Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Rate this post

Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV

Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Ngày 17/08/2017 Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018. Theo đó, trong năm học 2017 – 2018 này thì các cơ sở giáo dục và đào tạo cần thực hiện một số công tác HSSV sau:

Bạn đang xem: Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

– Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình như Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm; Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy và Chương trình hành động phòng, chống mại dâm;

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định 705/QĐ-TTg ;

– Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú; các chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến HSSV; hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Nội dung Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Số: 3765/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các đại học, học viện, trường đại học;
– Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục, Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

A. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên (HSSV).

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V – 2018 (Trang web Cuộc thi sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh ( tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

2. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

3. Xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên về công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên. Các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học tuyển chọn, cử báo cáo viên cốt cán tham gia giao ban, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và triệu tập của Bộ GDĐT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy/ thành ủy.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Mĩ thuật 6 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn tâm lý, giám thị… tham gia các đợt tập huấn của Bộ GDĐT.

4. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong ngành Giáo dục. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để năng cao năng lực tham mưu chỉ đạo của phòng, ban chuyên trách công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên tại các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học.

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

1. Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (đối với các địa phương chưa ban hành kế hoạch) và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và bổ sung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/ 2016 của Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành Giáo dục.

– Tiếp tục thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 của Bộ GDĐT về nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho HSSV.

– Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bố trí cán bộ, giáo viên chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) làm công tác tư vấn tâm lý. Đa dạng hóa nội dung, xây dựng và nhân rộng mô hình tư vấn tâm lý nhằm triển khai có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 10/9/2013 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phối hợp công tác hai ngành năm học 2017-2018.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên – Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các sở giáo dục và đào tạo và tỉnh, thành Đoàn triển khai ký chương trình công tác phối hợp hoạt động trong năm học 2017-2018; chỉ đạo các phòng GDĐT ký chương trình phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp; phân công đội ngũ kiêm nhiệm triển khai công tác thanh niên và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

3. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong HSSV; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới 2017-2018. Tổ chức hiệu quả, thiết thực ngày Khai giảng, Lễ tri ân dành cho học sinh lớp 12, Lễ đón học sinh đầu cấp, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát trực tiếp tại Lễ Khai giảng, Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức và thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

4. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ Về bán đấu giá tài sản

5. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Triển khai có hiệu quả Chương trình số 137/CTr-BGD ĐT- BNĐ ngày 07/3/2017 về việc phối hợp tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ chính khóa tại các trường tiểu học trên toàn quốc giữa Bộ GDĐT và Báo Nhi đồng, TW Đoàn.

6. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ GDĐT.

– Các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và HSSV.

– Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HSSV.

– Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học… để tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu qúi sách.

– Các nhà trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HSSV tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho HSSV nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

7. Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT).

8. Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

9. Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; HSSV nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tác xã hội, tình nguyện.

10. Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 – 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

11. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương người tốt – việc tốt trong HSSV trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT ( trên facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tại địa chỉ: .

III. Công tác học sinh, sinh viên

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

2. Các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tiếp tục rà soát, ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học trình độ đại học; rà soát, điều chỉnh quy chế công tác HSSV của nhà trường theo hướng tích hợp các quy định của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy vào các quy chế, quy định về công tác HSSV.

3. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THPT. Triển khai bộ tài liệu giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tội phạm, Chương trình quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020, gắn với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

– Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT);

– Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2452/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động

– Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT);

– Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011.

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2018.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021″ của Bộ GDĐT.

6. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

7. Tổ chức thực hiện Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; triển khai công tác xã hội trong trường học; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HSSV, nhất là các HSSV có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp; xây dựng và tổ chức hệ thống hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

8. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức vay đối với HSSV.

9. Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014, Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT.

10. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

11. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

C. Tổ chức thực hiện

1. Các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở đào tạo bám sát nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV của năm học 2017-2018 để xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và giáo viên, cán bộ công chức, viên chức, người học trong toàn Ngành thực hiện.

2. Chế độ báo cáo: Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV học kỳ I trước ngày 19/01/2018; Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 trước ngày 22/6/2018. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: [email protected]; ĐT: 024. 38684485.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
– Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, Y tế;
– TW Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN;
– UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Ủy ban quốc gia đổi mới GDĐT;
– Hội Khuyến học VN;
– Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;
– Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
– Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
– Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
– Hiệp hội Thiết bị GD Việt Nam;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *