Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn chương trình giáo dục trung học năm 2021 – 2022

Rate this post

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn chương trình giáo dục trung học 2021 – 2022

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH về việc thực hiện Chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Bạn đang xem: Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn chương trình giáo dục trung học năm 2021 – 2022

Theo đó, về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường lớp 6, công văn này nêu rõ: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH dt. ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512).

Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được dùng để tham khảo trong việc thiết kế giáo án môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, giáo viên (GV). bản án).

Đối với lớp 7-12: Thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch (chương trình) dạy học của giáo viên (nhằm hoàn thiện công tác dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch (chương trình) dạy học đã được xây dựng và do các năm học trước thực hiện).

Trước đó, ngày 18/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số. 5512/BGDĐT-GDTrH về việc thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Công văn số. 5512 có 4 phụ lục kèm theo khung kế hoạch dạy học bộ môn của nhóm chuyên gia; Khung tổ chức hoạt động giáo dục của nhóm chuyên môn; Khung kế hoạch đào tạo giáo viên; Khung kế hoạch dạy học (chương trình).

Căn cứ vào thời khóa biểu thực hiện chương trình môn học do giám đốc quy định, các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhóm chuyên môn gồm giáo án các môn học (theo KH). dạy học chủ đề tại phụ lục 1) và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục (theo Khung tổ chức hoạt động giáo dục tại phụ lục 2).

Nội dung Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 2613/BGDĐT-GDTrH
Về việc triển khai chương PHẦN MỀMgiáo dục trung học năm học 2021-2022

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục trung học đồng loạt thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số Chương trình giáo dục phổ thông 2006) cho lớp 7-12. Để việc triển khai chương trình giáo dục THCS và THCS đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT triển khai một số nội dung sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 157/2016/NĐ-CP Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp

I. Soạn thảo và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Đối với lớp 6: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số. kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512); Các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được dùng để tham khảo trong việc xây dựng giáo án, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch ĐT, giáo án của giáo viên (GV).

2. Đối với lớp 7 đến lớp 12: Thiết kế và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch (chương trình) dạy học của giáo viên (nhằm hoàn thiện công tác dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch (chương trình) dạy học đã được xây dựng và do các năm học trước thực hiện).

II. Tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục ở lớp 6

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong năm học của từng môn học và hoạt động giáo dục. Nhà trường chủ động tổ chức thời gian thực hiện kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học đảm bảo tính khoa học và sư phạm, không tạo áp lực cho học sinh; quan tâm đến việc tổ chức, thực hiện kế hoạch giáo dục một số môn học và hoạt động giáo dục sau:

1. Lịch sử và Địa lý

a) Chương trình môn Lịch sử và Địa lý bao gồm môn Lịch sử và Địa lý, mỗi môn học được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung học tập có liên quan được sắp xếp gần nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Nội dung lịch sử được tích hợp vào các phần có liên quan của nội dung Địa lý và nội dung Địa lý được tích hợp trong các phần có liên quan của nội dung Lịch sử. Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy nội dung chương trình phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Các nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận việc giảng dạy toàn bộ chương trình môn học.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 8631/2012/BGDĐT-CTHSSV Báo cáo công tác chỉ đạo việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên

b) Chương trình các môn học được xây dựng theo từng môn Lịch sử và môn Địa lý, các môn được bố trí dạy đồng thời trong từng học kỳ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

c) Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên trong quá trình dạy học ở từng môn học. Kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng gồm nội dung các môn học Lịch sử, Địa lý phù hợp với nội dung, thời lượng dạy học của từng môn học cho đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

2. Khoa học tự nhiên

a) Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của nó, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái đất và bầu trời. Các chủ đề chủ yếu được sắp xếp theo logic tuyến tính, có mức độ kết hợp nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp để hình thành các nguyên lý, quy luật chung của khoa học thế giới tự nhiên. Căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên của nhà trường, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy các chủ đề phù hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Các nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn để đảm nhận việc giảng dạy các môn học hoặc toàn bộ chương trình môn học.

b) Kế hoạch dạy học bộ môn được xây dựng phù hợp với logic sắp xếp các môn học của chương trình môn học và với điều kiện tổ chức giáo dục của nhà trường. Căn cứ điều kiện hiện có, nhà trường có thể tổ chức dạy đồng loạt các môn học trong từng học kỳ, đảm bảo tính khoa học và chất lượng sư phạm, phù hợp với nội dung môn học.

c) Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ được thực hiện trong quá trình dạy học bộ môn theo kế hoạch. Kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng gồm nội dung các chủ đề thực hiện theo chương trình, đảm bảo tỷ lệ phù hợp về nội dung, thời lượng dạy học với thời gian kiểm tra, đánh giá.

3. Nội dung giáo dục địa phương

a) Nội dung giáo dục của địa phương bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, định hướng nghề nghiệp, v.v. của địa phương. Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương, hiệu trưởng phân công giáo viên dạy các chủ đề phù hợp với năng lực của giáo viên.

b) Chương trình Nội dung giáo dục địa phương được xây dựng theo từng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và chương trình các môn học có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh liên hệ, vận dụng những kiến ​​thức tiếp thu được trong các môn học với địa phương luyện tập. .

Tham Khảo Thêm:  Phần Mềm Hack Tài Xỉu Sunwin - Tool Hack Sunwin

c) Giáo viên dạy từng môn học phải thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên môn học đó theo kế hoạch. Kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện hiện tại của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã học tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

4. Hoạt động trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp

a) Chương trình hoạt động thực nghiệm, chuyên môn bao gồm các hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động chủ yếu là Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt trên lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt câu lạc bộ. Căn cứ vào điều kiện hiện có của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lý và giáo viên tổ chức và thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lý và giáo viên.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

c) Lãnh đạo và giáo viên được phân công tổ chức từng hoạt động sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động đó theo đúng kế hoạch. Kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện hiện tại của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai thực hiện./. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Người nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (phối hợp, chủ trì);
– Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng;
– Trường THCS Thống Nhất;
– Các Vụ, Cục, Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam;
– Lưu: VT, Vụ GDĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn hữu độ

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn chương trình giáo dục trung học năm 2021 – 2022 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *