Công văn 3281/BGDĐT-KHTC Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021

Rate this post

Công văn 3281/BGDĐT-KHTC

Điều chỉnh thu nhập đầu năm học 2020-2021

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3281/BGDĐT-KHTC chấn chỉnh việc thực hiện thu đầu năm học 2020-2021 và bảo đảm các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bạn đang xem: Công văn 3281/BGDĐT-KHTC V/v điều chỉnh thu đầu năm học 2020-2021

Vì vậy, đối với trường hợp tổ chức học trực tuyến, mức thu học phí không được vượt quá nhóm học phí quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. 86/2015/NĐ-CP. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải Công văn tại đây.

Nội dung Công văn 3281/BGDĐT-KHTC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—-
Số: 3281/BGDĐT-KHTC
V/v chấn chỉnh việc thực hiện thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/05/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 2020-2021 và phương hướng quản lý giá năm 2020. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện nay và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn tình trạng một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa quyết liệt, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Để chấn chỉnh ngay những tồn tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo hướng dẫn, phân bổ vốn lẫn nhau để triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đầu tư… đối tượng thụ hưởng thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung nguồn lực đảm bảo các điều kiện, môi trường vật chất, trang thiết bị trường, lớp học, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các đề án, dự án có liên quan đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 847/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng

2. Ưu tiên bố trí nguồn huy động và bố trí ngân sách giáo dục bảo đảm chi thường xuyên (lương, phụ cấp, các khoản chất lượng và hoạt động dạy và học…) trong các cơ sở giáo dục theo quy định của Nghị định này. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số . Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố định mức phân bổ dự báo chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện phân bổ chi sự nghiệp giáo dục nhằm bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục lĩnh vực. Thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số và các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Về học phí: Căn cứ mức trần học phí năm học 2020-2021 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập. và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (Nghị định số phù hợp cụ thể với thực tế địa bàn trên địa bàn quản lý và tình hình dịch bệnh Covid. Trường hợp tổ chức học trực tuyến thì học phí không được vượt qua nhóm học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

4. Về quy định mức thu phí dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập: Thực hiện theo điểm b khoản 6 Điều 99 luật giáo dục 2019 đã được HĐND thông qua. Tỉnh quyết định số thu. từ các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường cho các cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền chỉ đạo nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và vùng đất.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 692/2013/QĐ-TTg Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"

Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá tài liệu, thiết bị, giáo trình giáo khoa tại môi trường công cộng, bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch trong đúng quy định của pháp luật. về Giá cả và các chứng từ liên quan.

6. Tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Về hỗ trợ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh thuộc diện chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn: Hỗ trợ kinh phí học tập, cấp sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện chính sách, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn quy định tại điểm 3, điều 11 của Nghị định. số 86/2015/NĐ-CP; Khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số. Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học; Điểm 1 Điều 2 Quyết định số Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và công văn số Công văn số 2689/BGDĐT-GDTH ngày 22/07/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tích cực hỗ trợ sách giáo khoa phổ thông cho học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 136/GSQL-GQ1 Gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài

Đồng thời, căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa dùng chung cho các thư viện, cho học sinh thuộc diện gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa. miền núi, hải đảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số Căn cứ Nghị quyết số 251/TB-VPCP ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành khen thưởng tháng 7/2020 về việc đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa trước năm học mới 2020-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực điều tra, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm; tạo đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên trang thông tin điện tử để người dân phản ánh, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp.

Xin chào./.

Người nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
– VP, TTr Sở GDĐT, Vụ GDTX, Sở GDĐT;
– Trung tâm Truyền thông và Giáo dục;
– Lưu: VT, KHTC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
Phạm Ngọc Thường

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 3281/BGDĐT-KHTC Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *