Công văn 4409/BHXH-CSXH Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013

Rate this post

Letra Zyrtare 4409/BHXH-CSXH

Udhëzues për shlyerjen e disa përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga 1 korriku 2013

Letra Zyrtare 4409/BHXH-CSXH që udhëzon shlyerjen e disa përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga 1 korriku 2013

Ju po shikoni: Letra Zyrtare 4409/BHXH-CSXH Udhëzues për trajtimin e disa përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga 1 korriku 2013

SIGURIM SHOQEROR
VIETNAM
————-

Numri: 4409/BHXH-CSXH
Udhëzime V/v se si të merrni një
numri i përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga 1 korriku 2013

REPUBLIKA SOCIALISTE E VIETNAMIT
Pavarësi – Liri – Lumturi
—————————

Hanoi, 6 nëntor 2013

I dashur: – Sigurimet shoqërore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Sigurimet shoqërore të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare;
– Sigurimet shoqërore të Sigurimit Publik Popullor;
– Departamenti i Shifrave të Qeverisë së Sigurimeve Shoqërore.

Në bazë të Kodit të Punës, datë 18.06.2012; Ligji për sigurimet shoqërore (sigurimet shoqërore) i datës 29 qershor 2006; Dekreti nr.49/2013/ND-CP datë 14 maj 2013, Nr.66/2013/ND-CP datë 27 qershor 2013, Nr.73/2013/ND-CP datë 15 korrik 2013 i Qeverisë dhe Qarkorja. Nr. 13/2013/TT-BLDTBXH datë 21 gusht 2013 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale (në tekstin e mëtejmë Qarkorja nr. 13/2013/TT-BLDTBXH); Pas letrës Zyrtare Nr. 3340/BHXH-CSXH, datë 27 gusht 2013, Sigurimet Shoqërore të Vietnamit ofrojnë udhëzime për shlyerjen e përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga 1 korriku 2013 si më poshtë:

I. Udhëzim për shlyerjen e të drejtës për përfitime të sigurimeve shoqërore për disa raste specifike

“Punonjësit që i nënshtrohen regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti” në këtë dokument janë punonjësit që kanë të drejtë të aplikojnë pagën bazë të përcaktuar në Dekretin nr. 66/2013/ND-CP që përcakton pagën bazë për kuadrot, nëpunësit civilë, punonjësit publikë dhe forcat e Armatosura.

1. Përsa i përket regjimit të sëmundjes dhe lehonisë

– Punonjësit që i nënshtrohen regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti, të cilët gëzojnë përfitime sëmundjeje para datës 1 korrik 2013, por nga data 1 korrik 2013 e në vazhdim, kanë ende afatin kohor për të përfituar përfitime (përfshirë rastet në listën e sëmundjeve që kërkojnë afatgjata trajtimi), si bazë për shlyerje do të shërbejë numri i ditëve të sëmundjes të shënuara në fletën e daljes nga spitali ose në certifikatën e lejes për sigurime shoqërore. Numri i ditëve të sëmundjes para 1 korrikut 2013, shtesa e sëmundjes e llogaritur sipas pagës minimale të përgjithshme prej 1,050,000 VND/muaj; numri i ditëve të sëmundjes nga 1 korriku 2013 e në vazhdim, shtesa e sëmundjes llogaritet sipas pagës bazë 1 150 000 VND/muaj;

– Punonjësit që i nënshtrohen regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti dhe që gëzojnë përfitimin e lehonisë para datës 1 korrik 2013, por nga data 1 korrik 2013, periudha e shtesës është ende e vlefshme, bazuar në pushimin nga puna për të gëzuar regjimin për të. vendosen. Periudha e shtesës së lehonisë para datës 1 korrik 2013, shtesa e lehonisë llogaritet sipas pagës minimale të përgjithshme prej 1.050.000 VND/muaj; Koha e pushimit nga puna për kompensimin e lehonisë nga 1 korriku 2013 llogaritet me pagën bazë prej 1,150,000 VND/muaj. Kompensimi i njëhershëm kur lind ose birëson një fëmijë llogaritet sipas pagës minimale të përgjithshme (nëse lind ose birëson një fëmijë përpara datës 1 korrik 2013) ose pagën bazë (nëse lind ose birëson një fëmijë). Fëmijët e birësuar nga 1 korriku 2013 e në vazhdim).

2. Përsa i përket regjimit të aksidenteve dhe sëmundjeve në punë (aksidentet dhe sëmundjet në punë)

Për regjimin e kompensimit për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale (përfshirë rastin e riekzaminimit dhe vlerësimit të përgjithshëm) që ka të drejtë për përfitime të reja nga 1 korriku 2013, paga minimale e përgjithshme e përdorur për llogaritjen e shtesës do të bazohet në nivelin e dëmtimit. ulja e kapacitetit të punës (përfshirë shtesën e shërbimit, nëse ka) llogaritet sipas pagës bazë në momentin e fillimit të marrjes së kompensimit për aksidentet dhe sëmundjet në punë.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Shtesa llogaritet sipas numrit të viteve të pagesës së primeve të sigurimeve shoqërore, nëse subjektet i nënshtrohen regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti dhe muajit që i paraprin pushimit për mjekim nga korriku 2013 e në vazhdim, llogaritet sipas koeficienti i pagës dhe paga bazë.

Në rast se koha e fillimit për të shijuar pagesën mujore për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale (përfshirë shtesën e shërbimit, nëse ka) përpara datës 1 korrik 2013, niveli i përfitimit do të rregullohet sipas rregulloreve të çdo periudhe dhe nga data 1 janar. 7/2013 është rregulluar sipas udhëzimit në pikën 2 të shkresës zyrtare nr. 3340/BHXH-CSXH.

3. Niveli i kompensimit për rikuperim dhe rehabilitim shëndetësor pas sëmundjes, amësisë dhe aksidenteve dhe sëmundjeve në punë.

Shtesa për rikuperim dhe rehabilitim shëndetësor pas sëmundjes, lindjes dhe aksidentit dhe sëmundjes në punë llogaritet sipas pagës minimale të përgjithshme ose pagës bazë në muajin që punonjësi merr lejen për të gëzuar shtesën e rikuperimit dhe rehabilitimit shëndetësor.

4. Për regjimin e pensionit

– Personat që kanë marrë pjesë në sigurimet shoqërore për një periudhë kohe dhe i nënshtrohen regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti dhe gëzojnë regjimin e pensionit nga data 1 korrik 2013 e në vazhdim, paga mesatare mujore si bazë për llogaritjen e pensionit, një- pension me kohë pas daljes në pension dhe një shtesë rajonale një herë (nëse ka) e llogaritur në pagën bazë prej 1,150,000 VND/muaj;

– Zyrtarët e komunave, lagjeve dhe bashkive që presin kompensimet mujore të përcaktuara në Dekretin nr. 09/1998/ND-CP datë 23 janar 1998 të Qeverisë dhe në pikën 8 të qarkores nr. 19/2008/TT- MOLISA datë shtator. 23, 2008 të Ministrisë së Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale dhe nga data 1 korrik 2013 e këtej me të drejtë për pagesë mujore, pagesa mujore llogaritet në bazë të rregullimit të nivelit të ndihmës.akut në datën 01/01/ 2013, konkretisht si më poshtë:

– Një rritje prej 10% sipas Dekretit Nr. 208/2004/ND-CP datë 14 dhjetor 2004;
– Një rritje prej 10% sipas Dekretit Nr. 117/2005/ND-CP datë 15 shtator 2005;
– Një rritje prej 20,7% sipas Dekretit Nr. 118/2005/ND-CP datë 15 shtator 2005;
– Një rritje prej 10% sipas Dekretit Nr. 93/2006/ND-CP datë 7 shtator 2006;
– Një rritje prej 28,6% sipas Dekretit Nr. 94/2006/ND-CP datë 7 shtator 2006;
– Një rritje prej 20% sipas Dekretit Nr. 184/2007/ND-CP datë 17 dhjetor 2007;
– Një rritje prej 15% sipas Dekretit Nr. 101/2008/ND-CP datë 12 shtator 2008;
– Një rritje prej 5% sipas Dekretit Nr. 34/2009/ND-CP datë 6 Prill 2009;
– Një rritje prej 12.3% sipas Dekretit Nr. 29/2010/ND-CP datë 25.03.2010;
– Një rritje prej 13,7% sipas Dekretit Nr. 23/2011/ND-CP datë 4 Prill 2011;
– Një rritje prej 26,5% sipas Dekretit Nr. 35/2012/ND-CP datë 18 Prill 2012;
– Një rritje prej 9,6% sipas Dekretit Nr.73/2013/ND-CP datë 15 korrik 2013.

Personat që kanë kohë për të marrë pjesë në sigurime shoqërore sipas Dekretit Nr. 121/2003/ND-CP datë 21 tetor 2003 të Qeverisë; zyrtarët me kohë të plotë në nivel komune që vazhdojnë të paguajnë primet e sigurimeve shoqërore vetë dhe zyrtarët me kohë të plotë në nivel komune sipas Dekretit nr. 92/2009/ND-CP datë 22 tetor 2009 të Qeverisë, nga 1 korriku 2013. , që gëzon përfitimet e pensionit, pensionet ose sigurimet shoqërore të njëhershme, paga mesatare mujore e përdorur si bazë për llogaritjen e pensioneve, përfitimet një herë pas daljes në pension dhe përfitimet e njëhershme të sigurimeve shoqërore të numrit të muajve të pagesës së primeve të sigurimeve shoqërore sipas me koeficientin e pagës të llogaritur sipas pagës bazë prej 1150 000 VND/muaj, numri i muajve të pagesës së primeve të sigurimeve shoqërore sipas kostos së jetesës të përcaktuar në Dekretin nr.09/1998/ND-CP rregullohet sipas Rritja korresponduese e pagës minimale të përgjithshme (nga 1 korriku 2018). 2013 është paga bazë) e çdo periudhe.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 23/2018/NĐ-CP Quy định mới về mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

5. Rreth përfitimeve të njëhershme të sigurimeve shoqërore

Nëse një person që ka marrë pjesë në sigurimet shoqërore për një periudhë kohe i nënshtrohet regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti, nëse vendimi për të gëzuar sigurimet shoqërore paushall nënshkruhet nga agjencia e sigurimeve shoqërore të krahinës ose qytetit nga data 1 korrik. , 2013, muaji mesatar i pagës si bazë për llogaritjen e përfitimeve një herë të sigurimeve shoqërore dhe shtesat rajonale një herë (nëse ka) të llogaritura në pagën bazë prej 1,150,000 VND/muaj; për punonjësit që gëzojnë sigurime shoqërore paushall, të shlyer nga agjencia e sigurimeve shoqërore të Forcave të Armatosura, duhet të respektojnë vendimin e autoritetit kompetent sipas decentralizimit të menaxhimit të personelit.

6. Lidhur me zgjidhjen e regjimit të mbijetesës

Bazuar në datën e vdekjes të shkruar në certifikatën e vdekjes ose njoftimin e vdekjes, nëse vdes nga 1 korriku 2013 e tutje, ajo do të llogaritet sipas pagës bazë prej 1,150,000 VND/muaj për t’u shlyer (përfshirë shpenzimet e funeralit, shtesat për vdekjen ndaj aksidenteve dhe sëmundjeve në punë).

Për rastin kur koha për të gëzuar pagesën mujore të mbijetesës është nga 1 korriku 2013, pagesa mujore e mbijetesës llogaritet sipas pagës bazë 1 150 000 VND/muaj.

Nëse një person që ka marrë pjesë në sigurimet shoqërore për një periudhë kohore dhe i nënshtrohet regjimit të pagave të përcaktuara nga shteti dhe vdes nga data 1 korrik 2013, paga mesatare mujore e përdorur si bazë për llogaritjen e ndihmës së njëhershme të mbijetesës. llogaritet sipas shkallës së vdekjes.paga bazë 1 150 000 VND/muaj.

7. Për personat që kanë të drejtë për përfitime sipas vendimit nr. 91/2000/QD-TTg datë 4 gusht 2000.Vendimi nr. 613/QD-TTg, datë 6 maj 2010 i Kryeministrit, nga data 1 korrik 2013 e në vazhdim, deri në nxjerrjen e rregulloreve të reja nga Qeveria për rregullimin e pensioneve dhe përfitimeve të sigurimeve shoqërore, shtesën mujore të barabartë me 731.863 VND/muaj. . Niveli i kompensimit të periudhës së gëzimit para 1 korrikut 2013 (nëse ka) është sipas normës së përfitimit të përcaktuar më parë për çdo periudhë.

II. Organizimi i zbatimit

1. Sigurimet shoqërore të krahinave dhe qyteteve: Bazuar në përcaktimet e policës së sigurimeve shoqërore dhe udhëzimin në këtë dokument, shlyhen përfitimet e sigurimeve shoqërore të gëzuara nga data 1 korrik 2013 e në vazhdim sipas përcaktimeve të seksionit I, seksioni II i këtij teksti.

Nga data 1 korrik 2013 e në vazhdim, ata që nuk kanë të drejtë të aplikojnë pagën bazë të përcaktuar në Dekretin nr.66/2013/ND-CP, për llogaritjen e së drejtës për përfitime të sigurimeve shoqërore lidhur me pagën Si bazë për pagesën e sigurimeve shoqërore të përkohshme. primet, përputhen me rregulloret e mëparshme (llogaritur si paga minimale e përgjithshme prej 1,050,000 VND/muaj) derisa të ketë udhëzime nga Ministria e Punës – Invalidët dhe Çështjet Sociale dhe Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale. Autoritetet kompetente, Vietnami Sigurimet Shoqërore do të udhëzojnë autoritetet provinciale të sigurimeve shoqërore për të zbatuar.

Në rast se dosja është përpunuar për përfitime nga 1 korriku 2013 por ende nuk është llogaritur sipas kësaj rregulloreje të re, norma e përfitimit do të rregullohet. Në të njëjtën kohë, bëni një fletë rregullimi për çdo person, sipas çdo lloj regjimi që do t’i caktojë subjektit dhe shtohet në dosje (subjektet që marrin pension mujor ose kompensim të sigurimeve shoqërore duhet të bëjnë një listë së bashku me fletën e rregullimit të secilit dërgues). për Qendrën e Arkivave – Sigurimet Sociale të Vietnamit); paguaj shumën e diferencës subjektit; mbledhin dhe përpilojnë statistika sipas rregulloreve. Për përfituesit e pensionit (përfshirë pensionin një herë pas daljes në pension, shtesën rajonale një herë) dhe përfituesit mujore të sigurimeve shoqërore, agjencia e sigurimeve shoqërore e krahinës ose qytetit ku menaxhohet pagesa do të bëjë rregullime (përfshirë ata që shpërngulen, kanë ka marrë përfitime nga sigurimet shoqërore nga 1 korriku 2013 e në vazhdim, por ende nuk janë llogaritur sipas këtij udhëzuesi); përfituesit e të gjitha llojeve të përfitimeve paushall (përfshirë kompensimin funeral, kompensimin për vdekje nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale dhe kompensimin një herë rajonal për kompensimin mujor të mbijetesës), agjencia e sigurimeve shoqërore të krahinës ose qytetit ku është vendosur vendbanimi, bëjnë rregullime .

Tham Khảo Thêm:  Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế

2. Sigurimet Shoqërore të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, Sigurimet Shoqërore të Sigurimit Publik Popullor, Sigurimet Shoqërore të Bordit Shifror të Qeverisë: Në zbatim të përcaktimeve të policës së sigurimeve shoqërore dhe udhëzimit në këtë dokument për shlyerjen e përfitimeve të sigurimeve shoqërore nga data 1 maj 2013 e në vazhdim. Në rast se dosja mujore e aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale i nënshtrohet menaxhimit të shlyerjes dhe pagesës dhe dosja për të drejtën e përfitimit paushall është shlyer që nga 1 korriku 2013 por jo ende sipas kësaj rregulloreje, do të zbatohen dispozitat e mëposhtme. rregullimi i përfitimeve. Në të njëjtën kohë, bëni një fletë rregullimi për çdo person, sipas çdo lloj regjimi për t’i caktuar subjektit dhe shtoni në dosje (subjektet që kanë të drejtë për aksidente dhe sëmundje mujore në punë duhet të bëjnë një listë së bashku me fletën e rregullimit të secilit dhe ta dërgojnë atë. në qendër).Arkivi – Sigurimet Sociale të Vietnamit); paguaj shumën e diferencës subjektit; mbledhin dhe përpilojnë statistika sipas rregulloreve.

3. Qendra e Informacionit: Në përputhje me dispozitat e politikës dhe udhëzimeve në këtë dokument, të zhvillojë një program softuerësh dhe të rregullojë programin softuerik për shqyrtimin dhe miratimin e të drejtës për përfitime të sigurimeve shoqërore; vendosjen dhe drejtimin e zbatimit të programeve softuerike për agjencitë e sigurimeve shoqërore të krahinave dhe qyteteve, sigurimet shoqërore të Ministrisë së Mbrojtjes, sigurimet shoqërore të Sigurimit Publik Popullor, sigurimet shoqërore të Bordit të Shifrave të Qeverisë.

4. Njësi të tjera nën Sigurimin Social të Vietnamit: Sipas funksioneve dhe detyrave të njësive të tyre, kryejnë përmbajtjet përkatëse sipas rregulloreve dhe udhëzimeve në këtë dokument.

Nëse ka ndonjë problem në procesin e zbatimit, ju lutemi raportoni ato te Sigurimet Sociale të Vietnamit për udhëzim.

Marrësit:
– Si më sipër;
– Drejtori i Përgjithshëm (për b/c);
– Zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm;
– Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale;
– Komitetet Popullore të provincave dhe qyteteve të drejtuara nga qendra;
– Njësitë nën Sigurimin Social të Vietnamit;
– Faqja e internetit e Sigurimeve Shoqërore të Vietnamit;
– Kurseni: VT, politika sociale (2b).

KT. MENAXHER I PËRGJITHSHËM
ZËVENDËS ADMINISTRATORI I PËRGJITHSHËM

Do Thi Xuan Phuong

Departamenti i Arsimit Sa Thay dokument për detaje.

Kategoria: Dokumente – Tekst

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 4409/BHXH-CSXH Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *