây thông); Quyết định số Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ GDĐT về việc công bố Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, Thông tư số Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được công bố kèm theo Quyết định số ;

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 34/2013/NQ-CP Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình

b) Nhà trường và tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, kỹ năng và phẩm chất của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá yêu cầu về mức độ chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức: đánh giá thông qua quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua học bạ, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá thông qua học sinh báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá thông qua việc thể hiện kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy học. Giáo viên có thể sử dụng các đánh giá trên thay cho bài kiểm tra thực tế (đối với cấp THCS và THPT).

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục

a) Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, cho ý kiến ​​về kế hoạch giáo dục của các trường thành viên để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định hiện hành và kế hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, động viên giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của cấp trên phải căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường;

b) Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ/nhóm chuyên môn trên cơ sở nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ, rút ​​kinh nghiệm để từng bước cải tiến kết cấu nội dung, giáo án các môn học và hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thông qua các hội nghị, hội thảo, giao lưu học hỏi giữa các trường. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn trong mạng “Trường học kết nối”;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác chỉ đạo dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định hiện hành; có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định thực hiện chương trình; học thêm, học thêm; kiểm tra.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công văn số. 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 và Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 09/10/2009; gửi báo cáo thẩm định về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên) trước ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ thị này từ năm học 2017 – 2018; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên) qua địa chỉ email: [email protected]; [email protected]; [email protected]/.


Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chỉ đạo);
– Các Vụ, Cục, Viện Khoa học và Giáo dục, Nhà xuất bản Việt Nam;
– Lưu: VT, Tổng cục GDTX, Tổng cục GDTX, Tổng cục GDTH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH Thực hiện chương trình theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *